Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modelowanie i projektowanie systemów komputerowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-MSK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modelowanie i projektowanie systemów komputerowych
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0123-1SO
Przedmioty dla programu WZKS-123-0-ZD-6
stacjonarne I stopnia, rok 3, sem. zimowy, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Jurek
Prowadzący grup: Janusz Jurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy z zakresu realizacji przedsięwzięć informatycznych oraz metodyk (strukturalnych i obiektowych) modelowania systemów komputerowych.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student zna ogólne zasady realizacji przedsięwzięć informatycznych, ryzyka związane z takimi projektami i metody ich minimalizacji, modele (cykle) rozwoju oprogramowania (K_W14+)

– zna metodyki obiektowe modelowania systemów komputerowych (K_W14++)


Umiejętności:

– student potrafi sformułować szczegółową dokumentację wymagań użytkownika względem systemu komputerowego (K_U01+)

– umie wykonać strukturalny (klasyczny) oraz obiektowy model systemu komputerowego (K_U14+)

– umie wykonać relacyjny model struktur danych w systemie informatycznym (K_U14+)

– potrafi pracować indywidualnie i w zespole (K_U31+)


Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień w ramach: wstępu do informatyki, wprowadzenia do programowania i algorytmów i struktur danych.

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład - egzamin pisemny. Laboratorium - zaliczenie na ocenę, projekt.

Podstawa zaliczenia przedmiotu:

– zaliczenie zbiorcze kolokwiów,

– zaliczenie projektu przygotowania dokumentacji wymagań użytkownika,

– zaliczenie projektu opracowania modelu systemu komputerowego na podstawie dokumentacji wymagań użytkownika.

– pozytywna ocena z egzaminu, po zaliczeniu ćwiczeń i zaliczeniu projektów.

Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

– kolokwia,

– wykonanie projektów przygotowania dokumentacji wymagań użytkownika oraz modelu systemu komputerowego na podstawie dokumentacji wymagań użytkownika

– egzamin pisemny

Kryteria oceny i warunki zaliczenia przedmiotu podawane na początku zajęć.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

• wykład ilustrowany prezentacją multimedialną

• ćwiczenia laboratoryjne połączone z dyskusją, omawianiem zagadnień, rozwiązywaniem problemów, metoda projektów

• konsultacje (2 godz. tygodniowo)

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 60 godz.

Przygotowanie projektu: 20 godz.

Uczestnictwo w egzaminie: 1 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 10 godz.

Przygotowanie do zajęć: 10 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 101 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS.


Pełny opis:

1. Wprowadzenie do modelowania systemów komputerowych – cele, korzyści, zastosowania, historia rozwoju.

2. Cykle rozwoju oprogramowania i etapy, gdzie stosujemy metody modelowania systemów komputerowych.

3. Metody specyfikacji wymagań użytkownika względem systemu komputerowego (klasyczne i zwinne).

4. Modelowanie strukturalne systemu komputerowego na etapie analizy.

5. Modelowanie strukturalne systemu komputerowego na etapie projektowania.

6. Modelowanie relacyjne struktur danych.

7. Modelowanie obiektowe systemu komputerowego na etapie analizy.

8. Modelowanie obiektowe systemu komputerowego na etapie projektowania.

9. Elementy zarządzania przedsięwzięciami modelowania i konstrukcji systemów komputerowych.

Literatura:

Obowiązkowa

Sacha K.: Inżynieria oprogramowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

Dodatkowa

Jurek J.: Wdrożenia informatycznych systemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.

Flasiński M.: Zarządzanie projektami informatycznymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

Flasiński M.: Wstęp do analitycznych metod projektowania systemów informatycznych, WNT, 1997.

Pressman R.S., Maxim B.R.: Software Engineering. A Practitioner’s Approach. 8th Edition. McGraw-Hill 2014.

Sommerville I.: Software Engineering. 9th Edition. Addison-Wesley 2011.

Yourdon E.: Modern Structured Analysis, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1989.

Booch G.: Object-Oriented Analysis and Design with Applications. Benjamin/Cummings, Redwood City 1994.

Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I.: The Unified Modeling Language Reference Manual, Addison-Wesley 1999.

Arlow J., Neustadt I.: UML2 and the Unified Process. Practical Object-Oriented Analysis and Design. 2nd Edition. Addison- Wesley 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.