Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania w działaniu jako strategia dla sfery publicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.ZP.2.1.BwD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania w działaniu jako strategia dla sfery publicznej
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kotlarz, Grzegorz Mazurkiewicz
Prowadzący grup: Joanna Kotlarz, Grzegorz Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Głównym celem tego kursu jest wsparcie wszystkich, którzy pragną korzystnie wpływać na (i zmieniać) siebie i otoczenie stosując niezależne badania. Skoncentrujemy się na badaniach w działaniu jako sposobie na pogłębianie wiedzy o świecie, o nas samych i naszych doświadczeniach. Badania prowadzimy, aby zrozumieć i wyjaśnić rzeczywistość, ale też w celu wprowadzania zmiany. Badanie zmienia także badającego. Wspólnym celem będzie doskonalenie osób pracujących dla sektora publicznego.


Efekty kształcenia:

Uczestnicy po zakończeniu zajęć: posiadają wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych współczesnych systemów społecznych, środowiskowych, gospodarczych i politycznych oraz ich możliwych zależności, znają podstawy metodologii badań naukowych i zasady tworzenia wybranych instrumentów badawczych, znają podstawowe strategie zmieniania i rozwoju systemów społecznych w szczególności na poziomie organizacji, potrafią zdefiniować badania w działaniu oraz rozróżnić od podejść tradycyjnych, znają ich wartość naukową, potrafią zaprojektować i przeprowadzić badania w działaniu, potrafią dobrać i zastosować odpowiednie metody i narzędzia badawcze, potrafią analizować zebrane dane, wyciągnąć wnioski oraz poddać krytycznej refleksji podjęte działania i osiągnięte rezultaty, potrafią przedstawić własne pomysły i perspektywy teoretyczne, rozumieją i prezentują odpowiednie postawy etyczne

Forma i warunki zaliczenia:

Podstawą zaliczenia jest 1/ obecność i aktywność na zajęciach (dzięki znajomości literatury czytanej PRZED zajęciami), 2/ grupowy (2-3 osoby) projekt semestralny polegający na przygotowaniu i przeprowadzeniu badań, opracowaniu i analizy danych, przygotowaniu raportu z badań oraz przygotowaniu i przedstawieniu prezentacji raportu.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Dyskusja i praca w grupach. Przygotowanie raportu i przedstawienie prezentacji pokazujących prawidłowy proces badawczy.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne:

Stosowane metody dydaktyczne mają na celu aktywizowanie uczestników zajęć oraz wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za proces uczenia się.

Bilans punktów ECTS:

5

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Bez praktyk

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

zarządzanie publiczne

Skrócony opis:

Instytucje publiczne powszechnie tracą społeczne zaufanie i wsparcie. Z jakiego powodu? Po części w wyniku nieuniknionych zmian zachodzących wokół nas, po części z powodu bezradności ludzi posługujących się nieadekwatnymi metodami czy nieaktualnymi paradygmatami. Badania w działaniu dają nadzieję tym, którzy pragną zmieniać instytucje i środowisko, w którym żyją (odpowiednio do potrzeb i uwarunkowań).

Pełny opis:

1/ Wprowadzenie do badań w działaniu (action research) – próba definicji. Problemy badawcze. Współczesny świat jako kontekst działania.

2/ Badacz jako źródło zmiany. Komu i dlaczego potrzebne są badania w działaniu? Specyfika i zasady tych badań. Definicja (wspólnego) badania przez działanie (collaborative action research).

3/ Problem badawczy (poszukiwanie i formułowanie).

4/ Doprecyzowanie problemu badawczego dla projektu semestralnego.

5/ Sposoby i ramy poznawania świata. Jak informacja pomaga w wprowadzaniu zmiany? W jaki sposób zbierać dane? Co uznać za dane?

6/ Planowanie projektu badawczego. Pytania badawcze. Identyfikacja źródeł danych.

7/ Metody ilościowe i metody jakościowe. Dobór metod. Triangulacja. Obserwacja i fotografia jako przykłady.

8/ Zadawanie właściwych pytań. Projektowanie narzędzi. Proces zbierania (rejestrowania) danych. Wiarygodność

9/ Teoria krytyczna. Geneza badań w działaniu jako metody naukowej.

10/ Człowiek w teatrze życia codziennego. Opracowanie danych. Kodowanie i analiza danych. Interpretacja. Czyja to historia? Redagowanie. Raportowanie. Wnioski.

12/ Badania w budowaniu kultury profesjonalizmu.

13/ Zasady przedstawiania rezultatów. Refleksja, symbole, metafory. Praca nad projektami badawczymi.

14/ Prezentacje projektów semestralnych (Power point). Informacja zwrotna.

15/ Wykorzystanie danych dla aktywizacji społeczności. Wykorzystywanie badań przez działanie. Rozwiązywanie problemów. Odpowiedzialność i przywództwo. Wprowadzanie wniosków w życie.

Literatura:

1/ B.D. Gołebniak, H. Cervinkova (red.), Badania w działaniu: pedagogika i antropologia zaangażowane, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2010.

2/ A. Chrostowski, D. Jemielniak, Action Research w teorii organizacji i zarządzania, Organizacja i kierowanie, nr 1, 2008.

3/ R. Sagor, Badanie przez działanie. Jak wspólnie badać, żeby lepiej uczyć, CEO, Warszawa 2008.

4/ E.T. Stringer, Action Research. Second Edition, SAGE Publications, Thousands Oaks, London, New Delhi, 1999.

Dodatkowa:

1/ P. Sztompka, Fotografia jako metoda badawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

2/ J. Lofland, D.A. Snow, L. Anderson, L.H. Lofland, Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.