Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przywództwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.PS.1.F4 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przywództwo
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Mazurkiewicz
Prowadzący grup: Grzegorz Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Prowadzenie wspólnej refleksji nad kondycją świata i przywództwa. Poszukiwanie nowej narracji dla przywództwa, adekwatnej do zadań współczesności. Próba budowania nowego rozumienia i języka przywództwa. Zdobywanie praktycznych kompetencji w obszarze przywództwa i współpracy


Efekty kształcenia:

WIEDZA

1/ studenci posiadają podstawowe informacje na temat istoty i dynamiki głównych współczesnych procesów społecznych, środowiskowych, gospodarczych i politycznych oraz ich możliwego wpływu na organizacje/instytucje i współczesne przywództwo

2/ znają teorie i paradygmaty przywództwa

3/ rozumieją specyfikę współczesnego przywództwa i zasady różnych rodzajów przywództwa, podstawy teorii zarządzania

4/ wiedzą jak otoczenie i wyzwania współczesności wpływają na działanie organizacji

5/ znają elementy socjologii organizacji i możliwości ich odniesienia do realnych problemów zarządzania

UMIEJĘTNOŚCI

1/ studenci rozumieją współczesne wyzwania wobec przywództwa i potrafią na nie reagować

2/ posiadają umiejętności pogłębionej obserwacji wybranych zagadnie związanych z przywództwem, zjawisk i procesów w organizacji oraz ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu niektórych zaawansowanych ujęć teoretycznych i metodycznych

3/ posiadają umiejętność doboru i zarządzania zasobami ludzkimi w celu skutecznego i efektywnego wykonania zadań

4/ umieją dokonać analizy jej kluczowych pojęć w kontekście zarządzania w sferze publicznej

5/ umieją dokonać analizy stylu przewodzenia i jego konsekwencji, i wiedzą jakie działania pozwalają zwiększyć efektywność lidera

6/ umieją planować działania przywódców zwłaszcza w procesie planowania rozwoju zawodowego i procesie podejmowania decyzji

7/ posiadają umiejętności przygotowania typowych badań i prac pisemnych związanych z problematyką

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1/ studenci są przygotowani do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim

2/ rozumieją znaczenie aspektów ekonomicznych, społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych podejmowanych działań

3/ posiadają zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku organizacji i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy osobom nie będącym specjalistami w zakresie zarządzania

4/ są świadomi potrzeby przestrzegania i propagowania etycznej postawy i wrażliwości społecznej, również w ramach pełnionych ról organizacyjnych i społecznych

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Podstawą zaliczenia jest 1/ obecność na zajęciach, czytanie zalecanej literatury i udział w dyskusji w trakcie zajęć (aby otrzymać zaliczenie konieczna jest obecność na minimum 60% zajęć), 2/ przygotowanie i przeprowadzenie badania na temat przywództwa oraz opracowanie i prezentacja wyników badania 3/ esej końcowy dotyczący rozumienia pojęcia przywództwa wynikający z refleksji nad własnymi doświadczeniami, lekturami oraz udziału w zajęciach. Nie można otrzymać zaliczenia bez udziału w każdej z tych aktywności oraz przy frekwencji poniżej 60%.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Dyskusja, pisemna refleksja, przygotowanie projektu badawczego i prezentacji, w których ważna będzie znajomość zagadnień, spójność wypowiedzi z tematem, zdolność do analizy, podstawowa znajomość metodologii oraz przygotowanie prezentacji, własne wnioski. Punkty do zdobycia: 1/ 39 pkt za obecność i aktywność podczas zajęć, 2/ 30 pkt za badanie i prezentację 3/ 30 pkt esej końcowy. Razem: 99 pkt. Zaliczenie od 61 pkt. 61-69 dst, 71 - 74 dst+, 75-83 db, 84-88 db+, od 89 bdb.


Metody dydaktyczne:

Stosowane metody to przede wszystkim metody aktywizujące, umożliwiające pracę w grupach, stawianie pytań i problemów do rozwiązania, odwołujące się do doświadczeń studentów i zachęcające do krytycznej refleksji nad rzeczywistością, opiniami własnymi i innych oraz nad teoriami obowiązującymi w danym obszarze.

Jednocześnie, celem stosowanych metod dydaktycznych jest motywowanie do aktywności oraz umożliwianie wyrażania własnego zdania i zachęcanie do prezentowania efektów własnej pracy.Bilans punktów ECTS:

5 pkt

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Bez praktyk

Skrócony opis:

Zajęcia zbudowane są w sposób umożliwiający prowadzenia refleksji na podstawie własnych doświadczeń i koncentrują uwagę uczestników na:

1/ definiowaniu i rozumieniu pojęć: przywództwo, lider edukacyjny, kultura organizacji i twórczość w organizacji - analizach kluczowych pojęć przywództwa w kontekście zarządzania publicznego i polityki społecznej,

2/ rozważaniu specyfiki współczesnego przywództwa i zasad różnych rodzajów przywództwa,

3/ refleksji nad kontekstem przywództwa i wyzwaniami współczesnego świata

4/ rozumieniu konieczności ewolucji zarówno praktyki, jak i teorii przywództwa,

5/ rozumieniu teorii związanych z zagadnieniem przewodzenia,

6/ analizach stylu przewodzenia, efektywności liderów, wpływie otoczenia,

7/ koncepcji uczącej się organizacji,

8/ procesie rozwoju i uczenia się przywódców

Pełny opis:

Przywództwo to jedno z zagadnień, na którym koncentruje się uwaga tych, którzy pragną zmiany i działań adekwatnych do wyzwań współczesności. Żyjemy i działamy w okresie kryzysów i rekonstruowania paradygmatów, teorii, założeń w wielu obszarach myślenia o życiu społecznym i funkcjonowaniu społeczeństw, poczynając od ekonomii, przez rządzenie, udział obywateli i partycypację, do przywództwa właśnie, w którym widzi się szansę na sprawniejsze działanie na rzecz lepszego życia. Czy przywództwo może spełnić pokładane w nim nadzieje? Zajęcia zbudowane są w sposób umożliwiający prowadzenia refleksji na podstawie własnych doświadczeń i koncentrują uwagę uczestników na definiowaniu i rozumieniu pojęć, rozważaniu specyfiki współczesnego przywództwa i zasad różnych rodzajów przywództwa, rozumieniu teorii związanych z zagadnieniem przewodzenia, analizach stylu przewodzenia, efektywności liderów, wpływie otoczenia, koncepcji uczącej się organizacji oraz procesie rozwoju i uczenia się przywódców.

1/ Współczesny świat kontekstem działania liderów. Przywództwo – perspektywy, założenia, modele, koncepcje. Co o przywództwie wie Al Pacino?

2/ Uwarunkowania przywództwa według Petera Senge. Znaczenie przywództwa w sferze publicznej i jego zmieniające się formy.

3/ Paradygmaty przywództwa. Co widzą niewidomi?

4/ Typologie stylów przewodzenia. Rodzaje i style przywództwa. Czym różni się kapłan od artysty? Dobór właściwego stylu przywództwa do realiów organizacyjnych.

5/ Badania społeczne. Przywództwo w opiniach: stereotypy i uproszczenia.

6/ Konstruktywizm, dialog, empatia. Cztery strony świata i uproszczone rozumienie rzeczywistości

7/ Osoba przywódcy. Cechy skutecznego przywódcy. Kompetencje i wyzwania przywódcy sektora publicznego. Komunikacja. Przywództwo jako rozmowa.

8/ Kompetencje i wyzwania przywódcy sektora publicznego. Przewodzenie w czasach niepewności. Lider zmiany. Zarządzanie zmianą i innowacjami.

9/ Dlaczego nawet najlepsze pomysły zawodzą? Stereotypy i teorie głównego nurtu. Mocne strony. Czynniki porażki i nieprawidłowe tendencje.

10/ Wizja i etyka przywództwa. Empowerment, delegowanie zadań i motywowanie.

11/ Przywództwo a ucząca się społeczność. Uczenie się i rozwój. Budowanie zespołu. Kultura. Pięć dyscyplin organizacji uczącej się.

12/ Czy przywództwa można się nauczyć?

13/ Przewodzenie w czasach niepewności. Przywództwo transformacyjne, charyzmatyczne, partycypacyjne oraz sytuacyjne w sferze publicznej. Inteligencja emocjonalna i społeczna

14/ Przywództwo kobiet

15/ Przywództwo edukacyjne – koncepcje i problemy definicyjne. Zadania lidera edukacyjnego – cel i wizja, uczenie się. Kobiety przywódczynie. Bariery oraz czynniki sprzyjające aktywności kobiet w sektorze publicznym.

16/ Samoocena i samorozwój. Wyzwania przyszłości. Przywództwo we wdrażaniu reform i modernizacji sektora publicznego. Dane i podejmowanie decyzji. Społeczeństwo wiedzy

Literatura:

K. Blanchard, Przywództwo wyższego stopnia, PWN, Warszawa 2007.

M. Fullan, Odpowiedzialne i skuteczne kierowanie szkołą, PWN, Waszawa 2006

M. Gelert & C. Nowak, Zespół, GWP, Gdańsk 2008.

F. Hesselbein & M. Goldsmith (red.), The leader of the future 2, Jossey-Bass, New York 2006

M. Kets de Vries, Mistyka przywództwa. Wiodące zachowania w przedsiębiorczości, Studio EMKA, Warszawa 2008.

Kostera M., Hatch M.J., Koźmiński A.K. (2010) „Przywódca biznesowy w roli artysty i kapłana” w: Trzy oblicza przywództwa. Menedżer. Artysta Kapłan, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

I. Kuraszko (Red.) Etyka przywództwa. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin

G. Mazurkiewicz (2014) Przywództwo edukacyjne, Kraków, WUJ

Mrówka R. (2010).„Pojęcie przywództwa i jego ewolucja” w: Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk.Wolters Kluwer, Warszawa.

J. Michalak (red.), Przywództwo w szkole, Impuls, Kraków

P. Senge, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

S.D. Parks, Przywództwa można się nauczyć, Wydawnictwo Helion One Press, Gliwice 2007.

R. Ryan, Rozwój zdolności przywódczych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.