Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie ludźmi w szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.ZPO.P.4 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie ludźmi w szkole
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Marzena Siejewicz, Ryszard Sikora, Piotr Tałan, Roksana Ulatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

ma wiedzę na temat specyfiki procesów zarządzania i przywództwa w organizacjach edukacyjnych, potrafi wskazać problemy związane z ich realizacją oraz zaproponować rozwiązania

zna podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem personelem w instytucji edukacyjnej

stosowania w praktyce zasad przywództwa edukacyjnego

zarządzania projektami zmiany edukacyjnej

modelowania procesów doskonalenia i rozwoju zawodowego podległych sobie członków zespołu

wywierania motywującego wpływu na członków zespołu instytucji edukacyjnej oraz współpracujących z nią członków innych organizacji

organizowania i kierowania pracą różnorodnych zespołów funkcjonujących w instytucji edukacyjnej

radzenia sobie z oporem i trudnościami w toku wprowadzania zmian organizacyjnych

podejmowania samodzielnych, odpowiedzialnych decyzji w sytuacjach trudnych, w tym kryzysowych

Wymagania wstępne:


Forma i warunki zaliczenia:

1. Planowanie rozwiązań realnych problemów organizacyjnych metodą studium przypadku (case study)

2. Test wielokrotnego wyboru

3. Esej zaliczeniowy

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie minumum 70% punktów za każde z następujących zadań zaliczeniowych:

1. Opracowanie rozwiązania realnego problemu metodą studium przypadku (case study)

2. Zdanie testu wielokrotnego wyboru

3. Napisanie eseju zaliczeniowego

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

1 pkt – udział w zajęciach

1 pkt – 30 godzin: praca własna pomiędzy zjazdami (systematyczne przygotowanie do zajęć, lektura literatury przedmiotu)

1 pkt – 30 godzin przygotowanie zadań zaliczeniowych przygotowanie projektu rozwiązań wskazanych problemów wraz z prognozowaną ich skutecznością)

Warsztat, wykład, praca metodą analizy przypadku (case study), zadania realizowane zdalnie poprzez online learning

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:


Skrócony opis:

Moduł 1. Polityka kadrowa dyrektora.

• Polityka kadrowa a koncepcja pracy szkoły

• Znajomość polityki kadrowej oraz procedur prawnych.

• Procedura rekrutacji i selekcji

• Kazusy prawne.

• Opracowanie profilu wymagań niezbędnych na stanowisku nauczyciela.

• Organizacja procedury rekrutacyjno-selekcyjnej. Wprowadzenie do pracy nowo- przyjętego nauczyciela.

• Prowadzenie trudnych rozmów

• Zwalnianie pracownika

Moduł 2. Wzmacnianie pracy zespołowej jako podstawy działania społeczności szkolnej.

• Standardy pracy zespołu nauczycielskiego i wychowawczego.

• Rozwiązywanie problemów szkoły z wykorzystaniem grup zadaniowych.

• Włączenie członków społeczności szkolnej w działania szkoły.

Moduł 3. Motywowanie.

• Jak motywować pracowników?

• Ocena dla uczenia się.

Moduł 4. Doskonalenie i rozwój zawodowy.

• Rozwój kariery zawodowej nauczyciela.

• Rola dyrektora w procesie doskonalenia nauczycieli

• Wybrane metody doskonalenia zawodowego nauczycieli

• Elementy treningu komunikacyjnego.

Pełny opis:

Moduł 1. Polityka kadrowa dyrektora.

• Polityka kadrowa a koncepcja pracy szkoły

• Znajomość polityki kadrowej oraz procedur prawnych.

• Procedura rekrutacji i selekcji

• Kazusy prawne.

• Opracowanie profilu wymagań niezbędnych na stanowisku nauczyciela.

• Organizacja procedury rekrutacyjno-selekcyjnej. Wprowadzenie do pracy nowo- przyjętego nauczyciela.

• Prowadzenie trudnych rozmów

• Zwalnianie pracownika

Moduł 2. Wzmacnianie pracy zespołowej jako podstawy działania społeczności szkolnej.

• Standardy pracy zespołu nauczycielskiego i wychowawczego.

• Rozwiązywanie problemów szkoły z wykorzystaniem grup zadaniowych.

• Włączenie członków społeczności szkolnej w działania szkoły.

Moduł 3. Motywowanie.

• Jak motywować pracowników?

• Ocena dla uczenia się.

Moduł 4. Doskonalenie i rozwój zawodowy.

• Rozwój kariery zawodowej nauczyciela.

• Rola dyrektora w procesie doskonalenia nauczycieli

• Wybrane metody doskonalenia zawodowego nauczycieli

• Elementy treningu komunikacyjnego.

Literatura:

Mazurkiewicz, G. (2015). Model kształcenia kandydatów na dyrektorów szkół i placówek: Program kursu i materiały szkoleniowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków. http://www.ore.edu.pl/projekty-ue/projekty-systemowe/przywodztwo/6560-model-ksztalcenia-kandydatow-na-dyrektorow-szkol-i-placowek-program-kursu-i-materialy-szkoleniowe

Łuczyński J. (2011). Zarządzanie edukacyjne a wychowanie uczniów w szkole. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków s.154-158

Czarnecka M., Gruca Bielenda E., Piątek P. Profil animatora. Opracowany przez Stowarzyszenia B4 w Rzeszowie w ramach projektu EQUAL „Partnerstwo na Rzecz Aktywizacji Zawodowej ANIMATOR”

Madalińska-Michalak, J. „Przywództwo edukacyjne: rola dyrektora w kreowaniu kultury organizacyjnej szkoły”. W: Grzegorz Mazurkiewicz (red.), „Przywództwo i zmiana w edukacji. Ewaluacja jako mechanizm doskonalenia” (s. 23-45). Kraków: 2012 Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Madalińska-Michalak J., Dzielenie się przywództwem – wartość współpracy. "Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej" 2013, nr 5(233), s. 37-43.)

Materiały filmowe

Marek Grondas

Standardy pracy zespołu nauczycielskiego https://www.youtube.com/watch?v=dNT9iWTySpY

Jakub Kołodziejczyk

Rozwiązywanie problemów szkoły w oparciu o pracę grup zadaniowych https://www.youtube.com/watch?v=8fYHybmOvao

Dan Pink

Zagadka motywacji

https://www.ted.com/talks/dan_pink_on_motivation?language=pl

Wallace Foundation

Historia Dyrektora (A Principal Story)

http://www.wallacefoundation.org/principal-story/Pages/ordering-info.aspx)

Uwagi:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.