Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Partycypacja publiczna oraz współpraca między sektorem publicznym a organizacjami pozarządowymi [moduł: Zarządzanie w sferze społecznej]

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.ZP.1.2.PP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Partycypacja publiczna oraz współpraca między sektorem publicznym a organizacjami pozarządowymi [moduł: Zarządzanie w sferze społecznej]
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020"

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamilla Noworól
Prowadzący grup: Ewelina Góral, Kamilla Noworól
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zdobycie wiedzy oraz umiejętności planowania, wdrażania i ewaluacji współpracy pomiędzy sektorem publicznym, trzecim sektorem i obywatelami/mieszkańcami

Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W04 posiada wiedzę dotyczącą skutków ekonomicznych, społecznych, politycznych i środowiskowych różnic w zaawansowaniu gospodarczym wybranych państw i instytucji

K_W07 ma wiedzę na temat znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu i jej wybranych przejawów w praktyce gospodarczej, a także dysfunkcji

K_W13 zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i zarządzania dokonaniami organizacji

Umiejętności:

K_U01 posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego obszaru nauk o zarządzaniu i polityk publicznych(w powiązaniu ze specjalnością)

K_U04 posiada umiejętności pogłębionej obserwacji wybranych zjawisk i procesów w organizacji oraz ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu niektórych zaawansowanych ujęć teoretycznych i metodycznych

K_U14 posiada umiejętność posługiwania się przepisami prawa krajowego oraz europejskiego w zakresie działalności gospodarczej i społecznej w celu uzasadniania konkretnych działań i decyzji

Kompetencje:

K_K03 jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i negocjowania w imię osiągania wspólnych celów

Wymagania wstępne:

Ukończone kursy: podstawy zarządzania, nauka o organizacji, podstawy zarządzania publicznego

Forma i warunki zaliczenia:

1. Studenci realizują projekt zaliczeniowy polegający na prezentacji na temat studiów przypadku dot. współpracy i partycypacji publicznej .

2. Studenci, którzy nie zaliczą zajęć w formie projektu będą mogli uzyskać zaliczenie na ustnym kolokwium zaliczeniowym.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

WIEDZA:

Sprawdzian wiedzy poprzez opracowanie projektu lub kolokwium

UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji projektu na wybrany temat. Dodatkowymi kryteriami oceny są: terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

- metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny),

- metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, gry dydaktyczne, seminarium, dyskusja dydaktyczna),

- metody eksponujące (film, ekspozycja, pokaz),

- metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia laboratoryjne, rachunkowe, produkcyjne, metoda projektów, symulacja).

ni

Bilans punktów ECTS:

3 pkt

15 godzin - cwiczenia

15 godzin - wykłady

25 godzin - przygotowanie pracy zaliczeniowej

20 godzin - lektura własna + zapoznanie się z materiałami na platformie Pegaz

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Współcześnie wzrasta znaczenie różnych form współpracy i partnerstwa międzyorganizacyjnego. Dla sektora publicznego szczególnie ważne są relacje i interakcje z obywatelami oraz organizacjami sektora obywatelskiego. Poszerza się skala wykorzystywania metod i narzędzi współpracy.Z drugiej strony rosną aspiracje obywateli oraz innych grup interesariuszy co do uczestnictwa w sprawach publicznych i do współdecydowania o kształcie polityk publicznych i podejmowanych decyzji.

Pełny opis:

jw.

Literatura:

Drążkiewicz J. (2002), Lokalne uczestnictwo obywatelskie wybranych gminach, [w]: Skrzypiec R. (red.), Lokalne uczestnictwo obywatelskie, Ośrodek Badania Aktywności Lokalnej przy Stowarzyszeniu ASOCJACJE, Warszawa

Frączkiewicz-Wronka A. (red.) (2009), Zarządzanie publiczne – elementy teorii i praktyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice

Gawkowska A., Gliński P., Kościański A. (red.) (2005), Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna. Obywatelskość, Polityka, Lokalność, IFIS PAN, Warszawa

Hryniewicz J. (red.) (1990), Społeczności lokalne u progu przemian ustrojowych, Uniwersytet Warszawski, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Warszawa

Innes J.E., Booher D.E.(2000), Public Participation in Planning: New Strategies for the 21st Century, Working Paper 2000-07, University of California, Berkeley

Kowalik J. (2004), Między partycypacją z zarządzaniem, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce

Kożuch B. (2003), Zarządzanie publiczne w zarysie, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok

Kożuch B. (red.) (2006), Problemy zarządzania organizacjami publicznymi, Fundacja WZ, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków

Kurczewski J. (red.) (2003), Lokalne społeczności obywatelskie, Ośrodek Badań Społecznych ISNS Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Kuźnik F. (2005), Stare i nowe koncepcje zarządzania publicznego w strukturach samorządu terytorialnego, [w]: B. Kożuch, T. Markowski (red.), Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok

Noworól K. (2009), Partycypacyjne narzędzia zarządzania publicznego, Zarządzanie Publiczne, Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 4/2009

Noworól K., Uczestnictwo publiczne i konsultacje społeczne w lokalnych programach rewitalizacji, Zarządzanie Publiczne, Zeszyty Naukowe ISP UJ, Nr 1/2005

Plawgo B., Zaremba W. (red.) (2005), Partnerskie współdziałanie w sektorze publicznym i prywatnym, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok

Prawelska-Skrzypek G. (red.) (1996), Partycypacja obywatelska w życiu społeczności lokalnej. Stan, bariery, rekomendacje, Studia i Analizy 1, Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, Kraków

Stocki R., Prokopowicz P., Żmuda G. (2008), Pełna partycypacja w zarządzaniu, Wolters Kluwer Polska, Kraków

Warowicki M., Woźniak Z. (red.) (2001), Aktywność obywatelska w rozwoju społeczności lokalnej. Od komunikacji do współpracy, MUNICIPIUM, Warszawa

Wiktorowska A.(2000) (red.), Komunikacja i współpraca sektorów w gminie, Municipium, Warszawa

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.