Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie II - dr Sebastian Kopera

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KZT.041.S Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie II - dr Sebastian Kopera
Jednostka: Instytut Przedsiębiorczości
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.00 LUB 15.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kopera
Prowadzący grup: Sebastian Kopera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Wiedza

Student poprawnie posługuje się w pracy terminologią naukową i profesjonalną z zakresu wyznaczonego przez tematykę pracy magisterskiej; porządkuje, prezentuje i omawia definicje terminów kluczowych dla problematyki poruszanej w pracy magisterskiej; poprawnie dokumentuje źródła treści przedstawianych w pracy magisterskiej sięgając do dorobku polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu związanej z tematyką pracy magisterskiej; posiada pogłębioną wiedzę na temat metodologii prowadzenia badań empirycznych i na jej podstawie dobiera odpowiednie metody i narzędzia badawcze do przeprowadzenia własnych badań; zna metody analizy danych zebranych w trakcie badań empirycznych;

Umiejętności

Student potrafi sformułować problem badawczy, poprawnie konstruuje argumentację broniącą tez pracy; w sposób rzetelny przeprowadza badania empiryczne, a następnie przy zastosowaniu poprawnie dobranych narzędzi analizuje zebrane dane; potrafi łączyć myślenie analityczne i syntezę formułując wnioski z przeprowadzonych badań; poprawnie odnajduje, porządkuje i dobiera odpowiednie pozycje literaturowe względem tematyki pracy magisterskiej; analizuje i poddaje krytyce pozyskanie źródła informacji; poprawnie pisze tekst o charakterze naukowym, samodzielnie opracowuje logicznie uporządkowany tekst pracy magisterskiej zgodnie z zasadami obowiązującymi w Katedrze Zarządzania w Turystyce UJ.

Kompetencje społeczne

Student sprawnie wyraża i argumentuje własne opinie i wnioski; nawiązuje kontakt z praktyką gospodarczą w zakresie problematyki pracy magisterskiej; wykorzystując podejście naukowe oraz wiedzę i umiejętności zawodowe, podejmuje próby skutecznego rozwiązania problemów profesjonalnych napotykanych w obszarze wyznaczonym wyborem tematu pracy magisterskiej.


Wymagania wstępne:

zaliczenie seminarium magisterskiego na I roku studiów

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie.

Warunki uzyskania zaliczenia:

• Prezentacja przedmiotu poszukiwań naukowych studenta, prezentacja tematu pracy, zarysu struktury, wybranej metodologii; przygotowanie 1 rozdziału pracy magisterskiej (2 semestr)

• Zaakceptowana i skorygowana (w oparciu o wskazówki opiekuna) część teoretyczna pracy (3 semestr)

• Zaakceptowana, przyjęta przez opiekuna ostateczna, kompletna wersja pracy magisterskiej sporządzona zgodnie z instrukcją obowiązującą w KZT UJ (4 semestr)


Zaliczenie modułu może uzyskać student, który spełni wszystkie wskazane wymagania.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzanie osiągania przez studentów założonych efektów kształcenia realizowane jest przy pomocy metod kształtujących i podsumowującej:

Metody kształtujące:

• prezentacje przedmiotu poszukiwań naukowych a następnie wybranego tematu pracy, zarysu struktury i metodologii

• konsultacje pracy magisterskiej na kolejnych etapach jej powstawania

• dyskusje w trakcie zajęć seminaryjnych


Ocena podsumowująca:

Ostateczna postać pracy magisterskiej. Praca sprawdzana jest przy wykorzystaniu sformalizowanego kwestionariusza recenzji pracy magisterskiej obowiązującego w KZT UJ


Metody dydaktyczne:

• Metody problemowe:

o metody aktywizujące:

 seminarium,

 dyskusja dydaktyczna.

• Metody praktyczne:

o pokaz,


Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo seminarium: 30 + 30 + 30 = 90

Przygotowanie kompletnego tekstu pracy magisterskiej wraz z wszystkimi elementami wymaganymi przez instrukcję obowiązującą w Katedrze Zarządzania w Turystyce UJ: 350 godzin

Ostateczna edycja pracy, skład i przygotowanie wersji elektronicznej oraz drukowanej: 40 godzin

Przygotowanie prezentacji zasadniczych treści zawartych w pracy magisterskiej: 20 godzin


Łączny nakład pracy studenta wynosi 500 godzin, co odpowiada 20 punktom ECTS.


Skrócony opis:

• Zainteresowania naukowe – problem określenia granic obszaru badawczego

• Proces badawczy

• Definiowanie tematyki pracy w odniesieniu do teorii i praktyki

• Badania empiryczne w pracy magisterskiej

• Literatura przedmiotu i zasoby elektroniczne jako źródła informacji wykorzystywanych w pracy magisterskiej

• Formalne wymagania dotyczące pracy magisterskiej i techniczne aspekty jej tworzenia

• Zasady prezentacji wyników badań

Pełny opis:

• Zainteresowania naukowe – problem określenia granic obszaru badawczego

• Proces badawczy

• Definiowanie tematyki pracy w odniesieniu do teorii i praktyki

• Badania empiryczne w pracy magisterskiej

• Literatura przedmiotu i zasoby elektroniczne jako źródła informacji wykorzystywanych w pracy magisterskiej

• Formalne wymagania dotyczące pracy magisterskiej i techniczne aspekty jej tworzenia

• Zasady prezentacji wyników badań

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Instrukcja pisania prac magisterskich w Katedrze Zarządzania w Turystyce UJ

2. Zgromadzona przez studenta – dotycząca zakresu tematycznego pisanej pracy

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kopera
Prowadzący grup: Sebastian Kopera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Wiedza

Student poprawnie posługuje się w pracy terminologią naukową i profesjonalną z zakresu wyznaczonego przez tematykę pracy magisterskiej; porządkuje, prezentuje i omawia definicje terminów kluczowych dla problematyki poruszanej w pracy magisterskiej; poprawnie dokumentuje źródła treści przedstawianych w pracy magisterskiej sięgając do dorobku polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu związanej z tematyką pracy magisterskiej; posiada pogłębioną wiedzę na temat metodologii prowadzenia badań empirycznych i na jej podstawie dobiera odpowiednie metody i narzędzia badawcze do przeprowadzenia własnych badań; zna metody analizy danych zebranych w trakcie badań empirycznych;

Umiejętności

Student potrafi sformułować problem badawczy, poprawnie konstruuje argumentację broniącą tez pracy; w sposób rzetelny przeprowadza badania empiryczne, a następnie przy zastosowaniu poprawnie dobranych narzędzi analizuje zebrane dane; potrafi łączyć myślenie analityczne i syntezę formułując wnioski z przeprowadzonych badań; poprawnie odnajduje, porządkuje i dobiera odpowiednie pozycje literaturowe względem tematyki pracy magisterskiej; analizuje i poddaje krytyce pozyskanie źródła informacji; poprawnie pisze tekst o charakterze naukowym, samodzielnie opracowuje logicznie uporządkowany tekst pracy magisterskiej zgodnie z zasadami obowiązującymi w Katedrze Zarządzania w Turystyce UJ.

Kompetencje społeczne

Student sprawnie wyraża i argumentuje własne opinie i wnioski; nawiązuje kontakt z praktyką gospodarczą w zakresie problematyki pracy magisterskiej; wykorzystując podejście naukowe oraz wiedzę i umiejętności zawodowe, podejmuje próby skutecznego rozwiązania problemów profesjonalnych napotykanych w obszarze wyznaczonym wyborem tematu pracy magisterskiej.


Wymagania wstępne:

zaliczenie seminarium magisterskiego na I roku studiów

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie.

Warunki uzyskania zaliczenia:

• Prezentacja przedmiotu poszukiwań naukowych studenta, prezentacja tematu pracy, zarysu struktury, wybranej metodologii; przygotowanie 1 rozdziału pracy magisterskiej (2 semestr)

• Zaakceptowana i skorygowana (w oparciu o wskazówki opiekuna) część teoretyczna pracy (3 semestr)

• Zaakceptowana, przyjęta przez opiekuna ostateczna, kompletna wersja pracy magisterskiej sporządzona zgodnie z instrukcją obowiązującą w KZT UJ (4 semestr)


Zaliczenie modułu może uzyskać student, który spełni wszystkie wskazane wymagania.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzanie osiągania przez studentów założonych efektów kształcenia realizowane jest przy pomocy metod kształtujących i podsumowującej:

Metody kształtujące:

• prezentacje przedmiotu poszukiwań naukowych a następnie wybranego tematu pracy, zarysu struktury i metodologii

• konsultacje pracy magisterskiej na kolejnych etapach jej powstawania

• dyskusje w trakcie zajęć seminaryjnych


Ocena podsumowująca:

Ostateczna postać pracy magisterskiej. Praca sprawdzana jest przy wykorzystaniu sformalizowanego kwestionariusza recenzji pracy magisterskiej obowiązującego w KZT UJ


Metody dydaktyczne:

• Metody problemowe:

o metody aktywizujące:

 seminarium,

 dyskusja dydaktyczna.

• Metody praktyczne:

o pokaz,


Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo seminarium: 30 + 30 + 30 = 90

Przygotowanie kompletnego tekstu pracy magisterskiej wraz z wszystkimi elementami wymaganymi przez instrukcję obowiązującą w Katedrze Zarządzania w Turystyce UJ: 350 godzin

Ostateczna edycja pracy, skład i przygotowanie wersji elektronicznej oraz drukowanej: 40 godzin

Przygotowanie prezentacji zasadniczych treści zawartych w pracy magisterskiej: 20 godzin


Łączny nakład pracy studenta wynosi 500 godzin, co odpowiada 20 punktom ECTS.


Skrócony opis:

• Zainteresowania naukowe – problem określenia granic obszaru badawczego

• Proces badawczy

• Definiowanie tematyki pracy w odniesieniu do teorii i praktyki

• Badania empiryczne w pracy magisterskiej

• Literatura przedmiotu i zasoby elektroniczne jako źródła informacji wykorzystywanych w pracy magisterskiej

• Formalne wymagania dotyczące pracy magisterskiej i techniczne aspekty jej tworzenia

• Zasady prezentacji wyników badań

Pełny opis:

• Zainteresowania naukowe – problem określenia granic obszaru badawczego

• Proces badawczy

• Definiowanie tematyki pracy w odniesieniu do teorii i praktyki

• Badania empiryczne w pracy magisterskiej

• Literatura przedmiotu i zasoby elektroniczne jako źródła informacji wykorzystywanych w pracy magisterskiej

• Formalne wymagania dotyczące pracy magisterskiej i techniczne aspekty jej tworzenia

• Zasady prezentacji wyników badań

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Instrukcja pisania prac magisterskich w Katedrze Zarządzania w Turystyce UJ

2. Zgromadzona przez studenta – dotycząca zakresu tematycznego pisanej pracy

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.