Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organisational Leadership

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.SD/24/st Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organisational Leadership
Jednostka: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Mazurkiewicz
Prowadzący grup: Grzegorz Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Poznanie współczesnych nurtów badań i refleksji w zakresie problematyki przywództwa w dzisiejszych społeczeństwach, zwłaszcza w kontekście organizacyjnym oraz krytyczna analiza i interpretacja. Rozwój kompetencji w zakresie czytania ze zrozumieniem tekstów naukowych z zakresu przywództwa oraz ich analizy. Rozwój kompetencji społecznych takich jak praca w grupie, komunikowanie się, wspólne rozwiązywanie problemów przez dyskusję i deliberację. Rozwój kompetencji myślenia krytycznego, autorefleksji i twórczego pisania.

Efekty kształcenia:

Studenci znają podstawowe paradygmatów, teorii i definicji przywództwa, z szczególna koncentracją na paradygmacie konstruktywizmu poznawczego

Studenci potrafią analizować style przywództwa i rozumieją konieczność ich dostosowania do kontekstu.

Studenci potrafią wyjaśnić zasady przywództwa partycypacyjnego oraz działania w zróżnicowanym środowisku. Rozumieją wyzwania współczesności i zadania adekwatnego przywództwa.

Studenci potrafią sformułować problem badawczy, postawić pytania, dobrać odpowiednie metody do analizy problemów z zakresu przywództwa.

Potrafią twórczo rozwijać poznane teorie i inspirować innych do podejmowania prób zrozumienia przywództwa.


Wymagania wstępne:

Bez wymagań wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, lektura wskazanych tekstów i udział w dyskusji oraz esej końcowy.

Za aktywny udział w zajęciach można zebrać - 30 pkt.

Za esej końcowy - 20 pkt.

Zaliczenie od 30 punktów i dodatkowo przy obecności na minimum 75% zajęć.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Lista obecności i dyskusja.

Ocena eseju.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - pogadanka
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)

Metody dydaktyczne:

Stosowane różnorodne metody dydaktyczne dobierane są w celu zaangażowania studentów, zwiększenia ich odpowiedzialności za własne uczenie się, zachęcenie do krytycznego myślenia i poszukiwania odpowiedzi i rozwiązań odbiegających od klasycznych, stereotypowych stanowisk.

Bilans punktów ECTS:

3

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Bez praktyk

Skrócony opis:

Podczas zajęć szlifujemy umiejętność krytycznego myślenia w kontekście teorii przywództwa próbując kwestionować stereotypowe założenia, teorie głównego nurtu stawiając pytania i szukając rozwiązań czy też propozycji dla "nowego" przywództwa.

Pełny opis:

Przywództwo to jedno z zagadnień, na którym koncentrują uwagę wszyscy ci, którzy pragną zmiany i podejmowania działań adekwatnych do wyzwań współczesności. Żyjemy i działamy w okresie rekonstruowania paradygmatów, teorii, założeń w wielu obszarach myślenia o życiu społecznym i funkcjonowaniu społeczeństw, poczynając od ekonomii, przez rządzenie, udział obywateli i partycypację, do przywództwa właśnie, w którym widzi się szansę na sprawniejsze działanie na rzecz lepszego życia.

Przywództwo organizacyjne dotyczy najpopularniejszej dzisiaj formy wspólnego działania dla osiągania różnorodnych celów. Współczesne społeczeństwa funkcjonują dzięki organizacjom.

Czy przywództwo może spełnić pokładane w nim nadzieje? Zajęcia zbudowane są w sposób umożliwiający prowadzenia refleksji na podstawie przeczytanych lektur, ale też własnych doświadczeń i koncentrują uwagę uczestników na definiowaniu i rozumieniu pojęć, rozważaniu specyfiki współczesnego przywództwa i zasad różnych rodzajów przywództwa, rozumieniu teorii związanych z zagadnieniem przewodzenia, analizach stylu przewodzenia, efektywności liderów, wpływie otoczenia, koncepcji uczącej się organizacji oraz procesie rozwoju i uczenia się przywódców.

Naszym celem jest poszukiwanie nowych paradygmatów czy też mitów przywództwa - adekwatnych dla XXI wieku.

Literatura:

Avery, G.C. (2009) Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków, PWE, Warszawa.

Gobillot, E. (2009) Leadershift. Reinventing leadership for the age of mass collaboration, Kogan Page, London and Philadelphia.

Northouse,

Senge, P. (2010) Systems Citizenship. The Leadership Mandate for This Millennium, in: The Leader of the future.

Wren, T.S. (2007) Inventing Leadership: The Challenge of Democracy, MA:Edward Elgar, Northhampton.

Uwagi:

Bez uwag

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.