Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość zarządcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.ZP.2.1.RZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość zarządcza
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia w formie kształcenia na odległość, 15 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Marzec
Prowadzący grup: Małgorzata Marzec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kursu jest przedstawienie istoty rachunkowości zarządczej oraz warunków jej organizacji. Po zajęciach student powinien przyswoić wiedzę o metodach i narzędziach rachunkowości zarządczej przydatnych w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych.

Efekty kształcenia:

Efekty w zakresie wiedzy:

wybrane metody i narzędzia rachunkowości zarządczej w celu pozyskiwania informacji do identyfikowania prawidłowości rządzących procesami gospodarczymi w różnego typu jednostkach

Efekty w zakresie umiejętności:

prognozować, identyfikować i analizować problemy występujące w różnego typu podmiotach, wykorzystując wiedzę teoretyczną zdobytą na przedmiocie rachunkowość zarządcza ; identyfikować potrzeby informacyjne decydentów w różnych obszarach zarządczych ; dobierać instrumenty rachunkowości zarządczej do analizy różnych decyzji zarządczych

Efekty w zakresie kompetencji społecznych:

zdobywania informacji niezbędnych do oceny funkcjonowania różnego typu podmiotów ; brania odpowiedzialności w aspekcie ekonomicznym i zarządczym w projektach na różnych szczeblach decyzyjnych realizowanych w podmiotach

Wymagania wstępne:

Ukończony kurs rachunkowości (finansowej)

Forma i warunki zaliczenia:

Obowiązkowe czynne uczestnictwo w zajęciach. Na każdych zajęciach sprawdzana jest obecność.

Obowiązek usprawiedliwienie nieobecności do 14 dni - na podstawie zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia ( przesłanego w postaci skanu na maila wykładowcy)

W ramach kursu będą przesyłane zadania i projekty do wykonania za pośrednictwem platformy pegaz lub msteams. Student ma obowiązek śledzenia treści i zadań umieszczanych na pegazie i msteams oraz dotrzymywania terminów wykonywania zadań.

Zaliczenie ćwiczenie na podstawie ocen cząstkowych z zadań i projektów przekazywanych na zajęciach.

Egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru na pegazie w trakcie sesji. Egzamin składa się części zadaniowej i testu teoretycznego.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ciągła ocena / sprawdzanie wiedzy poprzez rozwiązywanie zadań, analizy przykładów i sprawozdań finansowych

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - ekspozycja
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - odczyt
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

4

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie publiczne, rok 1

Pełny opis:

Zagadnienia omawiane na zajęciach:

1. Istota rachunkowości zarządczej.Relacje między rachunkowością zarządczą a zarządzaniem. Rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa .

2. Mierniki oceny działalności jednostki. Wykorzystanie sprawozdań finansowych na potrzeby rachunkowości zarządczej.

3. Rachunek kosztów jako baza rachunkowości zarządczej. Odmiany rachunku kosztów.

4. Rachunek kosztów pełnych. Rachunek kosztów zmiennych. Zasady podziału kosztów. Zasady wyceny produktów. Ustalanie wyniku finansowego w konwencji rachunku kosztów zmiennych. Zasady ustalania wyniku w rachunku kosztów pełnych .

5. Analiza zależności: produkcja - koszty - zysk. Istota progu rentowności. Wyznaczanie i znaczenie marży bezpieczeństwa .

6. Krótkoterminowe rachunki decyzyjne. Długoterminowe rachunki decyzyjne.

7. Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości zarządczej vs. rozwój rachunkowości zarządczej w sektorze publicznym .

Literatura:

Obowiązkowa

Sojak S.: Rachunkowość zarządcza, Toruń (różne wydania)

Czubakowska K., Garusiewicz W., Nowak E. Rachunkowość zarządcza. Metody i zastosowania . PWE, W-wa (różne wydania)

Lew G. Maruszewska E. Szczypa P. : Rachunkowość zarządcza od teorii do praktyki" CeDeWu 2019

Uzupełniająca;

Szczypa P. Rachunkowość zarządcza - klucz do sukcesu, CeDeWu, Wa-wa 2015

Portale internetowe prezentujące problemy rachunkowości. Podawana na bieżąco na zajęciach (artykułu, analiza przypadków

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.