Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja społeczna i media społecznościowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.ZP.1.F3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja społeczna i media społecznościowe
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Joanna Kołodziejczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

brak

Cele kształcenia:

- zapoznanie studentów z podstawami komunikacji społecznej i wiedzą na temat mediów społecznościowych

- nabycie przez studentów umiejętności w zakresie wybranych technik komunikacji


Efekty kształcenia:

Wiedza

• Student/studentka zna wybrane, podstawowe teorie i modele komunikowania społecznego

• ma podstawową wiedzę na temat rodzajów, typów, stylów, barier i kompetencji w komunikacji,

• zna podstawowe cechy komunikacji masowej, komunikacji w organizacjach, komunikowania publicznego, komunikacji z wykorzystaniem mediów społecznościowych.


Umiejętności

• Student/studentka posługuje się technikami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT)

• potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią w trakcie dyskusji

• potrafi przygotować i wygłosić krótkie wystąpienie publiczne

• potrafi wypowiedzieć się w formie pisemnej na wybrany temat, odwołując do literatury przedmiotu.

• jest przygotowany/a do uczestniczenia w różnych formach partycypacji społecznej, prowadzenia debaty i prezentowania własnego punktu widzenia

• potrafi planować i organizować pracę samodzielną oraz w zespole

• potrafi radzić sobie z problemami w wybranych, typowych sytuacjach komunikacyjnych (np. dyskusja, wystąpienie publiczne),Kompetencje społeczne

• Student/studentka jest przygotowany/a do komunikowania się z ludźmi w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy użyciu różnych środków przekazu informacji

• posiada podstawowe kompetencje perswazji i negocjowania z nastawieniem na osiąganie wspólnych celów.

• potrafi współpracować w zespole

• jest przygotowany do krytycznego obioru i analizy przedstawianych mu/jej treści

• jest świadomy/a potrzeby przestrzegania i propagowania etycznej postawy i wrażliwości społecznej w ramach pełnionych ról zawodowych i społecznych

• uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin w formie testu pisemnego.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Zaliczenie z ćwiczeń na podstawie aktywnego uczestnictwa, realizacji zleconych na zajęcia zadań oraz przygotowanego indywidualnie i zespołowo opracowania zagadnienia w formie: eseju, wystąpienia publicznego, wystąpienia w debacie oksfordzkiej.

Obecność na ćwiczeniach i wykładach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji opracowania na wybrany temat. Dodatkowymi kryteriami oceny są: terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącą zajęcia.


Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji wykonywanych zadań

- dyskusja oceniająca po wykonaniu wszystkich zadań przez studentów

- przygotowane przez studentów opracowania na wybrany temat.

Metody podsumowujące:

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań oraz opracowania, w tym zgodności z zaleceniami.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

• metody podające (wykład informacyjny, prezentacja multimedialna),

• metody problemowe (wykład konwersatoryjny),

• metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna),

• metody eksponujące (film),

• metody praktyczne (metoda projektów, symulacja).

Bilans punktów ECTS:

5

Udział w zajęciach:

- wykład – 30 godzin

- ćwiczenia – 15 godzin


Praca własna studenta - 105 godzin


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

zarządzanie publiczne

Skrócony opis:

W trakcie zajęć (wykładów i ćwiczeń) poruszane będą zagadnienia dotyczące podstawowych teorii komunikacji społecznej oraz rozwoju nowych mediów.

Pełny opis:

Wykład:

• Wybrane teorie komunikowania społecznego (koncepcje komunikacji i podejścia badawcze) i modele komunikacji.

• Nowe media – charakterystyka; pojęcie mediów społecznościowych;

• Kompetencje komunikacyjne; umiejętności komunikacyjne, cechy umiejętności, umiejętności trzonowe i cząstkowe. Kompetencje w wykorzystaniu mediów społecznościowych.

• Typy komunikowania (komunikowanie informacyjne i perswazyjne) i rodzaje komunikacji (komunikacja werbalna i niewerbalna).

• Bariery w komunikacji i radzenie sobie z nimi.

• Komunikowanie masowe. Techniki perswazyjne w komunikowaniu masowym. Wykorzystanie nowych mediów w komunikacji masowej.

• Komunikowanie się w organizacjach.

• Komunikowanie publiczne – pojęcie komunikowania publicznego, funkcje i obszary komunikowania publicznego, nadawcy i odbiorcy w komunikowaniu publicznym, pożądane cechy komunikacji publicznej i komunikatu publicznego, cechy stylu urzędowo-kancelaryjnego, dialog obywatelski, deliberacja w demokracji, dyskurs w przestrzeni publicznej; wykorzystanie nowych mediów w komunikacji publicznej

Ćwiczenia:

• Metody i techniki w komunikacji

• Wystąpienia publiczne

• Nowe media – jak zmieniły komunikowanie się interpersonalne?

• Czy komunikacja to gra? Analiza transakcyjna E. Berne’a.

• Autoprezentacja – czy tego można się nauczyć?

• Kłamstwo i manipulacja w komunikacji społecznej

• Style komunikowania się (według wybranych teorii).

• Język kobiet i język mężczyzn – czy istnieją różnice w komunikowaniu się kobiet i mężczyzn?

• Debata oksfordzka; rodzaje argumentów

• Informacja zwrotna

• Język jako narzędzie porozumiewania się i jako bariera komunikacyjna;

• Jak komunikować swoje zdanie w sytuacjach trudnych (nieporozumienie, konflikt, krytyka etc.)

• Komunikacja perswazyjna – reguły i techniki wpływu. Komunikacja perswazyjna a negocjacje; style negocjowania, postawy wobec negocjacji; fazy negocjacji.

• Rola empatii w komunikacji

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2004.

• Fiske J., Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wydawnictwo „Astrum”, Wrocław 1999.

• Giffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003

• Hartley P., Komunikowanie interpersonalne, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2006

• Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

• Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2006.

• Śliwińska K., Pacut M. (red.), Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku. Przykłady aplikacji w wybranych organizacjach non-profit, Wolters Kluwer, Warszawa 2011;

• Żardecka-Nowak M., Demokracja deliberatywna jako remedium na ponowoczesny kryzys legitymizacji władzy http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPol3/Zardecka.pdf

Literatura uzupełniająca:

• Adams K., Galanes G.J., Komunikacja w grupach, PWN, Warszawa 2008.

• Bartosik-Purgat M., Media społecznościowe na rynku międzynarodowym. Perspektywa indywidualnych użytkowników. Difin, Warszawa 2016

• Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007

• Fisher R., Ury W., Patton B., , Dochodząc do tak - Negocjowanie bez poddawania się. Warszawa 2007

• Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Antykwa, Kraków 2000

• Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 1999

• Gogołek W., Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie, paradoksy, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010

• Sikorski W., Gesty zamiast słów. Psychologia i trening komunikacji niewerbalnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007

• Thompson P, Sposoby komunikacji interpersonalnej, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1998.

• Kowalczyk M., E-urząd w komunikacji z obywatelem, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Joanna Kołodziejczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

brak

Cele kształcenia:

- zapoznanie studentów z podstawami komunikacji społecznej i wiedzą na temat mediów społecznościowych

- nabycie przez studentów umiejętności w zakresie wybranych technik komunikacji


Efekty kształcenia:

Wiedza

• Student/studentka zna wybrane, podstawowe teorie i modele komunikowania społecznego

• ma podstawową wiedzę na temat rodzajów, typów, stylów, barier i kompetencji w komunikacji,

• zna podstawowe cechy komunikacji masowej, komunikacji w organizacjach, komunikowania publicznego, komunikacji z wykorzystaniem mediów społecznościowych.


Umiejętności

• Student/studentka posługuje się technikami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT)

• potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią w trakcie dyskusji

• potrafi przygotować i wygłosić krótkie wystąpienie publiczne

• potrafi wypowiedzieć się w formie pisemnej na wybrany temat, odwołując do literatury przedmiotu.

• jest przygotowany/a do uczestniczenia w różnych formach partycypacji społecznej, prowadzenia debaty i prezentowania własnego punktu widzenia

• potrafi planować i organizować pracę samodzielną oraz w zespole

• potrafi radzić sobie z problemami w wybranych, typowych sytuacjach komunikacyjnych (np. dyskusja, wystąpienie publiczne),Kompetencje społeczne

• Student/studentka jest przygotowany/a do komunikowania się z ludźmi w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy użyciu różnych środków przekazu informacji

• posiada podstawowe kompetencje perswazji i negocjowania z nastawieniem na osiąganie wspólnych celów.

• potrafi współpracować w zespole

• jest przygotowany do krytycznego obioru i analizy przedstawianych mu/jej treści

• jest świadomy/a potrzeby przestrzegania i propagowania etycznej postawy i wrażliwości społecznej w ramach pełnionych ról zawodowych i społecznych

• uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin w formie testu pisemnego.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Zaliczenie z ćwiczeń na podstawie aktywnego uczestnictwa, realizacji zleconych na zajęcia zadań oraz przygotowanego indywidualnie i zespołowo opracowania zagadnienia w formie: eseju, wystąpienia publicznego, wystąpienia w debacie oksfordzkiej.

Obecność na ćwiczeniach i wykładach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji opracowania na wybrany temat. Dodatkowymi kryteriami oceny są: terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącą zajęcia.


Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji wykonywanych zadań

- dyskusja oceniająca po wykonaniu wszystkich zadań przez studentów

- przygotowane przez studentów opracowania na wybrany temat.

Metody podsumowujące:

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań oraz opracowania, w tym zgodności z zaleceniami.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

• metody podające (wykład informacyjny, prezentacja multimedialna),

• metody problemowe (wykład konwersatoryjny),

• metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna),

• metody eksponujące (film),

• metody praktyczne (metoda projektów, symulacja).

Bilans punktów ECTS:

5

Udział w zajęciach:

- wykład – 30 godzin

- ćwiczenia – 15 godzin


Praca własna studenta - 105 godzin


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

zarządzanie publiczne

Skrócony opis:

W trakcie zajęć (wykładów i ćwiczeń) poruszane będą zagadnienia dotyczące podstawowych teorii komunikacji społecznej oraz rozwoju nowych mediów.

Pełny opis:

Wykład:

• Wybrane teorie komunikowania społecznego (koncepcje komunikacji i podejścia badawcze) i modele komunikacji.

• Nowe media – charakterystyka; pojęcie mediów społecznościowych;

• Kompetencje komunikacyjne; umiejętności komunikacyjne, cechy umiejętności, umiejętności trzonowe i cząstkowe. Kompetencje w wykorzystaniu mediów społecznościowych.

• Typy komunikowania (komunikowanie informacyjne i perswazyjne) i rodzaje komunikacji (komunikacja werbalna i niewerbalna).

• Bariery w komunikacji i radzenie sobie z nimi.

• Komunikowanie masowe. Techniki perswazyjne w komunikowaniu masowym. Wykorzystanie nowych mediów w komunikacji masowej.

• Komunikowanie się w organizacjach.

• Komunikowanie publiczne – pojęcie komunikowania publicznego, funkcje i obszary komunikowania publicznego, nadawcy i odbiorcy w komunikowaniu publicznym, pożądane cechy komunikacji publicznej i komunikatu publicznego, cechy stylu urzędowo-kancelaryjnego, dialog obywatelski, deliberacja w demokracji, dyskurs w przestrzeni publicznej; wykorzystanie nowych mediów w komunikacji publicznej

Ćwiczenia:

• Metody i techniki w komunikacji

• Wystąpienia publiczne

• Nowe media – jak zmieniły komunikowanie się interpersonalne?

• Czy komunikacja to gra? Analiza transakcyjna E. Berne’a.

• Autoprezentacja – czy tego można się nauczyć?

• Kłamstwo i manipulacja w komunikacji społecznej

• Style komunikowania się (według wybranych teorii).

• Język kobiet i język mężczyzn – czy istnieją różnice w komunikowaniu się kobiet i mężczyzn?

• Debata oksfordzka; rodzaje argumentów

• Informacja zwrotna

• Język jako narzędzie porozumiewania się i jako bariera komunikacyjna;

• Jak komunikować swoje zdanie w sytuacjach trudnych (nieporozumienie, konflikt, krytyka etc.)

• Komunikacja perswazyjna – reguły i techniki wpływu. Komunikacja perswazyjna a negocjacje; style negocjowania, postawy wobec negocjacji; fazy negocjacji.

• Rola empatii w komunikacji

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2004.

• Fiske J., Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wydawnictwo „Astrum”, Wrocław 1999.

• Giffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003

• Hartley P., Komunikowanie interpersonalne, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2006

• Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

• Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2006.

• Śliwińska K., Pacut M. (red.), Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku. Przykłady aplikacji w wybranych organizacjach non-profit, Wolters Kluwer, Warszawa 2011;

• Żardecka-Nowak M., Demokracja deliberatywna jako remedium na ponowoczesny kryzys legitymizacji władzy http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPol3/Zardecka.pdf

Literatura uzupełniająca:

• Adams K., Galanes G.J., Komunikacja w grupach, PWN, Warszawa 2008.

• Bartosik-Purgat M., Media społecznościowe na rynku międzynarodowym. Perspektywa indywidualnych użytkowników. Difin, Warszawa 2016

• Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007

• Fisher R., Ury W., Patton B., , Dochodząc do tak - Negocjowanie bez poddawania się. Warszawa 2007

• Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Antykwa, Kraków 2000

• Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 1999

• Gogołek W., Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie, paradoksy, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010

• Sikorski W., Gesty zamiast słów. Psychologia i trening komunikacji niewerbalnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007

• Thompson P, Sposoby komunikacji interpersonalnej, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1998.

• Kowalczyk M., E-urząd w komunikacji z obywatelem, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.