Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

eTourism

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KZT.096.S Kod Erasmus / ISCED: 04.0 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: eTourism
Jednostka: Instytut Przedsiębiorczości
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0164-2SO
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 47 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kopera
Prowadzący grup: Sebastian Kopera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza

• Student rozumie uwarunkowania prowadzenia działalności turystycznej w gospodarce cyfrowej

• Student zna i rozumie wyzwania wynikające z digitalizacji działalności gospodarczej oraz upowszechniania technologii cyfrowych w społeczeństwie.

• Student zna kategorie z zakresu e-biznesu (w języku angielskim) oraz zna ich polskie odpowiedniki

• Student posiada wiedzę z zakresu narzędzi informatycznych, które mogą wspierać zarządzanie w różnego rodzaju organizacjach turystycznych.

• Student zna aktualne kierunki rozwoju zastosowań ICT w turystyce

• Student zna wyzwania dotyczące zarządzania technologią informacyjną w organizacjach turystycznych.


Umiejętności

• Jest w stanie samodzielnie dostrzegać i analizować implikacje wynikające z rozwoju ICT zarówno po stronie podażowej jak i popytowej

• Student potrafi projektować i oceniać innowacyjne zastosowania ICT w branży turystycznej

• Posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej do opisu i analizy praktycznych aspektów zastosowania IT w biznesie, również używając do tego celu języka angielskiego

• Potrafi analizować i oceniać system organizacji i zarządzania systemami informacyjnymi w przedsiębiorstwach, używając do tego celu języka angielskiego


Kompetencje społeczne

• Student jest przygotowany do współpracy z wewnętrznym i zewnętrznym personelem informatycznym i biznesowym (również międzynarodowym) w zakresie projektowania modeli e-biznesowych oraz definiowania wymagań w zakresie ich informatycznego wsparcia.

• Student potrafi realizować złożone zadania grupowe zarówno w przestrzeni realnej jak i wirtualnej


Wymagania wstępne:

Studenci powinni posiadać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu: technologii informacyjno-komunikacyjnych, zarządzania (w tym strategicznego) oraz marketingu, a także nowych mediów. Powinien posiadać również ogólną orientację w zakresie rynków elektronicznych. W związku z tym, że przedmiot prowadzony jest w języku angielskim jego przynajmniej bierna znajomość jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w zajęciach.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie składa się z kilku elementów o różnym punktowym wpływie na ocenę końcową.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie minimum 50% punktów z każdego elementu.


Projekty - 30 punktów

Udział w dyskusjach (online i offline) - 10 punktów

Zadania (w tym na platformie e-learningowej) - 40 punktów

Test zaliczeniowy - 20 punktów


Skala ocen w ujęciu procentowym (%):

0 – 51 – niedostateczny

52 – 61 – dostateczny

62 – 71 – plus dostateczny

72 – 81 – dobry

82 – 91 – plus dobry

92 – 100 – bardzo dobry


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Weryfikacja stopnia osiągania przez studentów założonych efektów kształcenia będzie realizowane przy zastosowania dwóch metod sprawdzających: oceny kształtującej oraz podsumowującej.

1. Ocena kształtująca, poprzez narzędzia w postaci:

a. Dyskusji w trakcie konwersatorium, w tym także realizowanych w ramach zajęć studiów przypadków

b. Konsultacji zadań grupowych

2. Ocena podsumowująca, poprzez narzędzia w postaci:

a. Końcowej oceny zadań grupowych według kryteriów:

• formalnych: (terminowość wykonania, kompletność, poprawność językowa, poprawność wykorzystania źródeł, estetyka)

• merytorycznych (poprawność merytoryczna, kompleksowość analiz, krytyczność podejścia, samodzielność w formułowaniu wniosków, czytelność i kompleksowość analizy)

b. Końcowej oceny projektu grupowego według kryteriów:

• formalnych: (terminowość wykonania, kompletność, poprawność językowa, poprawność wykorzystania źródeł, estetyka, jakość prezentacji)

• merytorycznych (innowacyjność proponowanego rozwiązania, czytelność i kompleksowość analizy kontekstu projektowanego rozwiązania, rzetelność i kompleksowość analizy uwarunkowań wdrożeniowych, wartość wniosków i rekomendacji wdrożeniowych, przygotowanie merytoryczne zespołu podczas prezentacji)

c. Egzamin końcowy obejmujący materiał z zajęć oraz przestudiowaną literaturę.


Metody dydaktyczne:

1. metody podające:

• prezentacja multimedialna,

• objaśnianie


2. metody problemowe:

• wykład konwersatoryjny

• metody aktywizujące:

- metoda przypadków

- dyskusja dydaktyczna


3. metody praktyczne

• metoda projektów


Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach: 30 godzin

Przygotowanie do dyskusji w trakcie wykładu: 10 godzin

Realizacja projektu grupowego: 15 godzin

Realizacja zadań grupowych na platformie Pegaz 25 godzin

Konsultacje zadań grupowych 10 godzin

Przygotowanie do egzaminu końcowego 20 godzin


Łączny nakład pracy studenta wynosi 110 godzin, co odpowiada 4 punktom ECTS


Skrócony opis:

• Current issues in digital economy

• ICT in tourism – supply side; ICT in:

a. Hospitality

b. Airlines

c. Destinations

d. Tour Operators and Travel Agencies

e. Tourism MIS

f. CRM and SCRM in tourism

g. Learning and Knowledge Management

• ICT in tourism – demand side:

a. Social media and prosumption in tourism

b. Mobile services in tourism

c. Recommendation and Planning Systems for Tourism Products and Services

• Current developments in ICT usage for eTourism

a. Smart tourism

b. Augmented reality

c. Dynamic Packaging of Tourism Products and Services

d. Online Auction Markets in Tourism

• Sharing economy in tourism: role of ICT

• Managing ICT in tourism: strategic and operational issues

• Privacy, security and safety in digital space

Pełny opis:

• Current issues in digital economy

• ICT in tourism – supply side; ICT in:

a. Hospitality

b. Airlines

c. Destinations

d. Tour Operators and Travel Agencies

e. Tourism MIS

f. CRM and SCRM in tourism

g. Learning and Knowledge Management

• ICT in tourism – demand side:

a. Social media and prosumption in tourism

b. Mobile services in tourism

c. Recommendation and Planning Systems for Tourism Products and Services

• Current developments in ICT usage for eTourism

a. Smart tourism

b. Augmented reality

c. Dynamic Packaging of Tourism Products and Services

d. Online Auction Markets in Tourism

• Sharing economy in tourism: role of ICT

• Managing ICT in tourism: strategic and operational issues

• Privacy, security and safety in digital space

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Buhalis D., eTourism. Information technology for strategic tourism management, Prentice Hall, 2003.

2. Management information systems for the information age / Stephen Haag, Maeve Cummings, James Dawkins.

Literatura uzupełniająca:

3. Buhalis, D., & Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet—The state of eTourism research. Tourism Management, 29(4), 609–623.

4. Hays, S., Page, S. J., & Buhalis, D. (2013). Social media as a destination marketing tool: its use by national tourism organisations. Current Issues in Tourism, 16(3), 211–239.

5. Leung, D., Law, R., Van Hoof, H., & Buhalis, D. (2013). Social Media in Tourism and Hospitality: A Literature Review. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30(1-2), 3–22.

6. Schmallegger, D., & Carson, D. (2008). Blogs in tourism: Changing approaches to information exchange. Journal of Vacation Marketing, 14(2), 99–110.

7. Dodatkowe materiały będą udostępniane studentom w toku realizacji przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kopera
Prowadzący grup: Sebastian Kopera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.