Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia nauk społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.PS.2.1.MNS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia nauk społecznych
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Berkowicz, Ewa Bogacz-Wojtanowska
Prowadzący grup: Aleksandra Berkowicz, Ewa Bogacz-Wojtanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Pomoc w zrozumieniu i oświetleniu zawiłych ścieżek badań naukowych, w szczególności:

1) poznanie i zrozumienie czynności poznawczych badań naukowych oraz tzw. wytworów poznawczych (czyli wyników i i efektów) tych czynności,

2) poznanie podstawowych teorii i paradygmatów nauk społecznych,

3) rozumienie struktury procesu badawczego,

4 dobó ri wykorzystanie najważniejszych metod i technik badawczych dla nauk społecznych.


Efekty kształcenia:

WIEDZA:

- student posiada wiedzę na temat podstawowych pojęć z zakresu metodologii

- student rozumie różnice pomiędzy poszczególnymi metodami badawczymi

- student posiada wiedzę z zakresu analizy danych ilościowych i jakościowych

- student zna zespół dyrektyw charakteryzujących badacza naukowego


UMIEJĘTNOŚCI:

- student potrafi zaproponować metody badawcze służące do rozwiązania określonego problemu badawczego

- student potrafi sformułować wskaźniki dla przykładowych zmiennych, wytypować zmienne dla danego problemu, opracować zespół pytań dla danego kwestionariusza badań


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- student jest zdolny współpracować w grupie i indywidualnie

- student stosuje zasady etyczne obowiązujące w badaniach naukowych

- student internalizuje wartości i przejawia postawę badacza naukowego


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład:

- egzamin ustny lub pisemny


Ćwiczenia:

- przedstawienie wybranej metody badawczej i jej realizacja w praktyce


Obecność na zajęciach, zarówno wykładach jak i ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwioną nieobecność na zajęciach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Postęp pracy studentów sprawdzany jest podczas konsultacji indywidualnych i dyskusji na zajęciach.


Ostateczne sprawdzenie uzyskanych efektów kształcenia następuje poprzez ocenę wyników egzaminu i prac ćwiczeniowych.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - odczyt
Metody podające - opis
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Bilans punktów ECTS:

3.00

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Pełny opis:

1. Istota nauki. Podział nauki. Rozwój nauki. Podstawy nauk społecznych. Pojęcie metodologii. Paradygmaty nauk społecznych.

3. Cele badań naukowych i zasady procesu poznania naukowego.

4. Procesy poznania myślowego: analiza, synteza, dedukcja, indukcja, porównywanie, przeciwstawianie, uogólnianie, wnioskowanie.

5. Typologia badań naukowych. Problem badawczy, pytania badawcze, hipotezy, zmienne, wskaźniki. Organizacja i etapy badań naukowych.

6. Metody ilościowe i mieszane (metoda eksperymentalna, obserwacyjna, monograficzna, sondażu diagnostycznego). Techniki badań społecznych. Zasady opracowania materiałów badawczych.

7. Metody jakościowe: etnografia, teoria ugruntowana, studium przypadku, opowieści biograficzne, collage narracyjny, czytanie tekstów, metody hermeneutyczne, badanie w działaniu. Opracowanie danych jakościowych.

Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2007.

Brzeziński J. (red.), Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2011.

Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

Kostera M. (red.), Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, SEDNO Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2015.

Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.