Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Audyt w organizacjach publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.ZP.2.2AwOP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Audyt w organizacjach publicznych
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład w formie kształcenia na odległość, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbysław Dobrowolski
Prowadzący grup: Zbysław Dobrowolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest umożliwienie studentom opanowania przez nich podstawowej wiedzy z zakresu audytu w organizacjach publicznych. Ogólne przygotowanie do działalności praktycznej oraz ogólny rozwój zdolności kognitywnych.

Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie sposób zorganizowania i zasady audytu w organizacjach publicznych. Zna i rozumie podstawowe sposoby gromadzenia, analizy i prezentacji dowodów audytu w dokumentach audytu. Zna i rozumie podstawowe metody i techniki audytu służące rozwiązywaniu problemów zarządzania. Zna sposób zorganizowania audytu w Polsce i w innych wybranych krajach. Student potrafi: zastosować w pracy lub w nauce wybrane elementy wiedzy o audycie w sektorze publicznym. Samodzielnie analizuje możliwości zastosowania audytu w sektorze publicznym i potrafi sformułować kierunkowe propozycje doskonalenia działań w powyższym zakresie. Potrafi dobierać odpowiednie techniki audytu do rozwiązywania wybranych problemów zarządzania

Student jest gotów do: wykorzystania kluczowych norm i standardów związanych z audytem w sektorze publicznym w celu rozwiązania problemów poznawczych i praktycznych

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania sektora publicznego.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Pisemne zaliczenie. Przewiduje się pytania otwarte i zamknięte. Pozytywna odpowiedź na pytanie zamknięte - 1 punkt. Pozytywna odpowiedź na pytanie otwarte do 3 punktów. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 51 całkowitej liczby punktów. Obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.): • 0-50 pkt. – ocena ndst • 51-60 pkt. – ocena dst • 61-70 pkt. – ocena + dst • 71-82 pkt. – ocena db • 83-93 pkt. – ocena + db • 94-100 pkt. – ocena bdb II termin. Warunki zaliczenia przedmiotu takie jak w I terminie.

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe

Bilans punktów ECTS:

wykład - 30

Łączny nakład pracy studenta -15

Liczba godzin kontaktowych - 1,0

Łącznie 46

ECTS - 1,5


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie publiczne, rok 2
polityka społeczna, rok 2

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy kluczowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem organizacji publicznych. Każda z jednostek sektora finansów publicznych musi bowiem być oceniona w zakresie prawidłowości pozyskiwania i wykorzystania środków i sposobu realizacji zadań publicznych. Wymóg audytu podmiotów korzystających ze środków publicznych lub wywiązujących się z zobowiązań wobec państwa jest obligatoryjny.

Pełny opis:

Pojęcie sektora publicznego i sektora finansów publicznych. Podmioty sektora publicznego i sektora finansów publicznych.

Systematyzacja aparatu pojęciowego dotyczącego audytu

Organizacja audytu

Standardy audytu

Rodzaje audytu

Metody i techniki audytu

Dowody audytu

Dokumenty audytu

Problemy audytu

Literatura:

Obowiązkowa

Z. Dobrowolski (2021), Audyt. Funkcje. Formułowanie ustaleń. Ryzyka, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Z. Dobrowolski, M. Dobrowolska (2020), Zarządzanie antykorupcyjne w sektorze publicznym. Teoria i praktyka. Stosowanie normy PN-ISO-37001, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków : Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński

Dodatkowa

Z. Dobrowolski (2017), Prolegomena epistemologii oraz metodologii kontroli zarządczej, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: Instytut Spraw Publicznych UJ

Z. Dobrowolski, J. Kościelniak (2019), Kontrola publiczna: ciągłość i zmiana, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu,

Z. Dobrowolski, J. Kościelniak (2018), Audyt śledczy w spółkach Skarbu Państwa i spółkach komunalnych, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków : Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego,

P. Soltyk (2013), Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018 r., poz. 506)

ISO 19600 Systemy zarządzania zgodnością

PN-ISO 37001 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi

PN-ISO 31000 Zarządzanie ryzykiem. Wytyczne.

PN-EN ISO 19011 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania

ISSAI 20 Zasady przejrzystości i rozliczalności

ISSAI 300 Standardy warsztatowe kontroli państwowej

ISSAI 400 Standardy sprawozdawcze kontroli państwowej

Dobrowolski, Z.; Sułkowski, Ł. Implementing a Sustainable Model for Anti-Money Laundering in the United Nations Development Goals. Sustainability 2020, 12(1). https://doi.org/10.3390/su12010244

Dobrowolski. Z.; Sułkowski, Ł. Competitive Role of Supreme Audit Institutions in Building Trustworthiness for Customers, 35th IBIMA Conference: 1-2 April 2020, Seville, Spain

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.