Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing i budowanie relacji z otoczeniem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.ZP.1.1.MiBRzO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing i budowanie relacji z otoczeniem
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Baran, Justyna Maciąg
Prowadzący grup: Grzegorz Baran, Justyna Maciąg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

nie dotyczy

Cele kształcenia:

Przekazanie wybranej wiedzy w zakresie funkcjonowania współczesnego rynku, zapoznanie z filozofią oraz wybranymi metodami i narzędziami marketingu. Rozwinięcie podstawowych umiejętności pomocnych w kształtowaniu skutecznych działań na rynku oraz budowaniu relacji z innymi podmiotami rynku.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Posiada zaawansowaną wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych współczesnych systemów społecznych, gospodarczych i politycznych.

Zna wiodące współczesne koncepcje przywództwa i zarządzania organizacjami z perspektywy nauk humanistycznych.

Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych aspektów zarządzania publicznego w wybranych organizacjach.

Zna wybrane przyczyny i skutki ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i kulturowe rozwoju współczesnej cywilizacji w kontekście lokalnym i globalnym.


Umiejętności:

Potrafi wykorzystując posiadaną wiedzę z zakresu zarządzania publicznego wytworzoną na gruncie nauk humanistycznych syntetyzować różne idee i poglądy.

Potrafi wykorzystując swoją wiedzę, posługując się technikami informacyjno- komunikacyjnymi (ICT) w innowacyjny sposób rozwiązywać złożone i nietypowe zadania.

Potrafi planować i organizować pracę samodzielną oraz w zespole.

Potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią w trakcie dyskusji.


Kompetencje społeczne:

Jest przygotowany do krytycznego obioru i analizy przedstawianych mu treści.

Uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

Jest przygotowany do przedsiębiorczego działania.

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Praca pisemna.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Praca pisemna.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

nie dotyczy

Bilans punktów ECTS:

Łączny nakład pracy studenta: 90 godzin.

w tym:

wykład: 15 godzin

ćwiczenia: 15 godzin

przygotowanie do zajęć: 15 godzin

przygotowanie do egzaminu/pracy pisemnej: 30 godzin

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego zajęcia: 15 godzin

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

zarządzanie publiczne

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci będą mieli możliwość pozyskania wiedzy w zakresie funkcjonowania współczesnego rynku oraz wybranych metod i i narzędzi marketingu, a także rozwinięcie podstawowych umiejętności pomocnych w kształtowaniu skutecznych działań na rynku oraz budowaniu relacji z innymi podmiotami rynku.

Pełny opis:

Pojęcie marketingu i jego miejsce w funkcjonowaniu organizacji. Tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości z rynku.

Analiza otoczenia organizacji. Marketing-mix jako koncepcja oddziaływania na rynek.

Marketing relacji i budowanie więzi z otoczeniem. Partnerstwo w celu budowania relacji z klientem.

Zarządzanie klientami: koncepcja STP (segmentacja, targeting – wybór rynku docelowego, pozycjonowanie) oraz budowanie społeczności klientów. Zrozumienie zachowań klienta indywidualnego i instytucjonalnego.

Marketingowa koncepcja produktu. Budowa strategii promocyjnej.

Koncepcja marki. Decyzje związane z dystrybucją. Tworzenie programów i strategii cenowych.

Marketing bezpośredni i cyfrowy.

Marketing zrównoważony. Społeczne i etyczne aspekty marketingu.

Tworzenie strategii marketingowej.

Literatura:

Obowiązkowa

1. Kotler Ph. Marketing, REBIS, Poznań 2005.

2. Kotler Ph., Armstrong G., Marketing: Wprowadzenie, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

3. Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 3.0: Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony człowiek?, MT Biznes,

Warszawa 2010.

4. Garbarski L. (red.), Marketing: Koncepcja skutecznych działań, PWE, Warszawa 2011.

Dodatkowa

1. Brassington F., Pettitt S., Principles of Marketing, Financial Times/ Prentice Hall, London 2002.

2. Kotler Ph., Caslione J.A., Chaos: Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa 2009.

3. Kotler Ph, Trias de Bes F., Marketing lateralny, PWE, Warszawa 2004.

4. Prahalad C.K., Ramaswamy V., Przyszłość konkurencji: Współtworzenie wyjątkowej wartości wraz z klientami, PWE,

Warszawa 2005.

5. Czasopisma: "Marketing i Rynek", "Harward Business Review".

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.