Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia [moduł: Podstawy nauk humanistycznych i społecznych]

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.ZP.1.1.S Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia [moduł: Podstawy nauk humanistycznych i społecznych]
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład w formie kształcenia na odległość, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Mazurkiewicz
Prowadzący grup: Grzegorz Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Wprowadzenie do socjologicznego sposobu myślenia i rozumienia mechanizmów zachodzących w społeczeństwie i w organizacjach. Umożliwienie zobaczenia powiązań między socjologią i zarządzaniem oraz polityką społeczną. Zachęcenie do wykorzystania perspektywy socjologicznej w procesie interpretowania rzeczywistości i podejmowania decyzji.

Efekty kształcenia:

W zakresie WIEDZY student:

1. ma podstawową wiedzę na temat rodzajów systemów społecznych i gospodarczych,

2. zna podstawowe zasady i koncepcje socjologii w odniesieniu do funkcjonowania rynków oraz gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów,

3. zna podstawowe elementy składające się na organizacje należących do różnych sektorów,

4. zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe relacje pomiędzy tymi obszarami,

5. ma wiedzę na temat głównych ról i funkcji organizacyjnych,

6. zna podstawowe koncepcje człowieka oraz główne ujęcia teorii motywacji.

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI student:

1. ma umiejętność stosowania wybranych elementów wiedzy specjalistycznej do współpracy z przedstawicielami innych obszarów funkcjonalnych,

2. posiada elementarne umiejętności obserwacji, opisu, analizy i interpretacji podstawowych zjawisk i procesów zachodzących w społeczeństwach i organizacjach.

W zakresie KOMPETENCJI społecznych student:

1.jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy użyciu różnych środków przekazu informacji,

2.posiada zdolność asertywnego przekazywania i obrony własnych poglądów nie tylko w sprawach zawodowych,

3. jest świadomy znaczenia zdolności adaptacji i działania w nowych warunkach i sytuacjach, np. związanych z odmiennością kulturową grupy,

4. jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i badawczych,

5. rozumie potrzebę postępowania etycznego w ramach wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych.

Wymagania wstępne:

Bez wymagań wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin (cztery formaty):

1/ Prowadzenie foto-bloga: socjologia wizualna

2/ Mini-badanie wybranego problemu

3/ Recenzja wybranej lektury (z listy)

4/ Egzamin ustny poprzedzony esejem dotyczącym jednego z zagadnień poruszanych podczas wykładów

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Postęp pracy studentów sprawdzany jest dzięki monitorowaniu postępów na platformie Pegaz oraz podczas rozmów na zajęciach lub podczas konsultacji. Ostateczną formą sprawdzenia efektów kształcenia jest końcowy egzamin. Studenci mogą wybrać formę egzaminu (z podanych podczas zajęć).

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacja, dyskusja.

Bilans punktów ECTS:

Wykład (30 godzin); konsultacje z prowadzącym (10 godzin), lektura tekstów obowiązkowych, praca własna studenta i przygotowanie się do testu zaliczeniowego, (60 godzin) - razem 100 godzin (4 ECTS)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie publiczne, rok 1

Skrócony opis:

Przedmiot zaznajamia studentów z podstawowymi pojęciami i wybranymi problemami socjologii. Wprowadza studenta w podstawowe pojęcia i zagadnienia socjologiczne. Przedmiot socjologia stanowi grupę treści kierunkowych, obowiązkowych do zaliczenia całego toku studiów. Jest realizowany w wymiarze 30 godzin na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia, na kierunkach: polityka społeczna i zarządzanie w sektorze publicznym.

Pełny opis:

Przedmiot zaznajamia studentów z podstawowymi pojęciami, ale także i wybranymi problemami socjologii. Wprowadza studenta w podstawowe pojęcia i zagadnienia socjologiczne:

1. Socjologia jako wiedza potoczna, jako nauka i jako typ wyobraźni. Źródła socjologii i główne fazy jej rozwoju. Liberalizm i "unaukowienie" socjologii.

2. Życie społeczne i pojęcie społeczeństwa. Procesy społeczne spontaniczne i kierowane. Homo sapiens: animal sociale. Kontrola społeczna. Społeczeństwo - organizm czy mechanizm?

3. Działania społeczne. Wielowymiarowość i wieloaspektowość życia społecznego: płaszczyzny egzystencjalne (konstytutywna, gospodarcza, poznawcza, estetyczna, biologiczno-witalna, rekreacyjno-ludyczna). Socjalizacja.

4. Tożsamość (kim jestem?) Status i rola, zachowania, działania. Struktura społeczna.

5. Organizacja życia społecznego (1): g r u p y s p o ł e c z n e. Przegląd definicji grup, treści i formy życia grupowego, podstawowe typy grup społecznych oraz ich społeczne funkcje.

6. Organizacja życia zbiorowego (2): i n s t y t u c j e s p o ł e c z n e. Badanie i określenie znaczenia trzech bliskoznacznych pojęć: organizacja - instytucja - zrzeszenie. Definicja instytucji i koncepcja sekwencji instytucjonalnej.

7. Władza i przywództwo w organizacji i życiu społecznym

8. Struktura społeczna (1): klasy i warstwy, stany i kasty. "Wertykalizm strukturalny" jako cecha powszechna wszystkich społeczeństw. Struktury pionowe zamknięte i otwarte. Struktury dychotomiczne i teoria klas K. Marksa. Funkcjonalne koncepcje stratyfikacji społecznej.

9. Struktura społeczna (2): naród i państwo. Koncepcja narodu w socjologii zachodniej i w socjologii polskiej. Części składowe narodu i państwa. Wiek XX: hipertrofia i kryzys państwa. Typy państw współczesnych i rodzaje władzy państwowej.

11. Kultura. Pojęcia i definicje kultury. Kultura a cywilizacja. Typy kultur i typy cywilizacji. Kultura jako system komunikacji społecznej. Zmiana kulturowa a zmiana społeczna.

12. Jednostka w społeczeństwie. Środowisko społeczne. Środowisko jako "otoczenie" i środowisko jako system więzi społecznych. Koncepcja środowiska społecznego pierwotnego i wtórnego. Rodzina i społeczność lokalna jako części obiektywne środowiska społecznego pierwotnego. Kręgi towarzyskie i stowarzyszenia publiczne jako części subiektywne środowiska społecznego pierwotnego.

13. Nierówności społeczne. Kryzysy. Rozumienie przyczyn i konsekwencji. Konflikt. Rola modeli mentalnych.

14. Zmiana społeczna i rozwój. Globalizacja w ekonomii i kulturze.

15. Społeczeństwo w jednostce: osobowość społeczna. Pojęcie osobowości i struktura osobowości. Pojęcie natury ludzkiej i socjologiczna teoria człowieka - przyrodnicze i społeczne uwarunkowania osoby ludzkiej. Kulturowe uwarunkowania osobowości. Zagadnienie integracji i dezintegracji osobowości społecznej.

Literatura:

M. Bogunia-Borowska (red.) Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości, Wydawnictwo Znak, Kraków 2015.

R. Cohen, P. Kennedy, Global Sociology, Palgrave Macmillan, New York 2007.

A. Giddens: Socjologia, Warszawa 2007.

B. Szacka: Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

P. Sztompka: Socjologia, Kraków 2002.

J.H. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1994.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.