Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.ZP.1.2.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Marzec
Prowadzący grup: Małgorzata Marzec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta z głównymi zagadnienia dotyczącymi rachunkowości oraz funkcjonowaniem systemu ewidencyjno-sprawozdawczego podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz non-profit.

Wymagania wstępne:

Ukończony kurs ekonomii

Forma i warunki zaliczenia:

Czynne uczestnictwo w zajęciach (sprawdzana jest obecność na każdych zajęciach).

Zaliczenie testu ze znajomości ustawy o rachunkowości - grudzień 2019. Egzamin pisemny składający się z 2 części (testu sprawdzającego znajomość teorii oraz zadań (sporządzenie bilansu, księgowanie operacji na kontach księgowych)

Obowiązek usprawiedliwiania nieobecności do 14 dni na podstawie zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Stała ocena wiedzy i umiejętności.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - odczyt
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy
Metody programowane - z użyciem komputera

Bilans punktów ECTS:

3

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

zarządzanie publiczne

Pełny opis:

Zagadnienia omawiane na zajęciach

1. Istota rachunkowości : Pojęcie, cele i zakres rachunkowości. Przedmiot i podmiot rachunkowości. Metody i zasady rachunkowości. Normy prawne rachunkowości. Podstawy metodologiczne rachunkowości .

2. Zasoby majątkowe i źródła ich finansowania. Klasyfikacja aktywów i pasywów. Wycena aktywów i pasywów. Bilansowanie środków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia. Bilans. Równanie bilansowe. Wynik działalności - Rachunek wyników.

3. Ewidencja operacji gospodarczych. Konta księgowe. Rodzaje operacji gospodarczych. Zasada podwójnego zapisu i jej konsekwencje. Zasady funkcjonowania kont. Przykłady księgowań. Podział i łączenie kont.

4. Rodzaje i ewidencja aktywów trwałych. Amortyzacja a umorzenie. Wartości niematerialne i prawne. Finansowy majątek trwały.

5. Ewidencja aktywów obrotowych. Zasady wyceny za-pasów. Ewidencja zapasów. Pojęcie rozrachunków i ich ewidencja. Papiery wartościowe - rodzaje i ewidencja.

6. Ewidencja środków pieniężnych. Rodzaje środków pieniężnych. Formy rozliczeń pieniężnych.

7. Rachunek kosztów, przychodów i wyników. Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów. Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem.

8. Metody ustalania wyniku finansowego. Formy sporządzania rachunku wyników.

9. Wynik działalności i jego podział. Przychody i koszty operacyjne i pozaoperacyjne. Przychody i koszty finansowe. Podatki związane z prowadzeniem działalności - rodzaje i ewidencja.

10. Sprawozdania finansowe. Rachunek przypływów finansowych. Rachunek wyników (podsumowanie). Bilans (podsumowanie). Analiza sprawozdań finansowych . Metody wyceny aktywów i pasywów.

12. Charakterystyka rachunkowości organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej ( sektor publiczny, pozarządowy, społeczny)

11. Dodatkowe zagadnienia uzgodnione ze studentami w trakcie zajęć.

Literatura:

Obowiązkowa

Śnieżek E. (red.) Wprowadzenie do rachunkowości. Podręcznik z przykładami, zadaniami i testami

Akty prawne: Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości ; Ustawa o finansach publicznych ; przepisy wykonawcze.

Dodatkowa

Szczypa P. (red.) Podstawy rachunkowość - od teorii do praktyki , CeDeWu

B. Gierusz: "Podręcznik samodzielnej nauki księgo-wania", cz. 1 "Wykłady" cz. 2 "Zbiór zadań", ODDK Gdańsk.

Inna literatura na bieżąco podawana na zajęciach. Artykułu- opracowania w Internecie na portal prezentujących informacji dot. rachunkowości

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Marzec
Prowadzący grup: Małgorzata Marzec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta z głównymi zagadnienia dotyczącymi rachunkowości oraz funkcjonowaniem systemu ewidencyjno-sprawozdawczego podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz non-profit.

Wymagania wstępne:

Ukończony kurs ekonomii

Forma i warunki zaliczenia:

Czynne uczestnictwo w zajęciach (sprawdzana jest obecność na każdych zajęciach).

Zaliczenie testu ze znajomości ustawy o rachunkowości - grudzień 2019. Egzamin pisemny składający się z 2 części (testu sprawdzającego znajomość teorii oraz zadań (sporządzenie bilansu, księgowanie operacji na kontach księgowych)

Obowiązek usprawiedliwiania nieobecności do 14 dni na podstawie zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Stała ocena wiedzy i umiejętności.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - odczyt
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy
Metody programowane - z użyciem komputera

Bilans punktów ECTS:

3

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

zarządzanie publiczne

Pełny opis:

Zagadnienia omawiane na zajęciach

1. Istota rachunkowości : Pojęcie, cele i zakres rachunkowości. Przedmiot i podmiot rachunkowości. Metody i zasady rachunkowości. Normy prawne rachunkowości. Podstawy metodologiczne rachunkowości .

2. Zasoby majątkowe i źródła ich finansowania. Klasyfikacja aktywów i pasywów. Wycena aktywów i pasywów. Bilansowanie środków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia. Bilans. Równanie bilansowe. Wynik działalności - Rachunek wyników.

3. Ewidencja operacji gospodarczych. Konta księgowe. Rodzaje operacji gospodarczych. Zasada podwójnego zapisu i jej konsekwencje. Zasady funkcjonowania kont. Przykłady księgowań. Podział i łączenie kont.

4. Rodzaje i ewidencja aktywów trwałych. Amortyzacja a umorzenie. Wartości niematerialne i prawne. Finansowy majątek trwały.

5. Ewidencja aktywów obrotowych. Zasady wyceny za-pasów. Ewidencja zapasów. Pojęcie rozrachunków i ich ewidencja. Papiery wartościowe - rodzaje i ewidencja.

6. Ewidencja środków pieniężnych. Rodzaje środków pieniężnych. Formy rozliczeń pieniężnych.

7. Rachunek kosztów, przychodów i wyników. Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów. Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem.

8. Metody ustalania wyniku finansowego. Formy sporządzania rachunku wyników.

9. Wynik działalności i jego podział. Przychody i koszty operacyjne i pozaoperacyjne. Przychody i koszty finansowe. Podatki związane z prowadzeniem działalności - rodzaje i ewidencja.

10. Sprawozdania finansowe. Rachunek przypływów finansowych. Rachunek wyników (podsumowanie). Bilans (podsumowanie). Analiza sprawozdań finansowych . Metody wyceny aktywów i pasywów.

12. Charakterystyka rachunkowości organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej ( sektor publiczny, pozarządowy, społeczny)

11. Dodatkowe zagadnienia uzgodnione ze studentami w trakcie zajęć.

Literatura:

Obowiązkowa

Śnieżek E. (red.) Wprowadzenie do rachunkowości. Podręcznik z przykładami, zadaniami i testami

Akty prawne: Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości ; Ustawa o finansach publicznych ; przepisy wykonawcze.

Dodatkowa

Szczypa P. (red.) Podstawy rachunkowość - od teorii do praktyki , CeDeWu

B. Gierusz: "Podręcznik samodzielnej nauki księgo-wania", cz. 1 "Wykłady" cz. 2 "Zbiór zadań", ODDK Gdańsk.

Inna literatura na bieżąco podawana na zajęciach. Artykułu- opracowania w Internecie na portal prezentujących informacji dot. rachunkowości

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.