Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka w zarządzaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.ZP.2.1.EwZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka w zarządzaniu
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Laura Koba
Prowadzący grup: Laura Koba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

dostarczenie studentom wiedzy na temat podstawowych założeń etyki (opisowej, normatywnej, metaetyki) oraz przedstawienie roli etyki w zarządzaniu

kształtowanie postaw etycznych, zwłaszcza w trudnych sytuacjach

mobilizowanie do reagowanie na nieetyczne zachowania


Efekty kształcenia:

Student posiada:

1. Wiedzę

na temat różnych systemów etycznych;

na temat zagrożeń spowodowanych nieetycznymi zachowaniami;

o celach i etycznych działaniach różnych organizacji

2. Umiejętność:

oceny zachowań nieetycznych;

formułowania argumentów oraz przedstawiania swojego stanowiska w dyskusji dotyczącej etycznych zagadnień w szeroko pojętym zarządzaniu

3. Kompetencje społeczne:

do podjęcia działań przeciwko nieetycznym zachowaniom;


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

obecność i aktywność na zajęciach

napisanie i obrona eseju "za i przeciw"

test


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obecność na wykładach

Esej dotyczący analizy „za i przeciw” wybranego problemu

Udział w dyskusji


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

uczestniczenie w wykładach (30 godzin) – 1 ECTS

Czytanie literatury obowiązkowej i uzupełniającej oraz przygotowanie i ustna obrona eseju (60 godzin) – 2 ECTS

konsultacje z prowadzącym, przygotowanie się do pisemnego zaliczenia na ocenę (30 godzin) – 1 ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

zarządzanie publiczne

Skrócony opis:

Przedmiot "Etyka w zarządzaniu" ma umożliwić studentom odpowiedź na pytania:

jaka jest moja rola w budowaniu nowej rzeczywistości lokalnej, regionalnej i globalnej?

na czym ma polegać współpraca z innymi w globalnej wiosce?

czy mamy świadomość zagrożeń wynikających z różnych podejść do etyki zarządzania?

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do „etyki w zarządzaniu”. Podstawowe pojęcia.

2. Etyka zarządzania a etyka w zarządzaniu. Prakseologia – teoria sprawnego działania

3. Łańcuch wartości w zarządzaniu

4. Podmiotowość człowieka a „zasoby ludzkie”, „kapitał ludzki”

5. Indywidualizm versus wspólnota, komunitarianizm versus kosmopolityzm

6. Od zarządzania „ja” do zarządzania globalnego

7. Kultura organizacyjna

8. Rola państwa w kształtowaniu etycznego funkcjonariusza, urzędnika, pracownika, biznesmena, działacza ngo, naukowca itd.

9. Odpowiedzialność a deontologia zawodowa

10. Global Compact – różne oblicza biznesu

11. Edukacja globalna – zarządzanie wiedzą

12. Społeczeństwo obywatelskie w zarządzaniu globalnym

13. Media społecznościowe

14. Etyka i zmiany klimatu na świecie: od międzynarodowej do globalnej sprawiedliwości

15. Nowe/stare oblicza „etyki” – sztuczna inteligencja

Literatura:

Literatura podstawowa:

Arystoteles, Etyka Nikomachejska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Galewicz Włodzimierz (red.), Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych, Wyd. Universitas, Kraków 2010.

Goffman Erving, Człowiek w teatrze życia codziennego, Wyd. Aletheia, Warszawa 2008.

Griffin Ricky W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Kietliński Krzysztof, Martinez Reyes Victor, Oleksyn Tadeusz, Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005

Robbins Stephen P., Judge Timothy A., Zachowania w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

Saja Krzysztof, Etyka normatywna. Między konsekwencjalizmem a deontologią, Universitas, Kraków 2015.

Singer Peter (red.), Przewodnik po etyce, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

Bogucka Iwona, Pietrzykowski Tomasz, Etyka w administracji publicznej, Wyd. LaxisNexis, Warszawa 2010.

Kant Immanuel, Uzasadnienie metafizyki moralności, Tłum. Mścisław Wartenberg, Wyd. Antyk, Kęty 2002. (fragmenty)

Król Marcin, Filozofia polittyczna, Wyd. Znak, Kraków 2008.

Mises Ludwig von., Ludzkie działanie, Wyd. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa, Wrocław 2007.

Ossowska Maria, Motywy postępowania. Z zagadnień psychologii moralności, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 2002.

Pietrzykowski Tomasz, Etyczne problemy prawa, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Singer Peter, Jeden Świat. Etyka globalizacji, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 2006.

Zawadzka Anna Maria, Psychologia zarządzania w organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.