Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo pracy [moduł: Prawo]

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.ZP.1.1.PPr Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo pracy [moduł: Prawo]
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halszka Kurleto
Prowadzący grup: Halszka Kurleto
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z podstawowymi informacji prawnymi dla pracowników i pracodawców.

Efekty kształcenia:

Wiedza:


• Student rozumie podstawowe funkcje obowiązującego prawa pracy i potrafi zinterpretować jego sens w konkretnych sytuacjach praktycznych,


• wskazuje konkretne problemy związane z stosowaniem prawa pracy w praktyce zawodowej związanej z polityką społeczną,


• wyjaśnia przedmiot i zakres ochrony osób fizycznych i prawnych wynikający z stosowania prawa pracy,


• omawia wybrane rozwiązania funkcjonujące w praktyce w zakresie prawa pracy i odnosi je do konkretnych przypadków,


• posługuje się podstawową terminologią odnoszącą się do prawa pracy.Umiejętności:


• ocenia wybrane rozwiązania praktyczne w zakresie stosowania prawa pracy,


• potrafi zastosować przepisy prawa pracy w polityce społecznejKompetencje społeczne:


• Student ma świadomość zmian zachodzących w formach i sposobach realizacji prawa pracy i umiejętność jego stosowania w praktyce,


• podejmuje próby rozwiązania dostrzeganych problemów profesjonalnych w zakresie stosowania prawa pracy w zarządzaniu i polityce społecznej.
Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu Prawo pracy jest uczestnictwo i aktywny udział w zajęciach.


Ocenie podlega:


- obecność i aktywny udział w zajęciach


- egzamin - test

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach.


Sprawdzanie stopnia osiągania założonych efektów kształcenia będzie realizowane w ramach ocen kształtujących:


- dyskusja w trakcie zajęć pozwalająca między innymi na zdiagnozowanie stopnia zrozumienia i przyswojenia przekazywanych treści oraz na bieżącą kontrolę poprawności terminologicznej wypowiedzi studentów,


- test egzaminacyjny,

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

wykład

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach 15 godzin

Przygotowanie do zajęć: 5 godzin

Konsultacje: 8 godzin

zaliczenie: 2 godziny

Łączny nakład pracy studenta wynosi 30 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

zarządzanie publiczne

Skrócony opis:

--

Pełny opis:

I. Ogólna charakterystyka prawa pracy

1. Pojęcie prawa pracy

2. Przedmiot prawa pracy

2.1. Stosunki pracy

2.2. Stosunki procesowe prawa pracy

2.4. Zbiorowe prawo pracy

3. Funkcje prawa pracy

4. Zasady prawa pracy

4.1. Pojęcie zasad prawa pracy

4.2. Rodzaje zasad prawa pracy

4.3. Funkcje zasad prawa pracy

II. Źródła prawa pracy

1. Pojęcie źródeł prawa pracy i ich rodzaje

2. Kodeks pracy jako podstawowe źródło prawa pracy

2.1. Ogólna charakterystyka Kodeksu pracy

2.2. Zakres podmiotowy Kodeksu pracy

2.3. Zakres przedmiotowy Kodeksu pracy

3. Kodeks cywilny jako źródło prawa pracy

4. Międzynarodowe źródła prawa pracy

4.1. Pojęcie

4.2. Międzynarodowa Organizacja Pracy - historia i zadania

4.3. Działalność normatywna MOP - konwencje i zalecenia

4.4. Prawo pracy w Radzie Europy

4.5. Prawo pracy Unii Europejskiej

5. Układowe źródła prawa pracy

5.1. Pojęcie układowych źródeł prawa pracy

5.2. Porozumienia społeczne

5.3. Układy zbiorowe pracy

6. Akty wewnątrzzakładowe

6.1. Pojęcie

6.2. Regulamin wynagradzania

6.3. Regulamin pracy

III. Podmioty zbiorowego prawa pracy

1. Pracownicze związki zawodowe

2. Organizacje pracodawców

3. Modele i podmioty partycypacji pracowniczej

Literatura:

Literatura podstawowa

Konstytucja RP z 1997 r.

Kodeks pracy z 26.06.1974r.

M.Barzycka-Banaszczyk, Prawo pracy, wyd.C.H.Beck, Warszawa 2008.

Ustawa z 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

Literatura uzupełniająca:

Z.Salwa, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2007.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kamińska
Prowadzący grup: Agnieszka Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z podstawowymi informacji prawnymi dla pracowników i pracodawców.

Efekty kształcenia:

Wiedza:


• Student rozumie podstawowe funkcje obowiązującego prawa pracy i potrafi zinterpretować jego sens w konkretnych sytuacjach praktycznych,


• wskazuje konkretne problemy związane z stosowaniem prawa pracy w praktyce zawodowej związanej z polityką społeczną,


• wyjaśnia przedmiot i zakres ochrony osób fizycznych i prawnych wynikający z stosowania prawa pracy,


• omawia wybrane rozwiązania funkcjonujące w praktyce w zakresie prawa pracy i odnosi je do konkretnych przypadków,


• posługuje się podstawową terminologią odnoszącą się do prawa pracy.Umiejętności:


• ocenia wybrane rozwiązania praktyczne w zakresie stosowania prawa pracy,


• potrafi zastosować przepisy prawa pracy w polityce społecznejKompetencje społeczne:


• Student ma świadomość zmian zachodzących w formach i sposobach realizacji prawa pracy i umiejętność jego stosowania w praktyce,


• podejmuje próby rozwiązania dostrzeganych problemów profesjonalnych w zakresie stosowania prawa pracy w zarządzaniu i polityce społecznej.
Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu Prawo pracy jest uczestnictwo i aktywny udział w zajęciach.


Ocenie podlega:


- obecność i aktywny udział w zajęciach


- egzamin - test

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach.


Sprawdzanie stopnia osiągania założonych efektów kształcenia będzie realizowane w ramach ocen kształtujących:


- dyskusja w trakcie zajęć pozwalająca między innymi na zdiagnozowanie stopnia zrozumienia i przyswojenia przekazywanych treści oraz na bieżącą kontrolę poprawności terminologicznej wypowiedzi studentów,


- test egzaminacyjny,

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

wykład

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach 15 godzin

Przygotowanie do zajęć: 5 godzin

Konsultacje: 8 godzin

zaliczenie: 2 godziny

Łączny nakład pracy studenta wynosi 30 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

zarządzanie publiczne

Skrócony opis:

--

Pełny opis:

I. Ogólna charakterystyka prawa pracy

1. Pojęcie prawa pracy

2. Przedmiot prawa pracy

2.1. Stosunki pracy

2.2. Stosunki procesowe prawa pracy

2.4. Zbiorowe prawo pracy

3. Funkcje prawa pracy

4. Zasady prawa pracy

4.1. Pojęcie zasad prawa pracy

4.2. Rodzaje zasad prawa pracy

4.3. Funkcje zasad prawa pracy

II. Źródła prawa pracy

1. Pojęcie źródeł prawa pracy i ich rodzaje

2. Kodeks pracy jako podstawowe źródło prawa pracy

2.1. Ogólna charakterystyka Kodeksu pracy

2.2. Zakres podmiotowy Kodeksu pracy

2.3. Zakres przedmiotowy Kodeksu pracy

3. Kodeks cywilny jako źródło prawa pracy

4. Międzynarodowe źródła prawa pracy

4.1. Pojęcie

4.2. Międzynarodowa Organizacja Pracy - historia i zadania

4.3. Działalność normatywna MOP - konwencje i zalecenia

4.4. Prawo pracy w Radzie Europy

4.5. Prawo pracy Unii Europejskiej

5. Układowe źródła prawa pracy

5.1. Pojęcie układowych źródeł prawa pracy

5.2. Porozumienia społeczne

5.3. Układy zbiorowe pracy

6. Akty wewnątrzzakładowe

6.1. Pojęcie

6.2. Regulamin wynagradzania

6.3. Regulamin pracy

III. Podmioty zbiorowego prawa pracy

1. Pracownicze związki zawodowe

2. Organizacje pracodawców

3. Modele i podmioty partycypacji pracowniczej

Literatura:

Literatura podstawowa

Konstytucja RP z 1997 r.

Kodeks pracy z 26.06.1974r.

M.Barzycka-Banaszczyk, Prawo pracy, wyd.C.H.Beck, Warszawa 2008.

Ustawa z 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

Literatura uzupełniająca:

Z.Salwa, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2007.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.