Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka antydyskryminacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.PS.1.F2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka antydyskryminacyjna
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Laura Koba
Prowadzący grup: Laura Koba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i problemami związanymi z dyskryminacją

2. Kształtowania postawy aktywnej w przeciwdziałaniu sytuacjom dyskryminacyjnym naruszającym prawa różnych osób


Efekty kształcenia:

Wiedza

• zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z antydyskryminacją

• zna psychospołeczne uwarunkowania zachowań człowieka, oraz jego podmiotowości

Umiejętności

• zastosowania w pracy lub w dalszej nauce wiedzy z polityki antydyskryminacyjnej

• działania na rzecz poszukiwania rozwiązań problemów związanych z dyskryminacją w coraz to nowych obszarach życia człowieka

• prawidłowego rozróżnienia stanowiska wobec problemów polityki społecznej oraz charakteryzuje je, a także prezentuje własny pogląd na ich temat

• doboru odpowiednich metod w celu efektywnego wykonania zadań służb publicznych w polityce antydyskryminacyjnej

Kompetencje społeczne

• jest świadomy potrzeby profesjonalnego działania służb publicznych w obszarze polityki antydyskryminacyjnej

• jest przygotowany do pracy indywidualnej i zespołowej na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji

• student jest gotów do ciągłego samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy


Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Forma i warunki zaliczenia:

wykład - zaliczenie pisemne

ćwiczenia - przygotowanie prezentacji

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

praca indywidualna i zespołowa

przygotowanie i prezentacja wybranego tematu z obszaru zwalczania dyskryminacji

udział i aktywność w zajęciach

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

3 punkty ECTS

udział w zajęciach - 1 punkt

przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji - 1 punkt

przygotowanie i obrona studium przypadku - 1 punkt

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Pełny opis:

Zdefiniowane pojęć związanych z polityką antydyskryminacyjną

Prawo krajowe i międzynarodowe przeciwdziałające dyskryminacji

Różne formy dyskryminacji (przykłady z różnych częściach świata)

Definiowanie dyskryminacji

Edukacja na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji

Działania profilaktyczne w celu zwalczania dyskryminacji

Rola organizacji różnego typu na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji

Nowe wyzwania w zakresie dyskryminacji (np. lookizm)

Literatura:

Literatura podstawowa

Podręcznik europejskiego prawa o niedyskryminacji, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 2010, Rada Europy, 2010.

Klaus Witold (red.), Różni, ale równi. Prawo a równe traktowanie cudzoziemców w Polsce, STW, Warszawa 2013

Filrit-Fesnak Grażyna, Magnuszewska-Otulak Grażyna, Dyskryminacja a równouprawnienie: zadania dla polityki społecznej, w: Filrit-Fesnak Grażyna, Szylko-Skoczny Małgorzata (red.), Polityka Społeczna, PWN, Warszawa 2012

Osiatyński Wiktor, Prawa człowieka i ich granice, Wyd. Znak, Kraków 2011

Literatura uzupełniająca

Równość praw kobiet i mężczyzn. Ustawodawstwo Unii Europejskiej i Rady Europy. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw człowieka. Teksty i komentarze, CPK, Warszawa 2001

Gawlicz Katarzyna, Rudnicki Paweł, Starnawski Marcin (red.), Dyskryminacja w szkole. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa 2015

Zofia Jabłońska, Paweł Knut (red.), Prawa osób LGBT w Polsce. Raport z badań nad wdrażaniem Zalecenia CM/Rec (2010) Komitetu Ministrów Rady Europy dla Państw Członkowskich w zakresie środków zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej, KPH, Warszawa 2012

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 69 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 69 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Laura Koba
Prowadzący grup: Laura Koba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.