Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawa człowieka i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.ZP.1.F13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawa człowieka i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Laura Koba
Prowadzący grup: Laura Koba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem jest budowanie świadomości praw człowieka:

Poznanie, zrozumienie i działanie na rzecz praw człowieka

Umiejętność ochrony swoich praw oraz praw innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Efekty kształcenia:

Wiedzy:

Student zna i rozumie:

ideę praw człowieka

mechanizmy ochrony praw człowieka w aspekcie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

potrzebę konstruowania różnych strategii rozwiązywania problemów społecznych związanych z zagrożeniem wykluczenia społecznego

Umiejętności

Student potrafi:

wyjaśnić przyczyny i skutki wykluczenia społecznego analizować konkretny problem zagrożony wykluczeniem społecznym i naruszeniem praw człowieka

na podstawie zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej wskazać podstawowe możliwości rozwiązania problemu społecznego

Kompetencji społecznych

Student jest gotów do:

tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych w celu budowania strategii rozwiązywania problemów społecznych

praktycznego działania na rzecz przeciwdziałania naruszeniom praw człowieka przede wszystkim w aspekcie wykluczenia społecznego


Forma i warunki zaliczenia:

ćwiczenia - zaliczenie: zaliczenie ustne, projekt, kazus, wyniki badań, prezentacja


wykład - egzamin: studium przypadku - indywidualne i grupowe rozwiązanie problemu; przygotowanie i obrona eseju, przedstawienie raportu z badań

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

aktywność na ćwiczeniach;

rozwiązania studium przypadku;

przygotowanie prezentacji dotyczącej analizy problemu,

przeprowadzenie badań na temat skali zjawiska wykluczenia społecznego;

przedstawienie projektu


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach (45 godzin) - 2 ECTS

Przygotowanie i obrona ustna eseju (30 godzin) - 1 ECTS

Przygotowanie projektu badań oraz przedstawienie raportu (3 godzin) - 1 ECTS

Czytanie literatury i konsultacje z prowadzącym (30 godzin) - 1 ECTS


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

zarządzanie publiczne

Skrócony opis:

Budowanie świadomości praw człowieka w społeczeństwie jest podstawowym zadaniem państwa i organizacji międzynarodowych. Jest to niezbędne w celu gwarantowania bezpieczeństwa indywidualnego i wspólnotowego oraz zachowania pokoju globalnego.

Jednym z poważnych problemów zagrażających tym celom jest dyskryminacja człowieka z jakiegokolwiek powodu, doprowadzająca do jego wykluczenia ze wspólnoty. Przemoc emocjonalna, fizyczna, ekonomiczna staje się z jednej strony niszczeniem psychicznym i fizycznym jednostki, z drugiej zaś zarzewiem konfliktów i budowaniem nienawiści oraz ksenofobii i nietolerancji.

Pełny opis:

1. Prawa człowieka i przeciwdziałaniu społecznemu. Wprowadzenie do zajęć

2. Idea praw człowieka

3. Prawa trzech generacji

4. Mechanizmy ochrony praw człowieka

5. Budowanie świadomości praw człowieka

6. Prawa osób należących do mniejszości

7. Wykluczenie społeczne – opis zjawiska

8. Wykluczenie społeczne – od teorii do praktyki

9. Mechanizmy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

10. Działania państwa na rzecz zwalczanie wykluczenia społecznego

11. Reintegracja społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym

12. Profilaktyka na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

13. Media społecznościowe

14. Obywatelskie działania przeciwko wykluczeniu społecznemu (np. monitoring, litygacja strategiczna, działania publiczne)

Reintegracja społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym

15. Zagrożenie wykluczeniem społecznym w wymiarze lokalnym i globalnym

Literatura:

Obowiązkowa

Osiatyński Wiktor, Prawa człowieka i ich granice, Wyd. Znak, Kraków 2011.

Brzozowski Wojciech, Krzywoń Adam, Więcek Marcin (red.), Prawa człowieka, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Becker_Pestka Daria, Kubiński Grzegorz, Łojko Majka, Różne obszary wykluczenia społecznego w Polsce, Wybrane zagadnienia, Wyd. Exante, Wrocław 2017.

Karwacki Arkadiusz, Kazimierczak Tomasz, Rymsza Marek, Reintegracja – aktywna polityka społeczna w praktyce, Ekonomia społeczna, ISP, 2014

Koba Laura, Wiesław Wacławczyk (red.). Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.

Zamorska Katarzyna, Prawa społeczne jako program przebudowy polityki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.

Dodatkowa

Filrit-Fesnak Grażyna, Szylko-Skoczny Małgorzata (red.), Polityka Społeczna, PWN, Warszawa 2012

Wacławczyk Wiesław (red.), Karta Praw Podstawowych UE. Nowa szansa dla praw człowieka, Wyd. Erida, Warszawa 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.