Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Electronic business

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KZT.085.S Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Electronic business
Jednostka: Instytut Przedsiębiorczości
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0190-2SO
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 25 godzin, 55 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kopera
Prowadzący grup: Sebastian Kopera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza

•Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i kategorie z zakresu biznesu (w języku angielskim) oraz zna ich polskie odpowiedniki

•Student posiada wiedzę z zakresu modelowania biznesu z uwzględnieniem możliwości nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych

•Student posiada wiedzę z zakresu narzędzi informatycznych, które mogą wspierać zarządzanie w różnego rodzaju organizacjach, ze szczególnym naciskiem na branżę turystyczną i sportową.

•Posiada znajomość specjalistycznej terminologii (w języku angielskim) związanej ze stosowaniem IT w przedsiębiorstwach

•Posiada wiedzę z zakresu zarządzania zasobami informatycznymi organizacji w ścisłej relacji do jej działalności merytorycznej

•Rozumie etyczny kontekst zastosowania informatycznych rozwiązań wspierających zarządzanie.


Umiejętności

•Student potrafi projektować i oceniać innowacyjne modele e-biznesu

•Posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej do opisu i analizy praktycznych aspektów zastosowania IT w biznesie, również używając do tego celu języka angielskiego

•Potrafi analizować i oceniać system organizacji i zarządzania systemami informacyjnymi w przedsiębiorstwach, używając do tego celu języka angielskiego

•Jest w stanie samodzielnie dostrzegać, analizować i rozwiązywać etyczne dylematy związane z zastosowaniem IT, używając do tego celu również języka angielskiego


Kompetencje społeczne

•Student jest przygotowany do współpracy z wewnętrznym i zewnętrznym personelem informatycznym i biznesowym (również międzynarodowym) w zakresie projektowania modeli e-biznesowych oraz definiowania wymagań w zakresie ich informatycznego wsparcia.


Wymagania wstępne:

Studenci powinni posiadać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu: technologii informacyjno-komunikacyjnych, zarządzania (w tym strategicznego) oraz marketingu, a także nowych mediów. Powinien posiadać również ogólną orientację w zakresie rynków elektronicznych. W związku z tym, że przedmiot prowadzony jest w języku angielskim jego przynajmniej bierna znajomość jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w zajęciach.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie składa się z kilku elementów o różnym punktowym wpływie na ocenę końcową.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie minimum 50% punktów z każdego elementu.


Projekty - 30 punktów

Udział w dyskusjach (online i offline) - 10 punktów

Zadania (w tym na platformie e-learningowej) - 40 punktów

Test zaliczeniowy - 20 punktów


Skala ocen w ujęciu procentowym (%):

0 – 51 – niedostateczny

52 – 61 – dostateczny

62 – 71 – plus dostateczny

72 – 81 – dobry

82 – 91 – plus dobry

92 – 100 – bardzo dobry


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- metody podające:

- prezentacja multimedialna,

- objaśnianie

- metody problemowe:

- wykład konwersatoryjny

-metody aktywizujące:

-metoda przypadków

-dyskusja dydaktyczna

-metody praktyczne

-ometoda projektów


Metody dydaktyczne:

Weryfikacja stopnia osiągania przez studentów założonych efektów kształcenia będzie realizowane przy zastosowania dwóch metod sprawdzających: oceny kształtującej oraz podsumowującej.

1. Ocena kształtująca, poprzez narzędzia w postaci:

a. Dyskusji w trakcie konwersatorium, w tym także realizowanych w ramach zajęć studiów przypadków

b. Konsultacji zadań grupowych

2. Ocena podsumowująca, poprzez narzędzia w postaci:

a. Końcowej oceny zadań grupowych według kryteriów:

• formalnych: (terminowość wykonania, kompletność, poprawność językowa, poprawność wykorzystania źródeł, estetyka)

• merytorycznych (poprawność merytoryczna, kompleksowość analiz, krytyczność podejścia, samodzielność w formułowaniu wniosków, czytelność i kompleksowość analizy)

b. Końcowej oceny projektu grupowego według kryteriów:

• formalnych: (terminowość wykonania, kompletność, poprawność językowa, poprawność wykorzystania źródeł, estetyka, jakość prezentacji)

• merytorycznych (innowacyjność proponowanego rozwiązania, czytelność i kompleksowość analizy kontekstu projektowanego rozwiązania, rzetelność i kompleksowość analizy uwarunkowań wdrożeniowych, wartość wniosków i rekomendacji wdrożeniowych, przygotowanie merytoryczne zespołu podczas prezentacji)

c. Egzamin końcowy obejmujący materiał z zajęć oraz przestudiowaną literaturę.


Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach: 30 godzin

Przygotowanie do dyskusji w trakcie wykładu: 10 godzin

Realizacja projektu grupowego: 15 godzin

Realizacja zadań grupowych na platformie Pegaz 25 godzin

Konsultacje zadań grupowych 10 godzin

Przygotowanie do egzaminu końcowego 20 godzin


Łączny nakład pracy studenta wynosi 110 godzin, co odpowiada 4 punktom ECTS


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

media społecznościowe w zarządzaniu, rok 2

Skrócony opis:

• Managing information age organizations (Work in digital environment, virtualization, mobile business)

• ICT in business=Digital disruption?

• Electronic Commerce

• Electronic Government

• Relationship management in virtual settings

• E-marketing

• Strategies for eBusiness

• Enterprise applications

• Managing ICT in business: strategic and operational issues

• Ethical issues in IT management

Pełny opis:

• Managing information age organizations (Work in digital environment, virtualization, mobile business)

• ICT in business=Digital disruption?

• Electronic Commerce

• Electronic Government

• Relationship management in virtual settings

• E-marketing

• Strategies for eBusiness

• Enterprise applications

• Managing ICT in business: strategic and operational issues

• Ethical issues in IT management

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Osterwalder A., Pigneur Y., Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers, John Wiley&Sons 2010

2. Frenzel, Carroll W. and John C., Management of Information Technology, 4th Edition, (c) 2004, Course Technology, Inc.

3. Management information systems for the information age / Stephen Haag, Maeve Cummings, James Dawkins.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.