Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Audyt i kontrola zarządcza w sektorze publicznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.ZP.1.F9 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Audyt i kontrola zarządcza w sektorze publicznym
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia w formie kształcenia na odległość, 15 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 30 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbysław Dobrowolski
Prowadzący grup: Zbysław Dobrowolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest umożliwienie studentom opanowania przez nich podstawowej wiedzy z zakresu audytu i kontroli zarządczej. Ogólne przygotowanie do działalności praktycznej oraz ogólny rozwój zdolności poznawczych.

Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie sposób zorganizowania i zasady kontroli zarządczej w sektorze publicznym. Zna i rozumie podstawowe sposoby gromadzenia, analizy i prezentacji danych niezbędnych do oceny potrzeb finansowych oraz oceny prawidłowości wydatkowania środków finansowych na realizację zadań w sektorze publicznym. Zna i rozumie podstawowe metody i techniki audytu oraz wykorzystania audytu i kontroli zarządczej do rozwiązywania problemów zarządzania. Student potrafi: zastosować w pracy lub w nauce wybrane elementy wiedzy o audycie i kontroli zarządczej w sektorze publicznym. Samodzielnie analizuje możliwości zastosowania kontroli zarządczej w sektorze publicznym i potrafi sformułować kierunkowe propozycje doskonalenia działań w powyższym zakresie. Potrafi dobierać odpowiednie techniki audytu do rozwiązywania wybranych problemów zarządzania

Student jest gotów do: wykorzystania kluczowych norm i standardów związanych z audytem i kontrolą zarządczą w sektorze publicznym w celu rozwiązania problemów poznawczych i praktycznych

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania sektora publicznego.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny z wykładu

zaliczenie z ćwiczeń

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykład: Egzamin w formie pisemnej. Przewiduje się pytania otwarte i zamknięte. Pozytywna odpowiedź na pytanie zamknięte - 1 punkt. Pozytywna odpowiedź na pytanie otwarte do 3 punktów. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 51 całkowitej liczby punktów. Obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.): • 0-50 pkt. – ocena ndst • 51-60 pkt. – ocena dst • 61-70 pkt. – ocena + dst • 71-82 pkt. – ocena db • 83-93 pkt. – ocena + db • 94-100 pkt. – ocena bdb II termin. Warunki zaliczenia przedmiotu takie jak w I terminie.

Ćwiczenia: Obowiązkowy udział w ćwiczeniach. Warunkiem uzyskania ćwiczenia jest prawidłowe rozwiązanie zadań wskazanych przez prowadzącego oraz zaliczenie kolokwium

Metody dydaktyczne:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe

Bilans punktów ECTS:

wykład

30

ćwiczenia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin

45

ECTS

5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin

45

ECTS

1.7

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy kluczowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem organizacji publicznych. Każda z jednostek sektora finansów publicznych musi bowiem stosować metody i techniki kontroli zarządczej, a wymóg audytu podmiotów korzystających ze środków publicznych lub wywiązujących się z zobowiązań wobec państwa jest obligatoryjny.

Ćwiczenia praktyczne pozwolą na zapoznanie się z metodyką audytu i kontroli zarządczej.

Pełny opis:

Pojęcie sektora publicznego i sektora finansów publicznych. Podmioty sektora publicznego i sektora finansów publicznych. Walory sprawności, zasady wykonywania budżetu przez jednostki sektora finansów publicznych. Podstawy ładu korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa i w spółkach komunalnych

Definicja i cele kontroli zarządczej. Normatywne i organizacyjne uwarunkowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Rola i odpowiedzialność kadry kierowniczej w zakresie wdrażania systemu kontroli zarządczej

Standardy kontroli zarządczej

Metody i techniki stosowane w kontroli zarządczej. Rola kontroli zarządczej w przeciwdziałaniu patologii organizacji

Organizacja i zarządzanie audytem w sektorze publicznym

Metody i techniki stosowane w audycie w sektorze publicznym

Standardy audytu w sektorze publicznym

Nieprawidłowości w realizacji zadań publicznych. Przyczyny, skutki, kierunki przeciwdziałania w świetle wyników audytu w sektorze publicznym

Literatura:

Obowiązkowa

Z. Dobrowolski (2017), Prolegomena epistemologii oraz metodologii kontroli zarządczej, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński

Z. Dobrowolski, M. Dobrowolska (2020), Zarządzanie antykorupcyjne w sektorze publicznym. Teoria i praktyka. Stosowanie normy PN-ISO-37001, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków : Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński

Z. Dobrowolski (2021), Audyt. Funkcje. Formułowanie ustaleń. Ryzyka, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Dodatkowa

Z. Dobrowolski, J. Kościelniak (2019), Kontrola publiczna: ciągłość i zmiana, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu

Z. Dobrowolski, J. Kościelniak (2018), Audyt śledczy w spółkach Skarbu Państwa i spółkach komunalnych, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków : Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

K. Winiarska (red.) (2012), Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, Warszawa: Wolters Kluwer Business

P. Soltyk (2013), Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018 r., poz. 506)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (Dz. U. Nr 238, poz. 1581)

Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84)

Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. MF, poz. 56)

Komunikat Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 2, poz. 11)

ISO 19600 Systemy zarządzania zgodnością

PN-ISO 37001 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi

PN-ISO 31000 Zarządzanie ryzykiem. Wytyczne.

PN-EN ISO 19011 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania

ISSAI 20 Zasady przejrzystości i rozliczalności

ISSAI 300 Standardy warsztatowe kontroli państwowej

ISSAI 400 Standardy sprawozdawcze kontroli państwowej

Dobrowolski Z., Kowalski T., Zarządzanie wizerunkiem pracodawcy samorządowego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2019

Dobrowolski, Z.; Sułkowski, Ł. Implementing a Sustainable Model for Anti-Money Laundering in the United Nations Development Goals. Sustainability 2020, 12(1). https://doi.org/10.3390/su12010244

Dobrowolski, Z.; Szejner, T. Enhancing Innovation Through Implementation of the Comprehensive Approach to Nurturing the Compliance Culture of the Worldwide Innovation Ecosystem. Journal of Intercultural Management 2019, 11(2). DOI 10.2478/joim-2019-0008

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.