Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KZT-0.04-S06 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Instytut Przedsiębiorczości
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-497-1-PN-2
przedmioty dla programu WZKS-497-2-PN-2
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bednarczyk, Józef Lipiec
Prowadzący grup: Małgorzata Bednarczyk, Józef Lipiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Wiedza

Słuchacz poprawnie posługuje się w pracy terminologią naukową i profesjonalną z zakresu wyznaczonego przez tematykę pracy dyplomowej; porządkuje, prezentuje i omawia definicje terminów kluczowych dla problematyki poruszanej w pracy dyplomowej; poprawnie dokumentuje źródła treści przedstawianych w pracy dyplomowej sięgając do dorobku polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu związanej z tematyką pracy dyplomowej; posiada wiedzę na temat metodologii prowadzenia badań empirycznych i na jej podstawie dobiera odpowiednie metody i narzędzia badawcze do przeprowadzenia własnych badań; zna metody analizy danych zebranych w trakcie badań empirycznych;

Umiejętności

Słuchacz potrafi sformułować problem badawczy, poprawnie konstruuje argumentację broniącą tez pracy; w sposób rzetelny przeprowadza badania empiryczne a następnie przy zastosowaniu poprawnie dobranych narzędzi analizuje zebrane dane; potrafi łączyć myślenie analityczne i syntezę formułując wnioski z przeprowadzonych badań; poprawnie odnajduje, porządkuje i dobiera odpowiednie pozycje literaturowe względem tematyki pracy dyplomowej; analizuje i poddaje krytyce pozyskanie źródła informacji; poprawnie pisze tekst o charakterze naukowym, samodzielnie opracowuje logicznie uporządkowany tekst pracy dyplomowej.

Kompetencje społeczne

Słuchacz sprawnie wyraża i argumentuje własne opinie i wnioski; nawiązuje kontakt z praktyką gospodarczą w zakresie problematyki pracy dyplomowej; wykorzystując podejście naukowe oraz wiedzę i umiejętności zawodowe, podejmuje próby skutecznego rozwiązania problemów profesjonalnych napotykanych w obszarze wyznaczonym wyborem tematu pracy dyplomowej.


Wymagania wstępne:

Słuchacz zna podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania oraz posiada umiejętność logicznego myślenia i korzystania z szeroko pojętych źródeł wiedzy

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie.

Warunki uzyskania zaliczenia:

• Prezentacja przedmiotu poszukiwań naukowych słuchacza

• Prezentacja tematu pracy, zarysu struktury, wybranej metodologii

• Zaakceptowana, przyjęta przez opiekuna ostateczna, kompletna wersja pracy dyplomowej


Zaliczenie modułu może uzyskać słuchacz, który spełni wszystkie wskazane wymagania.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzanie osiągania przez słuchaczy założonych efektów kształcenia realizowane jest przy pomocy metod kształtujących i podsumowującej:

Metody kształtujące:

• prezentacje przedmiotu poszukiwań naukowych a następnie wybranego tematu pracy, zarysu struktury i metodologii

• konsultacje pracy dyplomowej na kolejnych etapach jej powstawania

• dyskusje w trakcie zajęć seminaryjnych

Ocena podsumowująca:

Ostateczna postać pracy dyplomowej.


Metody dydaktyczne:

• Metody problemowe:

 metody aktywizujące:

 seminarium,

 dyskusja dydaktyczna.

• Metody praktyczne:

 pokaz.


Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo seminarium: 10 godzin

Przygotowanie kompletnego tekstu pracy dyplomowej: 350 godzin

Ostateczna edycja pracy, skład i przygotowanie wersji elektronicznej oraz drukowanej: 45 godzin

Przygotowanie prezentacji zasadniczych treści zawartych w pracy dyplomowej: 25 godzin


Łączny nakład pracy słuchacza wynosi 430 godzin, co odpowiada 20 punktom ECTS.


Skrócony opis:

• Zainteresowania naukowe – problem określenia granic obszaru badawczego

• Proces badawczy

• Definiowanie tematyki pracy w odniesieniu do teorii i praktyki

• Badania empiryczne w pracy dyplomowej

• Literatura przedmiotu i zasoby elektroniczne jako źródła informacji wykorzystywanych w pracy dyplomowej

• Formalne wymagania dotyczące pracy dyplomowej i techniczne aspekty jej tworzenia

• Zasady prezentacji wyników badań

Pełny opis:

• Zainteresowania naukowe – problem określenia granic obszaru badawczego

• Proces badawczy

• Definiowanie tematyki pracy w odniesieniu do teorii i praktyki

• Badania empiryczne w pracy dyplomowej

• Literatura przedmiotu i zasoby elektroniczne jako źródła informacji wykorzystywanych w pracy dyplomowej

• Formalne wymagania dotyczące pracy dyplomowej i techniczne aspekty jej tworzenia

• Zasady prezentacji wyników badań

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Zgromadzona przez słuchacza – dotycząca zakresu tematycznego pisanej pracy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.