Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie projektami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.PS.1.F7 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Peter-Bombik
Prowadzący grup: Katarzyna Peter-Bombik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie Studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi zarządzania projektami (pojęcia, obszary, metody).

Efekty kształcenia:

Student:

- ma wiedzę z zakresu funkcjonowania projektami i zarządzania nimi we współczesnym świecie

- posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji różnych projektów i ma świadomość możliwego oddziaływania skutków podejmowanych decyzji - weryfikowane poprzez realizację projektu w małym zespole


Wymagania wstępne:

Wymagana wiedza z podstaw zarządzania.

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny

- dyskusja

- prezentacje multimedialne

- metoda przypadków

- metoda projektów


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

1. obecność:

- dopuszczalna 2 nieobecności nieusprawiedliwione,

- większa ilość nieobecności nieusprawiedliwionych będzie się wiązała z obniżeniem końcowej oceny (-0,5 za każdą dodatkową nieobecność nieusprawiedliwioną),

- łączna ilość nieobecności (w tym usprawiedliwionych) nie może przekroczyć 6 – przekroczenie tej liczby jest jednoznaczne z nieuzyskaniem zaliczenia.


2. przygotowanie projektu:

- projekty grupowe (przygotowywane przez 5-6 osób),

- projekty realizowane systematycznie w ramach zajęć w semestrze,

- projekty muszą zostać oddane prowadzącemu na przedostatnich zajęciach w semestrze (w przypadku stwierdzonych braków – projekty podlegają uzupełnieniu, w sytuacji braku uzupełnienia – następuje obniżenie oceny końcowej o -0,25 za każdy brakujący element),

- oddanie projektu (wraz z krótką prezentacją) stanowi warunek konieczny przystąpienia do kolokwium zaliczeniowego,

- wpływ na ocenę finalną 40% (30% treść + 10% prezentacja na ostatnich zajęciach w semestrze).


3. egzamin:

- forma pisemna,

- test wielokrotnego wyboru + 2 pytania otwarte,

- wpływ na ocenę finalną 60%.

Skrócony opis:

1. podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem projektami

2. cykl życia projektu

3. zarządzanie projektem – ujęcie procesowe

4. cele projektu

5. interesariusze projektu

6. zarządzanie zakresem projektu (działania i zadania)

7. zarządzanie czasem w projekcie (harmonogramy)

8. nakłady pracy w projekcie

9. zarządzanie zespołem projektowym

10. zarządzanie finansami projektu (kosztorysy, źródła finansowania)

11. zarządzanie ryzykiem w projekcie

Pełny opis:

Elementy projektu grupowego:

- wprowadzenie – szersze nakreślenie tła

- identyfikacja problemów (opis, drzewo problemów)

- „pomysł na projekt” (opis stanu istniejącego i pożądanego, pokazanie sposobu na „przejście”)

- identyfikacja celów (opis, drzewo celów)

- interesariusze (identyfikacja i kategoryzacja interesariuszy, określenie oczekiwań interesariuszy, określenie ew. konfliktów)

- działania i zadania (główne obszary działania, podział na zadania szczegółowe, WBS o charakterze rzeczowo-funkcjonalnym)

- „wycena” czasowa (określenie ram czasowych projektu, określenie charakteru zadań)

- harmonogram działań (uproszczona wersja – wykres Gantta)

- „wycena” kosztowa (identyfikacja potrzebnych zasobów, określenie kosztów zadań w ramach WBS, określenie źródeł finansowania)

- zespół projektowy (kierownik zespołu, członkowie zespołu – funkcje i zadania) – ryzyko w projekcie (identyfikacja, hierarchizacja, sposoby przeciwdziałania)

Literatura:

Zarządzanie projektem europejskim (2007), M.Trocki, B.Grucza (red.), PWE, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 69 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 69 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Peter-Bombik
Prowadzący grup: Ewelina Góral, Katarzyna Peter-Bombik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.