Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie publiczne oraz metody i techniki zarządzania publicznego [moduł: Zarządzanie w sferze publicznej]

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.ZP.1.2.ZPMT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie publiczne oraz metody i techniki zarządzania publicznego [moduł: Zarządzanie w sferze publicznej]
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia w formie kształcenia na odległość, 15 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbysław Dobrowolski
Prowadzący grup: Zbysław Dobrowolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest umożliwienie studentom opanowania przez nich podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania publicznego, metod i technik zarządzania publicznego. Ogólne przygotowanie do działalności praktycznej oraz ogólny rozwój zdolności poznawczych.

Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie istotę zarządzania publicznego, kluczowe metody i techniki zarządzania w organizacjach publicznych

Student potrafi zastosować w praktyce wybrane elementy wiedzy związanej z funkcjonowaniem organizacji publicznych i zarządzania nimi. Potrafi formułować i analizować proste problemy badawcze w celu rozwiązywania praktycznych problemów zarządzania publicznego.

Student jest gotów do zdobywania i pogłębiania oraz wykorzystywania swojej wiedzy

Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza o funkcjonowaniu państwa.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń oraz zdanie egzaminu.Zaliczenie ćwiczeń na podstawie aktywnego uczestnictwa, realizacji zadań wyznaczonych przez prowadzącego. Zaliczenie kolokwium.

Egzamin pisemny składający się z pytań otwartych i zamkniętych. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 51 całkowitej liczby punktów. Obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.):

• 0-50 pkt. – ocena ndst

• 51-60 pkt. – ocena dst

• 61-70 pkt. – ocena + dst

• 71-82 pkt. – ocena db

• 83-93 pkt. – ocena + db

• 94-100 pkt. – ocena bdb

II termin. Warunki zaliczenia przedmiotu takie jak w I terminie.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji zadań wyznaczonych przez prowadzącego. Dodatkowymi kryteriami oceny są: terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.

Wiedza teoretyczna sprawdzana jest w trakcie egzaminu, a wcześniej kolokwium (kolokwium dotyczy ćwiczeń). Umiejętności sprawdzane są podczas realizacji zadań. Uczestnictwo w ćwiczeniach i wykładach konwersatoryjnych wyrabia kompetencje społeczne.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody praktyczne - metoda projektów

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Możliwość realizacji do 10 % wykładów w formie e-leariningu

Bilans punktów ECTS:

Wykład

30

ćwiczenia

15

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do sprawdzianu

9

przygotowanie do egzaminu

80

rozwiązywanie zadań problemowych

15


Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin

150

ECTS

5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin

45

ECTS

1.7

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy problematyki zarządzania publicznego, metod i technik jakie można stosować w zarządzaniu organizacjami publicznymi, problematyki patologii organizacyjnych oraz sposobów usprawnienia funkcjonowania organizacji publicznych.

Pełny opis:

Organizacje publiczne w teorii zarządzania, specyfika organizacji publicznych.

Otoczenie organizacji publicznych

Funkcje zarządzania w organizacjach publicznych.

Role i umiejętności kierownicze w zarządzaniu organizacjami publicznymi.

Współdziałanie w sektorze publicznym.

Kontrolowanie publiczne.

Zastosowanie wybranych koncepcji, metod i technik zarządzania w organizacjach publicznych

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych- zarys problematyki

Patologie organizacyjne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bieniok H. (red.) (1999), Metody sprawnego zarządzania, Placet, Warszawa.

Dobrowolski Z. (1995), Korupcja w państwie. Przyczyny, skutki, kierunki przeciwdziałania, PWSZ, Sulechów.

Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2004.

J. Hausner (2008), Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Mikołajczyk Z. (1998), Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

A.K. Koźmiński, D. Jemielniak, D. Latusek-Jurczak, Zasady zarządzania, Officyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014

M.J. Hatch, Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

A.K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

M. Czerska, A. Szpitter (red.), Koncepcje zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010

J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012

B.R. Kuc, J.M. Moczydłowska, Zachowania organizacyjne, Difin, Warszawa 2009

J. Hausner (red.), Administracja publiczna, Wydawnictwo Naukowe PWM, Warszawa 2005

J.M. Buchanan, R.A. Musgrave, Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005

M. Trocki (red.), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2012

T. Gołębiowski, Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001

Bugdol M. (2010), Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, Wydawnictwo UJ, Kraków.

Dobrowolski Z. (2008), Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki i metod, PWSZ, Sulechów.

Ignatowski G.,Sułkowski Ł., Dobrowolski Z. (red.) (2015), Oblicza patologii zawodowych i społecznych, Difin, Warszawa.

Dobrowolski Z. (2017), Prolegomena epistemologii oraz metodologii kontroli zarządczej, ISP UJ, Kraków.

Dobrowolski Z. (2017), Zarządzanie finansami lokalnymi. Zarys problematyki i metod, ISP UJ, Kraków 2017

Kożuch B., Ł. Sułkowski (red.) (2015), Instrumentarium zarządzania publicznego, Difin, Warszawa

Fukuyama F. (2005), Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.

Hatch M.J. (2002), Teoria organizacji, PWN, Warszawa.

Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M. (2011), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.

Hausner J. (red.), „Zarządzanie publiczne” nr. 1, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, UE w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Kieżun W. (1998), Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki, II wydanie, SGH, Warszawa.

Peters B.G. (1999), Administracja publiczna w systemie politycznym, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D. (red.) (2014), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolter Kluwer business, Warszawa.

Olesiński Z. (2010), Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi, C.H. Beck, Warszawa.

Z. Dobrowolski, J. Kościelniak (2018), Audyt śledczy w spółkach Skarbu Państwa i spółkach komunalnych, ISP, UJ, Kraków.

Akty prawne:

Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. Nr 113, poz. 770.).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

Uchwała nr 37 Rada Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 (M.P. poz. 299).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 69 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. Nr 298, poz. 1766)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1026 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U., poz. 109)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela (Dz.U. z 2013 r. poz. 930 ze zm.)

Uchwała Nr 46 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017-2020 (M.P. poz. 439)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U., poz. 2259).

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1947 )

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 696 ze zm.)

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 573 ze zm.)

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1448 ze zm.).

Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 282 ze zm.),

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.).

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.).

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.).

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 209).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2001 r., Nr 80, poz. 872 ze zm.).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016, poz. 486 ze zm.).

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r., poz. 383 ze zm.).

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764).

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.).

ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089 ze zm.)

ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz.1092).

ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r., poz. 1049 ze zm.)

ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311 ze zm.)

ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r., poz. 524)

ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2234 ze zm.).

ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 762)

ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561)

ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392 ze zm.)

ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Dobrowolski Z., Kowalski T., Zarządzanie wizerunkiem pracodawcy samorządowego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2019

Dobrowolski, Z.; Sułkowski, Ł. Implementing a Sustainable Model for Anti-Money Laundering in the United Nations Development Goals. Sustainability 2020, 12(1). https://doi.org/10.3390/su12010244

Dobrowolski, Z.; Szejner, T. Enhancing Innovation Through Implementation of the Comprehensive Approach to Nurturing the Compliance Culture of the Worldwide Innovation Ecosystem. Journal of Intercultural Management 2019, 11(2). DOI 10.2478/joim-2019-0008

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.