Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Administracja publiczna w Polsce [moduł: Wiedza o państwie]

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.ZP.1.1.APwP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Administracja publiczna w Polsce [moduł: Wiedza o państwie]
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład w formie kształcenia na odległość, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbysław Dobrowolski
Prowadzący grup: Zbysław Dobrowolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest umożliwienie studentom opanowania przez nich podstawowej wiedzy z zakresu organizacji i zasad funkcjonowania administracji publicznej, jej roli w życiu społeczno-gospodarczym. Ogólne przygotowanie do działalności praktycznej oraz ogólny rozwój zdolności poznawczych.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy student zna i rozumie zasady organizacji administracji publicznej i zasad jej funkcjonowania, relacje pomiędzy organizacjami wchodzącymi w skład administracji publicznej a innymi instytucjami. Zna i rozumie podstawowe metody rozwiązywania problemów zarządzania w organizacjach należących do administracji publicznej.

W zakresie umiejętności student potrafi zastosować w praktyce wybrane elementy wiedzy związanej z funkcjonowaniem administracji publicznej. Potrafi formułować i analizować proste problemy badawcze w celu rozwiązywania praktycznych problemów występujących w organizacji należącej do administracji publicznej. Posługuje się kluczowymi normami i standardami dotyczącymi organizacji należących do administracji publicznej.

W zakresie wiedzy student jest gotów do do zdobywania i doskonalenia wiedzy.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza o funkcjonowaniu państwa i jego instytucji

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny. Przewiduje się pytania otwarte i zamknięte. Prawidłowa odpowiedź na pytanie zamknięte 1 punkt. Prawidłowa odpowiedź na pytanie otwarte do 3 punktów. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 51 całkowitej liczby punktów. Obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.): • 0-50 pkt. – ocena ndst • 51-60 pkt. – ocena dst • 61-70 pkt. – ocena + dst • 71-82 pkt. – ocena db • 83-93 pkt. – ocena + db • 94-100 pkt. – ocena bdb II termin. Warunki zaliczenia przedmiotu takie jak w I terminie.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe

Bilans punktów ECTS:

wykład 15 godzin; przygotowanie do egzaminu 44 godziny, uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta: Liczba godzin 60; ECTS 2.0

Liczba godzin kontaktowych : Liczba godzin 15; ECTS 0.6


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie publiczne, rok 1

Skrócony opis:

Przedstawienie zasad i sposobów organizacji oraz zasad funkcjonowania administracji publicznej, jej roli w życiu społeczno-gospodarczym.

Pełny opis:

Pojęcie administracji publicznej oraz pojęcie organu, aparatu pomocniczego; źródła prawa administracyjnego

Organizacja administracji publicznej; Sfery ingerencji administracji publicznej; Majątek publiczny

Sprawność działania administracji publicznej; Zasady działania administracji publicznej

Kontrola administracji publicznej

Patologie administracji publicznej. Kierunki przeciwdziałania

Literatura:

Obowiązkowa

Z. Dobrowolski (2018), Administracja publiczna w Polsce : Zarządzanie : zarys problematyki, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków : Instytut Spraw Publicznych UJ

ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1464)

Dodatkowa

J. Boć (red.) (2001): Prawo administracyjne, Kolonia Limited

Z. Dobrowolski (2005), Korupcja w państwie. Przyczyny, skutki, kierunki przeciwdziałania, Sulechów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 945.)

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

G. Ignatowski, Ł. Sułkowski, Z. Dobrowolski (2015), Oblicza patologii zawodowych i społecznych, Warszawa: Difin.

Z. Dobrowolski (2017), Prolegomena epistemologii oraz metodologii kontroli zarządczej, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków : Instytut Spraw Publicznych UJ

J. Hausner (2008), Zarządzanie publiczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Z. Dobrowolski (2017), Prolegomena etnocentryzmu publicznego, "Przedsiębiorczość i zarządzanie", tom. 18, nr 9, cz. 1

Dobrowolski Z., Kowalski T., Zarządzanie wizerunkiem pracodawcy samorządowego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2019

Dobrowolski, Z.; Sułkowski, Ł. Implementing a Sustainable Model for Anti-Money Laundering in the United Nations Development Goals. Sustainability 2020, 12(1). https://doi.org/10.3390/su12010244

Dobrowolski, Z.; Szejner, T. Enhancing Innovation Through Implementation of the Comprehensive Approach to Nurturing the Compliance Culture of the Worldwide Innovation Ecosystem. Journal of Intercultural Management 2019, 11(2). DOI 10.2478/joim-2019-0008

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.