Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo administracyjne [moduł: Prawo]

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.ZP.1.1.PA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne [moduł: Prawo]
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kamińska
Prowadzący grup: Agnieszka Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z gałęzią prawa regulującą sytuację prawną podmiotów niepodporządkowanych organom administracji publicznej.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• Student rozumie podstawowe funkcje w zakresie obowiązującego prawa administracyjnego i potrafi zinterpretować jego sens w konkretnych sytuacjach praktycznych,

• wskazuje konkretne problemy związane z stosowaniem przepisów prawa administracyjnego w praktyce zawodowej,

• omawia wybrane rozwiązania funkcjonujące w praktyce w zakresie przepisów prawa administracyjnego i odnosi je do konkretnych przypadków,

• posługuje się podstawową terminologią odnoszącą się do unormowań prawnych w zakresie prawa administracyjnego.

Umiejętności:

• ocenia wybrane rozwiązania praktyczne w zakresie stosowania przepisów prawnych w zakresie prawa administracyjnego,

• potrafi zastosować przepisy prawa administracyjnego w zarządzaniu i polityce społecznej

Kompetencje społeczne:

• Student ma świadomość zmian zachodzących w formach i sposobach realizacji unormowań prawnych w zakresie prawa administracyjnego i umiejętność jego stosowania w praktyce,

• podejmuje próby rozwiązania dostrzeganych problemów profesjonalnych w zakresie stosowania przepisów dotyczących prawa administracyjnego.

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu Prawa administracyjnego jest uczestnictwo i aktywny udział w zajęciach.


Ocenie podlega:

- obecność i aktywny udział w zajęciach

- egzamin - test

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach.


Sprawdzanie stopnia osiągania założonych efektów kształcenia będzie realizowane w ramach ocen kształtujących:


- dyskusja w trakcie zajęć pozwalająca między innymi na zdiagnozowanie stopnia zrozumienia i przyswojenia przekazywanych treści oraz na bieżącą kontrolę poprawności terminologicznej wypowiedzi studentów,


- test egzaminacyjny

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

wykład

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach 30 godzin


Przygotowanie do zajęć: 40 godzin


Łączny nakład pracy studenta wynosi 70 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie publiczne, rok 1

Skrócony opis:

-

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia

2. Cechy administracji:

3. Podział administracji:

4. Procedury administracyjne, podział prawa proceduralnego.

5. Aparat administracyjny

6. Źródła prawa administracyjnego

7. Elementy stosunku administracyjnoprawnego: przedmiot

stosunku, podmiot stosunku, obowiązek prawny i uprawnienia

8 Prawne formy działania administracji

9. Rodzaje aktów administracyjnych ( decyzja , postanowienie

umowy cywilnoprawne, ugody administracyjne, porozumienie,

przyrzeczenie (promesa)

10. Podmioty administracji publicznej

11. Ustrój administracji państwowej

12.Terytorialny ustrój administracji publicznej

13. Kontrola administracji publicznej

Literatura:

Literatura podstawowa

B. Szmulik, S. Serafin, K. Miaskowska, Zarys prawa administracyjnego, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2007

H.Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2006.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.