Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie i ocena systemów informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-017 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Projektowanie i ocena systemów informacji
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-1SO
Zarządzanie Informacją, I stopnia, stacjonarne, II rok (sem. zimowy, OR)
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Remigiusz Sapa
Prowadzący grup: Remigiusz Sapa, Magdalena Zych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem jest wprowadzenie studentów w problematykę projektowania i oceny systemów informacji rozumianych w kategoriach informatologicznych oraz wykształcenie kompetencji pozwalających na samodzielną realizację projektów w zakresie tworzenia baz danych i wybranych zadań z zakresu projektowania i oceny serwisów WWW.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student zna i rozumie:

• podstawową terminologię związaną z budową, projektowaniem i oceną systemów informacji (w tym szczególnie baz danych i serwisów WWW)

• podstawowe komponenty i typologię systemów informacji oraz zjawiska związane z ich funkcjonowaniem z informatologicznej perspektywy nauk o komunikowaniu i mediach

• podstawowe koncepcje, zasady i techniki projektowania (ze szczególnym uwzględnieniem podejścia user experience design) i tworzenia informacyjnych serwisów WWW i baz danych oraz przykłady dobrych praktyk w tym względzie

• najważniejsze cele, przedmiot, miary i sposoby oceny systemów i produktów informacyjnych

• przydatność wybranego oprogramowania służącego budowaniu serwisów WWW i baz danych wykorzystywanych w obszarze zarządzania informacją


Umiejętności

Student potrafi:

• zaprojektować i zbudować bazę danych, korzystając z wybranego oprogramowania

• przetwarzać zbiory danych pochodzące z różnych źródeł do postaci produktu informacyjnego z wykorzystaniem wybranego oprogramowania

• zaprojektować serwis WWW i samodzielnie bądź w małych grupach zbudować serwis WWW o charakterze informacyjnym, posługując się wybranym oprogramowaniem

• zidentyfikować grupę docelową projektowanego systemu informacji (użytkownika końcowego) i pozostałe grupy interesariuszy oraz, stosując odpowiednie techniki, rozpoznać ich potrzeby i oczekiwania w stosunku do projektowanego systemu

• ocenić rozwiązania zastosowane w wybranych systemach informacji, odwołując się do podstawowych kryteriów


Kompetencje społeczne

Student jest gotów do:

• samodzielnego, permanentnego rozwijania wiedzy i umiejętności związanej z projektowaniem i oceną systemów informacji

• podjęcia zadań z zakresu projektowania i tworzenia systemów lub produktów informacyjnych, pracując w zespole w celu osiągnięcia wspólnego efektu w przewidzianych terminach i na zakładanym poziomie


Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład - egzamin pisemny

Czas: 1 godzina zegarowa. Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia konwersatorium i ćwiczeń. Oceną końcową jest ocena z egzaminu. Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania co najmniej 51% punktów, co jest równoznaczne z uzyskaniem co najmniej oceny dostatecznej.


Konwersatorium - zaliczenie

Warunkiem uzyskania zaliczenia konwersatorium jest uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność na każdej z dwóch części konwersatorium – w sumie dwie nieobecności) i udział w dyskusjach.


Ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność na każdej z dwóch części – w sumie dwie nieobecności) oraz wykonanie i zaliczenie 2 projektów. Ocena z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną ocen z obu projektów.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach, realizacji projektów zespołowych oraz wyników egzaminu końcowego. Dodatkowe kryteria oceny stanowią: terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.


Osiąganie zamierzonych efektów będzie sprawdzane przy pomocy metod kształtujących:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji poszczególnych etapów projektów podczas zajęć ćwiczeń i konsultacji poza zajęciami

- analiza, ocena i ewentualna korekta podziału pracy w ramach zespołów na etapie planowania projektów realizowanych w ramach zajęć

- dyskusja oceniająca prowadzona w trakcie konwersatorium


oraz metod podsumowujących:

- egzamin pisemny sprawdzający przede wszystkim osiąganie efektów w zakresie wiedzy i częściowo kompetencji społecznych, obejmujący treść wykładów, konwersatorium, ćwiczeń i lektury dodatkowej,

- ostateczna, końcowa ocena projektów realizowanych w ramach ćwiczeń oraz sposobu ich realizacji, w tym zgodności z zaleceniami, zgodności z planem, terminowości wykonania.


Metody dydaktyczne:

metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w wykładach: 15 godzin

Uczestnictwo w konwersatoriach: 30 godzin

Uczestnictwo w ćwiczeniach: 45 godzin

Udział w egzaminie: 1 godzina

Przygotowanie się do ćwiczeń: 20 godzin

Przygotowanie projektów: 40 godzin

Przygotowanie się do egzaminu: 40 godzin

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego zajęcia: 20 godzin


Łączny nakład pracy studenta wynosi 211 godzin, co odpowiada 8 punktom ECTSWymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie informacją, rok 2

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia i koncepcje: informacja, procesy informacyjne i systemy informacji, składowe systemów informacji, system a sieć.

2. Zjawiska towarzyszące funkcjonowaniu systemów informacji.

3. Podstawy projektowania systemów i produktów informacyjnych. Różne podejścia. Wprowadzenie do user experience design. Wybrane techniki. Dokumentacja.

4. Cele, przedmiot, miary i sposoby oceny systemów i produktów informacyjnych. Audyt informacyjny.

5. Bazy danych, banki wiedzy. Dyscyplina i obiekty. Wprowadzenie: terminologia, struktury, cechy, standardy, sieci. Bazy w rozwoju historycznym.

6. Architektura baz danych: modele baz danych, języki dostępu do baz.

7. Tworzenie baz danych: etapy, determinanty.

8. Systemy zarządzania bazami danych, systemy informacyjne z bazami danych, systemy udostępniania sieciowego.

9. Przykładowe zastosowania baz danych: naukowe bazy danych, bibliograficzne i biblioteczne bazy danych. Bazy, serwisy i platformy. Dystrybucja. Ocena wybranych baz danych. Ochrona systemowa oraz prawna baz oraz danych.

10. Projektowanie zorientowane na użytkownika i cele biznesowe. Uwarunkowania, w tym między innymi kwestia działania pamięci i percepcji człowieka.

11. Architektura informacji: systemy organizacyjne, nawigacyjne i etykietowania.

12. Webwriting i design – wprowadzenie. Jednolita identyfikacja wizualna.

13. Kluczowe zasady użyteczności serwisu WWW w praktyce.

14. Wybrane bazy dostępne w sieci. Prezentacja przykładowej bazy w programie Access.

15. Przygotowanie struktury dla nowej bazy danych, etapy modelowania, tworzenie tabel, kwerend, formularzy, raportów, zakładanie relacji.

16. Wprowadzanie danych, umieszczanie w bazie obiektów multimedialnych.

17. Analiza funkcjonalności bazy danych.

18. Analizowania zbiorów danych i przetwarzania ich do postaci produktu informacyjnego z wykorzystaniem wybranego oprogramowanie. Integrowanie danych z różnych systemów.

19. Tworzenie przez studentów projektów własnych baz danych wraz z przygotowaniem pisemnego projektu.

20. Narzędzia wspomagające tworzenie stron i serwisów WWW.

21. Projektowanie poszczególnych komponentów serwisu WWW zgodnie z zasadami user experience design. Tworzenie prototypów.

Literatura:

Obowiązkowa

1. Jesmond Allen, James Chudley, Projektowanie witryn internetowych User eXperience. Gliwice: Helion, 2013.

2. Ramez A. Elmasri, Shamkant B. Navathe, Wprowadzenie do systemów baz danych. Gliwice: Helion, 2005.

3. Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom, Systemy baz danych: kompletny podręcznik. Wyd. 2. Warszawa

2011.

4. Louis Rosenfeld, Peter Morville, Jorge Arango, Architektura informacji w serwisach internetowych i nie tylko. Gliwice:

Helion, 2017 lub wcześniejsze wydanie.

Dodatkowa

1. Elżbieta Artowicz, Reprezentacja wiedzy w systemie informacyjno-wyszukiwawczym: zagadnienia relewancji. Warszawa

1997.

2. Paul Beynon-Davies, Systemy baz danych. Warszawa 2003.

3. Steve Krug, Nie każ mi myśleć. Gliwice: Helion, różne wydania.

4. Jakob Nielsen, Hoa Loranger, Optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych. Gliwice: Helion, 2007.

5. Andrzej W. Nowak, Podmiot, system, nowoczesność. Poznań: Wydaw. Naukowe Instytutu Filozofii UAM w Poznaniu, 2011.

6. Brad Nunnally, David Farkas, Badanie UX. Praktyczne techniki projektowania bezkonkurencyjnych produktów (ebook).

Gliwice: Helion, 2018.

7. John V. Petersen, Wprowadzenie do baz danych. Gliwice: Helion, 2003.

8. Remigiusz Sapa, Benchmarking w doskonaleniu serwisów WWW bibliotek akademickich. Kraków: Wydaw. UJ, 2005

(fragmenty dotyczące heurystyk).

9. Jenifer Tidwell, Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe. Gliwice: Helion, 2012.

10. Magdalena Wójcik, Library User Experience, czyli o budowaniu doświadczenia użytkownika w bibliotece, „Przegląd

Biblioteczny”, 2018, 86 (3) , s. 392-402.

11. Joanna Wrycza-Bekier, Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. Gliwice: Helion, 2013.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.