Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie finansami publicznymi [moduł: Zarządzanie publiczne w praktyce]

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.ZP.1.3.ZFP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami publicznymi [moduł: Zarządzanie publiczne w praktyce]
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład w formie kształcenia na odległość, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbysław Dobrowolski
Prowadzący grup: Zbysław Dobrowolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest umożliwienie studentom opanowania przez nich podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania finansami publicznymi. Ogólne przygotowanie do działalności praktycznej oraz ogólny rozwój zdolności poznawczych.

Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie:

wybrane mechanizmy zarządzania finansami publicznymi.

Student potrafi: zastosować wybrane elementy wiedzy związanej z zarządzania finansami publicznymi w praktyce. Potrafi formułować i analizować problemy badawcze w celu rozwiązywania praktycznych problemów występujących w organizacji działającej w sektorze finansów publicznych. Student jest gotów do: zdobywania i pogłębiania wiedzy

Wymagania wstępne:

Ogólna znajomość zasad funkcjonowania państwa i jego instytucji


Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Cykl wykładów kończy się egzaminem przeprowadzonym w trakcie sesji egzaminacyjnej. Egzamin pisemny, zawiera pytania otwarte i zamknięte. Zamknięte są oceniane systemem 0-1. W pytaniach otwartych istnieje możliwość uzyskania od 0 do 3 punktów. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 51 całkowitej liczby punktów. Obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.): • 0-50 pkt. – ocena ndst • 51-64 pkt. – ocena dst • 65-75 pkt. – ocena + dst • 76-86 pkt. – ocena db • 87-93 pkt. – ocena + db • 94-100 pkt. – ocena bdb II termin. Test z zakresu objętego programem przedmiotu. Warunki zaliczenia testu takie jak w I terminie.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe

Bilans punktów ECTS:

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

59

uczestnictwo w egzaminie

1


Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin

90

ECTS

3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin

30

ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy metod i technik zarządzania finansami publicznymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad, warunków i walorów sprawności działania.

Pozwala na poznanie praktycznych aspektów zarządzania finansami publicznymi.

Pełny opis:

Istota zarządzania publicznego. Specyfika sektora publicznego. Koncepcje zarządzania finansami publicznymi. Typologia zarządzania finansami publicznymi

Zasady, warunki, walory sprawności zarządzania finansami publicznymi

Planowanie budżetu w organizacjach publicznych

Współdziałanie podmiotów: założenia a rzeczywistość. Specyfika motywowania w sektorze publicznym i wpływ motywowania na sposób zarządzania finansami publicznymi

Wykonanie budżetu organizacji publicznych. Sposoby kontrolowania prawidłowości zarządzania finansami publicznymi

Przeciwdziałanie i detekcja nieprawidłowych praktyk w zarządzaniu finansami publicznymi

Dochody organizacji publicznych. Planowanie i wykonanie. Gospodarka komunalna.

Partnerstwo publiczno-prywatne i zarządzanie nieruchomościami - wpływ na zarządzanie finansami publicznymi

Literatura:

Obowiązkowa

Z. Dobrowolski (2017),Zarządzanie finansami lokalnymi : zarys problematyki i metod, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków : Instytut Spraw Publicznych UJ

Z. Dobrowolski, J. Kościelniak (2019), Kontrola publiczna: ciągłość i zmiana, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu

S. Owsiak (2017), Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

J. Hausner (2008), Zarządzanie publiczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Dodatkowa

Z. Dobrowolski (2017), Prolegomena epistemologii oraz metodologii kontroli zarządczej, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: Instytut Spraw Publicznych UJ

Z. Dobrowolski (2005), Korupcja w państwie. Przyczyny, skutki, kierunki przeciwdziałania, Sulechów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Z. Dobrowolski (2017), Combating Corruption and Other Organizational Pathologies, Frankfurt am Main : Peter Lang

Ignatowski G., Sułkowski Ł., Dobrowolski Z. (red.) (2015), Oblicza patologii zawodowych i społecznych, Warszawa : Difin

Z. Dobrowolski, R. Dorczak (red.) (2017), Wybrane problemy współczesnego zarządzania i przywództwa edukacyjnego, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków : Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

J.M. Buchanan, R.A. Musgrave (2005), Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe

Z. Dobrowolski (2017), Instrumenty finansowania polityki społecznej. Zarys problematyki, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków : Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Fukuyama F. (2005), Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis

G. Prawelska-Skrzypek (2011), Zarządzanie projektami jako szansa i wyzwanie dla administracji publicznej, Wrocław: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Akty prawne:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm.)

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1440.)

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1718.)

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U., poz. 183)

rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1393)

ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 23)

ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 712)

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65)

ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1445)

NIK (2018), Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 roku, Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli

Dobrowolski Z., Kowalski T., Zarządzanie wizerunkiem pracodawcy samorządowego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2019

Dobrowolski, Z.; Sułkowski, Ł. Implementing a Sustainable Model for Anti-Money Laundering in the United Nations Development Goals. Sustainability 2020, 12(1). https://doi.org/10.3390/su12010244

Dobrowolski, Z.; Szejner, T. Enhancing Innovation Through Implementation of the Comprehensive Approach to Nurturing the Compliance Culture of the Worldwide Innovation Ecosystem. Journal of Intercultural Management 2019, 11(2). DOI 10.2478/joim-2019-0008

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbysław Dobrowolski
Prowadzący grup: Zbysław Dobrowolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest umożliwienie studentom opanowania przez nich podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania finansami publicznymi. Ogólne przygotowanie do działalności praktycznej oraz ogólny rozwój zdolności poznawczych.

Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie:

wybrane mechanizmy zarządzania finansami publicznymi.

Student potrafi: zastosować wybrane elementy wiedzy związanej z zarządzania finansami publicznymi w praktyce. Potrafi formułować i analizować problemy badawcze w celu rozwiązywania praktycznych problemów występujących w organizacji działającej w sektorze finansów publicznych. Student jest gotów do: zdobywania i pogłębiania wiedzy

Wymagania wstępne:

Ogólna znajomość zasad funkcjonowania państwa i jego instytucji


Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Cykl wykładów kończy się egzaminem przeprowadzonym w trakcie sesji egzaminacyjnej. Egzamin pisemny, zawiera pytania otwarte i zamknięte. Zamknięte są oceniane systemem 0-1. W pytaniach otwartych istnieje możliwość uzyskania od 0 do 3 punktów. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 51 całkowitej liczby punktów. Obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.): • 0-50 pkt. – ocena ndst • 51-64 pkt. – ocena dst • 65-75 pkt. – ocena + dst • 76-86 pkt. – ocena db • 87-93 pkt. – ocena + db • 94-100 pkt. – ocena bdb II termin. Test z zakresu objętego programem przedmiotu. Warunki zaliczenia testu takie jak w I terminie.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe

Bilans punktów ECTS:

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

59

uczestnictwo w egzaminie

1


Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin

90

ECTS

3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin

30

ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy metod i technik zarządzania finansami publicznymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad, warunków i walorów sprawności działania.

Pozwala na poznanie praktycznych aspektów zarządzania finansami publicznymi.

Pełny opis:

Istota zarządzania publicznego. Specyfika sektora publicznego. Koncepcje zarządzania finansami publicznymi. Typologia zarządzania finansami publicznymi

Zasady, warunki, walory sprawności zarządzania finansami publicznymi

Planowanie budżetu w organizacjach publicznych

Współdziałanie podmiotów: założenia a rzeczywistość. Specyfika motywowania w sektorze publicznym i wpływ motywowania na sposób zarządzania finansami publicznymi

Wykonanie budżetu organizacji publicznych. Sposoby kontrolowania prawidłowości zarządzania finansami publicznymi

Przeciwdziałanie i detekcja nieprawidłowych praktyk w zarządzaniu finansami publicznymi

Dochody organizacji publicznych. Planowanie i wykonanie. Gospodarka komunalna.

Partnerstwo publiczno-prywatne i zarządzanie nieruchomościami - wpływ na zarządzanie finansami publicznymi

Literatura:

Obowiązkowa

Z. Dobrowolski (2017),Zarządzanie finansami lokalnymi : zarys problematyki i metod, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków : Instytut Spraw Publicznych UJ

Z. Dobrowolski, J. Kościelniak (2019), Kontrola publiczna: ciągłość i zmiana, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu

S. Owsiak (2017), Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

J. Hausner (2008), Zarządzanie publiczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Dodatkowa

Z. Dobrowolski (2017), Prolegomena epistemologii oraz metodologii kontroli zarządczej, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: Instytut Spraw Publicznych UJ

Z. Dobrowolski (2005), Korupcja w państwie. Przyczyny, skutki, kierunki przeciwdziałania, Sulechów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Z. Dobrowolski (2017), Combating Corruption and Other Organizational Pathologies, Frankfurt am Main : Peter Lang

Ignatowski G., Sułkowski Ł., Dobrowolski Z. (red.) (2015), Oblicza patologii zawodowych i społecznych, Warszawa : Difin

Z. Dobrowolski, R. Dorczak (red.) (2017), Wybrane problemy współczesnego zarządzania i przywództwa edukacyjnego, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków : Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

J.M. Buchanan, R.A. Musgrave (2005), Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe

Z. Dobrowolski (2017), Instrumenty finansowania polityki społecznej. Zarys problematyki, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków : Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Fukuyama F. (2005), Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis

G. Prawelska-Skrzypek (2011), Zarządzanie projektami jako szansa i wyzwanie dla administracji publicznej, Wrocław: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Akty prawne:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm.)

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1440.)

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1718.)

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U., poz. 183)

rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1393)

ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 23)

ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 712)

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65)

ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1445)

NIK (2018), Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 roku, Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli

Dobrowolski Z., Kowalski T., Zarządzanie wizerunkiem pracodawcy samorządowego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2019

Dobrowolski, Z.; Sułkowski, Ł. Implementing a Sustainable Model for Anti-Money Laundering in the United Nations Development Goals. Sustainability 2020, 12(1). https://doi.org/10.3390/su12010244

Dobrowolski, Z.; Szejner, T. Enhancing Innovation Through Implementation of the Comprehensive Approach to Nurturing the Compliance Culture of the Worldwide Innovation Ecosystem. Journal of Intercultural Management 2019, 11(2). DOI 10.2478/joim-2019-0008

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.