Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Innovation management

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KZT.152.S Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0412) Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Nazwa przedmiotu: Innovation management
Jednostka: Instytut Przedsiębiorczości
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0190-2SO
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kształcenie na odległość, 25 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Gancarczyk
Prowadzący grup: Jacek Gancarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

1. Przekazanie wiedzy na temat podstawowych pojęć innowacji, przedsiębiorczości i zarządzania przedsięwzięciami biznesowymi, które są niezbędne do rozwoju bardziej zaawansowanej wiedzy i umiejętności we wszystkich obszarach teorii i praktyki zarządzania innowacjami.

2. Zdobycie umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i działań innowacyjnych w różnej skali, wpływu otoczenia, w szczególności na rozwój technologiczny i biznesowy przedsiębiorstw.

3. Podnoszenie kompetencji społecznych przygotowujących do pracy w zespole i organizacji.

Efekty kształcenia:

1. Student rozumie istotę i dynamikę współczesnych systemów społecznych, środowiskowych, gospodarczych oraz rozwoju technologicznego wspieranego przez innowacje oraz ich możliwe zależności.

2. Student zna i rozumie współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji i konkurencji między organizacjami podejmującymi działania innowacyjne w przestrzeni cyfrowej.

3. Student rozpoznaje i rozumie ogólne i szczegółowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości oraz innowacyjności w gospodarce cyfrowej.

4. Student potrafi w sposób pogłębiony obserwować innowacyjne zjawiska i procesy w organizacji oraz potrafić je analizować i interpretować.

5. Student rozwija zdolności do projektowania i samodzielnego kierowania innowacyjnymi przedsięwzięciami biznesowymi w przestrzeni cyfrowej.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu podstaw organizacji i zarządzania, przedsiębiorczości oraz praktyczną znajomość prawidłowości i problemów funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu na ocenę.

Wykonanie zadań i projektu

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Aktywny udział wraz z analizą opisów przypadków podczas zajęć.

Zespołowe przygotowanie projektu zaliczeniowego.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe, konsultacje

Bilans punktów ECTS:

4 ECTS = 110 godz., w tym:

Godziny kontaktowe - 85

Godziny bezkontaktowe (praca indywidualna studenta) - 25

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Media społecznościowe w zarządzaniu, rok 2

Skrócony opis:

Zarządzanie innowacjami w firmach.

Zarządzanie wiedzą organizacyjną.

Sojusze strategiczne i sieci. Zarządzanie badaniami i rozwojem.

Strategia produktu i marki. Rozwój nowych produktów oraz innowacyjnych usług.

Badania rynku i jego wpływ na rozwój nowych produktów. Zarządzanie procesem rozwoju nowego produktu.

Pełny opis:

Zarządzanie innowacjami w firmach.

Zarządzanie wiedzą organizacyjną.

Sojusze strategiczne i sieci. Zarządzanie badaniami i rozwojem.

Strategia produktu i marki. Rozwój nowych produktów oraz innowacyjnych usług.

Badania rynku i jego wpływ na rozwój nowych produktów. Zarządzanie procesem rozwoju nowego produktu.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Trott P., Innovation Management and New Product Development, 6th edition, Pearson Publishing 2017.

2. Autorski zestaw materiałów opracowany przez prowadzącego zajęcia na podstawie literatury przedmiotu i aktualizowany

na każdy rok akademicki oraz udostępniony na platformie e-learningowej Pegaz.

Dodatkowa:

1. Barringer B.R., Ireland D., Entrepreneurship: Successfully Launching New Ventures, 6th Global Edition, Pearson, New

York, 2019.

2. Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 4th edition, OECD and Eurostat, 2018.

3. Chesbrough H.W., New Frontiers in Open Innovation, Oxford University Press, Oxford, 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.