Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia w zarządzaniu [moduł: Ludzie w organizacji]

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.ZP.1.2.PZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia w zarządzaniu [moduł: Ludzie w organizacji]
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Jakub Kołodziejczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu wybranych aspektów psychologii zarządzania:

miejscu psychologii w naukach o zarządzaniu,

związku koncepcji natury człowieka z modelami zarządzania,

klasycznej i współczesnej wiedzy o motywacji,

podejmowania decyzji i myślenia strategicznego,

procesów grupowych,

stres i wypalenie zawodowe,

rozwiązywania konfliktów,

patologii w organizacjach.

Efekty kształcenia:

Wiedza

• zna znaczenie fundamentalnych doktryn gospodarczych i koncepcji organizacji, posługując się terminologią nauk ekonomicznych i społecznych na rozszerzonym poziomie

• zna wybrane skutki ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i zarządcze zjawisk kulturowych w skali organizacji i instytucji (w kontekście wiodących ujęć teoretycznych właściwych dla dyscypliny zarządzanie)

• zna częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu oraz socjologii organizacji i możliwości jego odniesienia do realnych problemów zarządzania

• zna podstawowe strategie zmieniania i rozwoju systemów społecznych (w szczególności na poziomie organizacji)


Umiejętności

• posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)

• posiada umiejętności projektowania wybranych zmian w organizacji

• posiada umiejętność doboru i zarządzania zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu skutecznego i efektywnego wykonania zadań menedżerskich


Kompetencje społeczne

• jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych podejmowanych działań

• jest świadomy potrzeby przestrzegania i propagowania etycznej postawy i wrażliwości społecznej, również w ramach pełnionych ról organizacyjnych i społecznych

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia na ocenę (wykład) jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest aktywny udział w zajęciach.

Zaliczenie części wykładowej zajęć odbędzie się na podstawie testu.

Obowiązuje następująca skala ocen (1-30 pkt.):

• 0-15 pkt. – ocena ndst

• 16-17 pkt. – ocena dst

• 18-19 pkt. – ocena + dst

• 20-21 pkt. – ocena db

• 22-23 pkt. – ocena + db

• 24-25 pkt. – ocena bdb


Na ocenę końcową składa się wynik z testu i udział w ćwiczeniach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji opracowania na wybrany temat. Dodatkowymi kryteriami oceny są: terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie ćwiczeń

- dyskusja oceniająca po wykonaniu wszystkich zadań przez studentów

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

• metody eksponujące

o film

• metody podające:

o prezentacja multimedialna

o wykład informacyjny

o anegdota

• metody problemowe:

o wykład konwersatoryjny

o wykład problemowy

o gry dydaktyczne

o metody aktywizujące:

• metoda przypadków,

• dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem)

• metody praktyczne:

o metoda przewodniego tekstu

Bilans punktów ECTS:

4

30 godz. zajęć oraz 90 godz. pracy własnej studentów (realizacja zadań, przygotowanie opracowania na wybranego tematu oraz zapoznanie się z lekturami)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Skrócony opis:

1. Miejsce wiedzy psychologicznej w naukach o zarządzaniu

2. Kontrowersje wokół humanistycznej vs. ekonomicznej natury zarządzania

3. Wpływ koncepcji (natury) człowieka na modele zarządzania

4. Psychologia motywacji i systemy motywacyjne w organizacji

5. Patologie w organizacjach

6. Psychologia stresu i wypalenia zawodowego

7. Modele podejmowania decyzji i myślenia strategicznego

8. Rozwój organizacji w perspektywie psychologicznej

9. Psychologia w rekrutacji i doskonaleniu zawodowym

10. Psychologia konfliktu w organizacji

11. Psychologia grypy i zespołów pracowniczych

12. Doradztwo psychologiczne w organizacji

Pełny opis:

1. Miejsce wiedzy psychologicznej w naukach o zarządzaniu

2. Kontrowersje wokół humanistycznej vs. ekonomicznej natury zarządzania

3. Wpływ koncepcji (natury) człowieka na modele zarządzania

4. Psychologia motywacji i systemy motywacyjne w organizacji

5. Patologie w organizacjach

6. Psychologia stresu i wypalenia zawodowego

7. Modele podejmowania decyzji i myślenia strategicznego

8. Rozwój organizacji w perspektywie psychologicznej

9. Psychologia w rekrutacji i doskonaleniu zawodowym

10. Psychologia konfliktu w organizacji

11. Psychologia grypy i zespołów pracowniczych

12. Doradztwo psychologiczne w organizacji

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bartkowiak, G., (2010) Psychologia w zarządzaniu, WUEwP.

2. Nosal, Cz., (2001) Psychologia myślenia i działania menedżera, Wyd. Akade: Wrocław.

3. Chmiel, N., (2007) Psychologia pracy i organizacji, GWP.

4. Terelak, J., (2005) Psychologia organizacji i zarządzania, Wyd. Difin.

5. Brown R., (2006) Procesy grupowe, GWP: Gdańsk.

6. Stocki R., (2005) Patologie organizacyjne – diagnoza i interwencja, Wyd. Oficyna Ekonomiczna: Kraków.

Literatura uzupełniająca:

1. Dubrin, A., (1979) Praktyczna psychologia zarządzania. PWN.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Jakub Kołodziejczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu wybranych aspektów psychologii zarządzania:

miejscu psychologii w naukach o zarządzaniu,

związku koncepcji natury człowieka z modelami zarządzania,

klasycznej i współczesnej wiedzy o motywacji,

podejmowania decyzji i myślenia strategicznego,

procesów grupowych,

stres i wypalenie zawodowe,

rozwiązywania konfliktów,

patologii w organizacjach.

Efekty kształcenia:

Wiedza

• zna znaczenie fundamentalnych doktryn gospodarczych i koncepcji organizacji, posługując się terminologią nauk ekonomicznych i społecznych na rozszerzonym poziomie

• zna wybrane skutki ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i zarządcze zjawisk kulturowych w skali organizacji i instytucji (w kontekście wiodących ujęć teoretycznych właściwych dla dyscypliny zarządzanie)

• zna częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu oraz socjologii organizacji i możliwości jego odniesienia do realnych problemów zarządzania

• zna podstawowe strategie zmieniania i rozwoju systemów społecznych (w szczególności na poziomie organizacji)


Umiejętności

• posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)

• posiada umiejętności projektowania wybranych zmian w organizacji

• posiada umiejętność doboru i zarządzania zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu skutecznego i efektywnego wykonania zadań menedżerskich


Kompetencje społeczne

• jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych podejmowanych działań

• jest świadomy potrzeby przestrzegania i propagowania etycznej postawy i wrażliwości społecznej, również w ramach pełnionych ról organizacyjnych i społecznych

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia na ocenę (wykład) jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest aktywny udział w zajęciach i przygotowanie opracowania wskazanego problemu.

Zaliczenie części wykładowej zajęć odbędzie się na podstawie testu.

Obowiązuje następująca skala ocen (1-30 pkt.):

• 0-15 pkt. – ocena ndst

• 16-17 pkt. – ocena dst

• 18-19 pkt. – ocena + dst

• 20-21 pkt. – ocena db

• 22-23 pkt. – ocena + db

• 24-25 pkt. – ocena bdb


Na ocenę końcową składa się wynik z testu i udział w ćwiczeniach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji opracowania na wybrany temat. Dodatkowymi kryteriami oceny są: terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie ćwiczeń

- dyskusja oceniająca po wykonaniu wszystkich zadań przez studentów

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

• metody eksponujące

o film

• metody podające:

o prezentacja multimedialna

o wykład informacyjny

o anegdota

• metody problemowe:

o wykład konwersatoryjny

o wykład problemowy

o gry dydaktyczne

o metody aktywizujące:

• metoda przypadków,

• dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem)

• metody praktyczne:

o metoda przewodniego tekstu

Bilans punktów ECTS:

4

30 godz. zajęć oraz 90 godz. pracy własnej studentów (realizacja zadań, przygotowanie opracowania na wybranego tematu oraz zapoznanie się z lekturami)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Skrócony opis:

1. Miejsce wiedzy psychologicznej w naukach o zarządzaniu

2. Kontrowersje wokół humanistycznej vs. ekonomicznej natury zarządzania

3. Wpływ koncepcji (natury) człowieka na modele zarządzania

4. Psychologia motywacji i systemy motywacyjne w organizacji

5. Patologie w organizacjach

6. Psychologia stresu i wypalenia zawodowego

7. Modele podejmowania decyzji i myślenia strategicznego

8. Rozwój organizacji w perspektywie psychologicznej

9. Psychologia w rekrutacji i doskonaleniu zawodowym

10. Psychologia konfliktu w organizacji

11. Psychologia grypy i zespołów pracowniczych

12. Doradztwo psychologiczne w organizacji

Pełny opis:

1. Miejsce wiedzy psychologicznej w naukach o zarządzaniu

2. Kontrowersje wokół humanistycznej vs. ekonomicznej natury zarządzania

3. Wpływ koncepcji (natury) człowieka na modele zarządzania

4. Psychologia motywacji i systemy motywacyjne w organizacji

5. Patologie w organizacjach

6. Psychologia stresu i wypalenia zawodowego

7. Modele podejmowania decyzji i myślenia strategicznego

8. Rozwój organizacji w perspektywie psychologicznej

9. Psychologia w rekrutacji i doskonaleniu zawodowym

10. Psychologia konfliktu w organizacji

11. Psychologia grypy i zespołów pracowniczych

12. Doradztwo psychologiczne w organizacji

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bartkowiak, G., (2010) Psychologia w zarządzaniu, WUEwP.

2. Nosal, Cz., (2001) Psychologia myślenia i działania menedżera, Wyd. Akade: Wrocław.

3. Chmiel, N., (2007) Psychologia pracy i organizacji, GWP.

4. Terelak, J., (2005) Psychologia organizacji i zarządzania, Wyd. Difin.

5. Brown R., (2006) Procesy grupowe, GWP: Gdańsk.

6. Stocki R., (2005) Patologie organizacyjne – diagnoza i interwencja, Wyd. Oficyna Ekonomiczna: Kraków.

Literatura uzupełniająca:

1. Dubrin, A., (1979) Praktyczna psychologia zarządzania. PWN.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.