Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

KPA [moduł: Prawo]

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.ZP.1.1.KPA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: KPA [moduł: Prawo]
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halszka Kurleto
Prowadzący grup: Halszka Kurleto
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Zapoznanie się z podstawami zbioru spraw jakie podlegają rozpatrzeniu w postępowaniu administracyjnym

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• Student rozumie podstawowe funkcje w zakresie obowiązującego prawa postępowania administracyjnego i potrafi zinterpretować jego sens w konkretnych sytuacjach praktycznych,

• wskazuje konkretne problemy związane z stosowaniem przepisów postępowania administracyjnego w praktyce zawodowej,

• omawia wybrane rozwiązania funkcjonujące w praktyce w zakresie przepisów postępowania administracyjnego i odnosi je do konkretnych przypadków,

• posługuje się podstawową terminologią odnoszącą się do unormowań prawnych w zakresie postępowania administracyjnego.


Umiejętności:

• ocenia wybrane rozwiązania praktyczne w zakresie stosowania przepisów prawnych stosowanych w postępowaniu administracyjnym,

• potrafi zastosować przepisy prawa postępowania administracyjnego w zarządzaniu.


Wymagania wstępne:

• Student ma świadomość zmian zachodzących w formach i sposobach realizacji unormowań prawnych w zakresie postępowania administracyjnego i umiejętność jego stosowania w praktyce,

• podejmuje próby rozwiązania dostrzeganych problemów w zakresie stosowania przepisów dotyczących postępowania administracyjnego.


Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu Kodeks postępowania administracyjnego jest uczestnictwo i aktywny udział w zajęciach.

Ocenie podlega:

- obecność i aktywny udział w zajęciach

- egzamin - test


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach.

Sprawdzanie stopnia osiągania założonych efektów kształcenia będzie realizowane w ramach ocen kształtujących:

- dyskusja w trakcie zajęć pozwalająca między innymi na zdiagnozowanie stopnia zrozumienia i przyswojenia przekazywanych treści oraz na bieżącą kontrolę poprawności terminologicznej wypowiedzi studentów,

- test egzaminacyjny,


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

wykład

Bilans punktów ECTS:

-

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

zarządzanie publiczne

Skrócony opis:

-

Pełny opis:

1. Zakres obowiązywania Kodeksu Postępowania Administracyjnego

a. pojecie i rodzaje postępowania administracyjnego

b. pojęcie i rodzaje organów administracji publicznej

2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego

3. Kompetencja organu administracji publicznej do prowadzenia sprawy administracyjnej. Właściwość, a instytucja wyłączenia.

a. rodzaje właściwości (ustawowa, delegacyjna)

b. spory o właściwość (rodzaje, organy uprawnione do rozstrzygania)

c. wyłączenie pracownika w postępowaniu administracyjnym

d. wyłączenie organu

e. wyłączenie członka organu kolegialnego

4. Uczestnicy postępowania administracyjnego

a. strona postępowania administracyjnego

b. podmioty na prawach stron

5. Terminy załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym (zwłoka organu)

6. Czynności procesowe techniczne

a. terminy / rodzaje terminów, sposoby liczenia terminów, przywrócenie terminu /

1. wezwania

2. doręczenia (rodzaje i sposoby doręczeń)

3. protokoły (treść protokołu, kontrola procesowa protokołu), adnotacje udostępnianie akt

7. Wszczęcie postępowania administracyjnego badanie właściwości organu inicjatywa wszczęcia postępowania

a. wniesienie podania / ocena formalna podania, braki podania

b. data wszczęcia postępowania na wniosek strony i z urzędu

8. Postępowanie dowodowe

a) pojęcie dowodu i rodzaje środków dowodowych

b) domniemania faktyczne i prawne, uprawdopodobnienia

c) uprawnienia strony w postępowaniu dowodowym

d) środki przymusu w postępowaniu dowodowym

e) zasada swobodnej oceny zebranego materiału dowodowego

f) rozprawa

9. Zawieszenie postępowania administracyjnego

10. Rodzaje aktów administracyjnych w postępowaniu

a. decyzja administracyjna

- pojęcie i rodzaje decyzji

- treść decyzji

b. postanowienie administracyjne

11. Wykonywanie decyzji, rygor natychmiastowej wykonalności

12. Opinia art. 106 Kodeksu.

13. Umorzenie postępowania / przesłanki umorzenia /

14. Ugoda administracyjna

15. Odwołania i zażalenia

15. Tryb nadzwyczajny postępowania administracyjnego

16. Uproszczone postępowania o charakterze administracyjnym

Literatura:

Literatura podstawowa

Adamiak, J. Borkowski – Kodeks postępowania administracyjnego – komentarz, C.H.Beck, Warszawa 2004

B. Adamiak, J. Borkowski – Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, PWN, Warszawa 2000

M. Jaśkowska, A. Wróbel - Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Zakamycze, 2005, wyd. II.

M. Susałko – Prawo w diagramach, Postepowanie Administarcyjne i Sądowoadministracyjne, Bielsko – Biała 2009.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kamińska
Prowadzący grup: Agnieszka Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Zapoznanie się z podstawami zbioru spraw jakie podlegają rozpatrzeniu w postępowaniu administracyjnym

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• Student rozumie podstawowe funkcje w zakresie obowiązującego prawa postępowania administracyjnego i potrafi zinterpretować jego sens w konkretnych sytuacjach praktycznych,

• wskazuje konkretne problemy związane z stosowaniem przepisów postępowania administracyjnego w praktyce zawodowej,

• omawia wybrane rozwiązania funkcjonujące w praktyce w zakresie przepisów postępowania administracyjnego i odnosi je do konkretnych przypadków,

• posługuje się podstawową terminologią odnoszącą się do unormowań prawnych w zakresie postępowania administracyjnego.


Umiejętności:

• ocenia wybrane rozwiązania praktyczne w zakresie stosowania przepisów prawnych stosowanych w postępowaniu administracyjnym,

• potrafi zastosować przepisy prawa postępowania administracyjnego w zarządzaniu.


Wymagania wstępne:

• Student ma świadomość zmian zachodzących w formach i sposobach realizacji unormowań prawnych w zakresie postępowania administracyjnego i umiejętność jego stosowania w praktyce,

• podejmuje próby rozwiązania dostrzeganych problemów w zakresie stosowania przepisów dotyczących postępowania administracyjnego.


Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu Kodeks postępowania administracyjnego jest uczestnictwo i aktywny udział w zajęciach.

Ocenie podlega:

- obecność i aktywny udział w zajęciach

- egzamin - test


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach.

Sprawdzanie stopnia osiągania założonych efektów kształcenia będzie realizowane w ramach ocen kształtujących:

- dyskusja w trakcie zajęć pozwalająca między innymi na zdiagnozowanie stopnia zrozumienia i przyswojenia przekazywanych treści oraz na bieżącą kontrolę poprawności terminologicznej wypowiedzi studentów,

- test egzaminacyjny,


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

wykład

Bilans punktów ECTS:

-

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

zarządzanie publiczne

Skrócony opis:

-

Pełny opis:

1. Zakres obowiązywania Kodeksu Postępowania Administracyjnego

a. pojecie i rodzaje postępowania administracyjnego

b. pojęcie i rodzaje organów administracji publicznej

2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego

3. Kompetencja organu administracji publicznej do prowadzenia sprawy administracyjnej. Właściwość, a instytucja wyłączenia.

a. rodzaje właściwości (ustawowa, delegacyjna)

b. spory o właściwość (rodzaje, organy uprawnione do rozstrzygania)

c. wyłączenie pracownika w postępowaniu administracyjnym

d. wyłączenie organu

e. wyłączenie członka organu kolegialnego

4. Uczestnicy postępowania administracyjnego

a. strona postępowania administracyjnego

b. podmioty na prawach stron

5. Terminy załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym (zwłoka organu)

6. Czynności procesowe techniczne

a. terminy / rodzaje terminów, sposoby liczenia terminów, przywrócenie terminu /

1. wezwania

2. doręczenia (rodzaje i sposoby doręczeń)

3. protokoły (treść protokołu, kontrola procesowa protokołu), adnotacje udostępnianie akt

7. Wszczęcie postępowania administracyjnego badanie właściwości organu inicjatywa wszczęcia postępowania

a. wniesienie podania / ocena formalna podania, braki podania

b. data wszczęcia postępowania na wniosek strony i z urzędu

8. Postępowanie dowodowe

a) pojęcie dowodu i rodzaje środków dowodowych

b) domniemania faktyczne i prawne, uprawdopodobnienia

c) uprawnienia strony w postępowaniu dowodowym

d) środki przymusu w postępowaniu dowodowym

e) zasada swobodnej oceny zebranego materiału dowodowego

f) rozprawa

9. Zawieszenie postępowania administracyjnego

10. Rodzaje aktów administracyjnych w postępowaniu

a. decyzja administracyjna

- pojęcie i rodzaje decyzji

- treść decyzji

b. postanowienie administracyjne

11. Wykonywanie decyzji, rygor natychmiastowej wykonalności

12. Opinia art. 106 Kodeksu.

13. Umorzenie postępowania / przesłanki umorzenia /

14. Ugoda administracyjna

15. Odwołania i zażalenia

15. Tryb nadzwyczajny postępowania administracyjnego

16. Uproszczone postępowania o charakterze administracyjnym

Literatura:

Literatura podstawowa

Adamiak, J. Borkowski – Kodeks postępowania administracyjnego – komentarz, C.H.Beck, Warszawa 2004

B. Adamiak, J. Borkowski – Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, PWN, Warszawa 2000

M. Jaśkowska, A. Wróbel - Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Zakamycze, 2005, wyd. II.

M. Susałko – Prawo w diagramach, Postepowanie Administarcyjne i Sądowoadministracyjne, Bielsko – Biała 2009.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.