Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Działalność szkoleniowa w zarządzaniu informacją

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-072 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Działalność szkoleniowa w zarządzaniu informacją
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-1SO
Zarządzanie informacją, I stopnia, stacjonarne, III rok (sem. zimowy, FK)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Stanula
Prowadzący grup: Małgorzata Stanula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu zarządzania procesami szkoleniowymi, zwłaszcza w obszarach związanych z działalnością informacyjną i kompetencjami informacyjnymi.

Praktyczne przygotowanie studentów do organizacji, realizacji i ewaluacji projektów szkoleniowo-rozwojowych w firmach i instytucjach.

Efekty kształcenia:

Wiedza

• Student ma pogłębioną wiedzę metodyczną z zakresu zarządzania procesami szkoleniowymi, zwłaszcza w obszarach związanych z działalnością informacyjną i kompetencjami informacyjnymi,

• zna podstawowe metody i techniki diagnozy potrzeb szkoleniowych oraz oceny efektywności szkoleń,

• objaśnia metody i formy pracy stosowane w kształceniu osób dorosłych,

• wykazuje się znajomością warsztatu pracy trenera szkoleń.


Umiejętności

• Student samodzielnie lub w zespole opracowuje różne projekty szkoleniowo-rozwojowe (także online) ukierunkowane na kształcenie kompetencji informacyjnych,

• potrafi odpowiednio do określonych potrzeb i profilu odbiorców zaproponować program i metodykę szkolenia,

• umie przeprowadzić szkolenie (lub inną formę nauczania) w zakresie swoich merytorycznych kompetencji oraz dokonać ewaluacji działań szkoleniowych.


Kompetencje społeczne

• Student rozumie i docenia znaczenie proszkoleniowej kultury organizacyjnej,

• uświadamia sobie konieczność permanentnego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności z zarządzania szkoleniami i zarządzania informacją.


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.


Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności), aktywny w nich udział (burza mózgów, ćwiczenia grupowe, dyskusja dydaktyczna, omawianie lektur), wykonanie zadań domowych oraz indywidualnego projektu szkoleniowego.


Ocenie podlega:

Obecność i aktywny udział w zajęciach – 0-30 pkt.

Zadania domowe – 0-20 pkt.

Projekt indywidualny – 0-50 pkt.


Obowiązuje następująca skala ocen (1 – 100 pkt.)

0-50 pkt – ocena ndst

51-60 pkt. – ocena dst

61-70 pkt. – ocena + dst

71-80 pkt. – ocena db

81-90 pkt. – ocena + db

91-100 pkt. – ocena bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach (udział w dyskusjach, ćwiczenia grupowe), wykonania bieżących zadań domowych oraz realizacji końcowych projektów indywidualnych (projekty kursów, szkoleń, warsztatów itp.). Dodatkowe kryteria oceny stanowią: terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzące zajęcia.


Osiąganie zamierzonych efektów będzie sprawdzane przy pomocy METOD KSZTAŁTUJĄCYCH:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji projektów indywidualnych podczas konsultacji poza zajęciami,

- odpytywanie i dyskusja dydaktyczna sprawdzająca stopień przyswojenia lektur i wiedzy z zajęć,

- dyskusja oceniająca po grupowym wykonaniu ćwiczeń przedmiotowych;


oraz METOD PODSUMOWUJĄCYCH:

- ocena ćwiczeń wykonywanych na zajęciach i zadań domowych,

- ostateczna, końcowa ocena indywidualnych projektów szkoleniowych oraz sposobu ich realizacji, w tym zgodności z zaleceniami, planem, terminowości wykonania.


Metody dydaktyczne:

E-learning

Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające – prezentacja multimedialna

Metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe

Metody praktyczne – metoda projektów

Metody problemowe – metody aktywizujące – burza mózgów

Metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe – metody aktywizujące – metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach: 30 godzin

Przygotowanie projektu indywidualnego: 25 godzin

Wykonanie zadań domowych: 20 godzin

Bieżące przygotowywanie się do ćwiczeń, czytanie literatury i przyswojenie nowej wiedzy: 25 godzin

Udział w konsultacjach dotyczących projektu indywidualnego i zadań: 2 godziny


Łączny nakład pracy studenta wynosi 102 godzin, co odpowiada 4 punktom ECTS.


Pełny opis:

• Projekty szkoleniowo-rozwojowe. Definicje i rodzaje szkoleń.

• Strategia szkoleń i rozwoju w kontekście efektywnego funkcjonowania organizacji.

• Elementy andragogiki - analiza uwarunkowań i czynników wpływających na proces nauczania i uczenia się osób dorosłych.

• Programy szkoleniowe w zakresie zarządzania informacją i rozwoju kompetencji informacyjnych.

• Zarządzanie szkoleniami. Planowanie, projektowanie, organizacja, realizacja i ewaluacja szkoleń, kursów etc. dla różnych kategorii uczestników (pracowników oraz klientów firm i instytucji, użytkowników informacji).

• Badanie i analiza potrzeb szkoleniowych.

• Metody i techniki dydaktyczne w aktywnych szkoleniach.

• Kompetencje trenerskie i coachingowe w działalności szkoleniowej.

• Ocena efektywności szkoleń.

• Przygotowanie projektu szkolenia/kursu z zakresu zarządzania informacją. Składowe projektu szkoleniowego: charakterystyka grupy docelowej szkolenia, cele i efekty, program, metody i formy realizacji, pomoce szkoleniowe, harmonogram i szczegółowy przebieg szkolenia, sposoby oceny i ewaluacji, kwestie organizacyjne, reklama szkolenia.

• Podstawy metodyki i praktyki szkoleń on-line (m.in. platformy e-learningowe).

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Boydell Tom, Identyfikacja potrzeb szkoleniowych. Kraków: Wolters Kluwer Polska; Oficyna Ekonomiczna 2006

2. Bramley Peter, Ocena efektywności szkoleń. Kraków: ABC a Wolters Kluwer business 2007

3. Kossowska Małgorzata; Iwona Sołtysińska, Szkolenia pracowników a rozwój organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna 2002 (lub inne wyd.)

4. Rae Leslie, Efektywne szkolenia: techniki doskonalenia umiejętności trenerskich. Kraków: Oficyna Ekonomiczna 2006

5. Rae Leslie, Planowanie i projektowanie szkoleń. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business 2015

6. Silberman Mel; współpr. Carol Auerbach, Metody aktywizujące w szkoleniach. Kraków: Wolters Kluwer Polska; Oficyna Ekonomiczna 2006 (lub inne wyd.)

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Hyla Marek, Przewodnik po e-learningu. Wyd. 4 (lub inne). Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business 2012

2. Kopijer Paweł, Zarządzanie szkoleniami: jak skutecznie realizować politykę szkoleniową w firmie. Warszawa: Wolters Kluwer 2016

3. MedLib Train: zostań lepszym nauczycielem kompetencji informacyjnych: przewodnik nie tylko dla bibliotekarzy. Red. B. Niedźwiedzka, I. Hunskar. Kraków 2010, http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/dlibra/doccontent?id=21288&dirids=1

4. Mikołajczyk Katarzyna, Jak uczą się dorośli, czyli co powinien wiedzieć trener o specyfice kształcenia uczestników szkolenia. „E-mentor” 2011 nr 2, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/39/id/831

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Stanula
Prowadzący grup: Małgorzata Stanula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu zarządzania procesami szkoleniowymi, zwłaszcza w obszarach związanych z działalnością informacyjną i kompetencjami informacyjnymi.

Praktyczne przygotowanie studentów do organizacji, realizacji i ewaluacji projektów szkoleniowo-rozwojowych w firmach i instytucjach.

Efekty kształcenia:

Wiedza

• Student ma pogłębioną wiedzę metodyczną z zakresu zarządzania procesami szkoleniowymi, zwłaszcza w obszarach związanych z działalnością informacyjną i kompetencjami informacyjnymi,

• zna podstawowe metody i techniki diagnozy potrzeb szkoleniowych oraz oceny efektywności szkoleń,

• objaśnia metody i formy pracy stosowane w kształceniu osób dorosłych,

• wykazuje się znajomością warsztatu pracy trenera szkoleń.


Umiejętności

• Student samodzielnie lub w zespole opracowuje różne projekty szkoleniowo-rozwojowe (także online) ukierunkowane na kształcenie kompetencji informacyjnych,

• potrafi odpowiednio do określonych potrzeb i profilu odbiorców zaproponować program i metodykę szkolenia,

• umie przeprowadzić szkolenie (lub inną formę nauczania) w zakresie swoich merytorycznych kompetencji oraz dokonać ewaluacji działań szkoleniowych.


Kompetencje społeczne

• Student rozumie i docenia znaczenie proszkoleniowej kultury organizacyjnej,

• uświadamia sobie konieczność permanentnego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności z zarządzania szkoleniami i zarządzania informacją.


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.


Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności), aktywny w nich udział (burza mózgów, ćwiczenia grupowe, dyskusja dydaktyczna, omawianie lektur), wykonanie zadań domowych oraz indywidualnego projektu szkoleniowego.


Ocenie podlega:

Obecność i aktywny udział w zajęciach – 0-30 pkt.

Zadania domowe – 0-20 pkt.

Projekt indywidualny – 0-50 pkt.


Obowiązuje następująca skala ocen (1 – 100 pkt.)

0-50 pkt – ocena ndst

51-60 pkt. – ocena dst

61-70 pkt. – ocena + dst

71-80 pkt. – ocena db

81-90 pkt. – ocena + db

91-100 pkt. – ocena bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach (udział w dyskusjach, ćwiczenia grupowe), wykonania bieżących zadań domowych oraz realizacji końcowych projektów indywidualnych (projekty kursów, szkoleń, warsztatów itp.). Dodatkowe kryteria oceny stanowią: terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzące zajęcia.


Osiąganie zamierzonych efektów będzie sprawdzane przy pomocy METOD KSZTAŁTUJĄCYCH:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji projektów indywidualnych podczas konsultacji poza zajęciami,

- odpytywanie i dyskusja dydaktyczna sprawdzająca stopień przyswojenia lektur i wiedzy z zajęć,

- dyskusja oceniająca po grupowym wykonaniu ćwiczeń przedmiotowych;


oraz METOD PODSUMOWUJĄCYCH:

- ocena ćwiczeń wykonywanych na zajęciach i zadań domowych,

- ostateczna, końcowa ocena indywidualnych projektów szkoleniowych oraz sposobu ich realizacji, w tym zgodności z zaleceniami, planem, terminowości wykonania.


Metody dydaktyczne:

E-learning

Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające – prezentacja multimedialna

Metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe

Metody praktyczne – metoda projektów

Metody problemowe – metody aktywizujące – burza mózgów

Metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe – metody aktywizujące – metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach: 30 godzin

Przygotowanie projektu indywidualnego: 25 godzin

Wykonanie zadań domowych: 20 godzin

Bieżące przygotowywanie się do ćwiczeń, czytanie literatury i przyswojenie nowej wiedzy: 25 godzin

Udział w konsultacjach dotyczących projektu indywidualnego i zadań: 2 godziny


Łączny nakład pracy studenta wynosi 102 godzin, co odpowiada 4 punktom ECTS.


Pełny opis:

• Projekty szkoleniowo-rozwojowe. Definicje i rodzaje szkoleń.

• Strategia szkoleń i rozwoju w kontekście efektywnego funkcjonowania organizacji.

• Elementy andragogiki - analiza uwarunkowań i czynników wpływających na proces nauczania i uczenia się osób dorosłych.

• Programy szkoleniowe w zakresie zarządzania informacją i rozwoju kompetencji informacyjnych.

• Zarządzanie szkoleniami. Planowanie, projektowanie, organizacja, realizacja i ewaluacja szkoleń, kursów etc. dla różnych kategorii uczestników (pracowników oraz klientów firm i instytucji, użytkowników informacji).

• Badanie i analiza potrzeb szkoleniowych.

• Metody i techniki dydaktyczne w aktywnych szkoleniach.

• Kompetencje trenerskie i coachingowe w działalności szkoleniowej.

• Ocena efektywności szkoleń.

• Przygotowanie projektu szkolenia/kursu z zakresu zarządzania informacją. Składowe projektu szkoleniowego: charakterystyka grupy docelowej szkolenia, cele i efekty, program, metody i formy realizacji, pomoce szkoleniowe, harmonogram i szczegółowy przebieg szkolenia, sposoby oceny i ewaluacji, kwestie organizacyjne, reklama szkolenia.

• Podstawy metodyki i praktyki szkoleń on-line (m.in. platformy e-learningowe).

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Boydell Tom, Identyfikacja potrzeb szkoleniowych. Kraków: Wolters Kluwer Polska; Oficyna Ekonomiczna 2006

2. Bramley Peter, Ocena efektywności szkoleń. Kraków: ABC a Wolters Kluwer business 2007

3. Kossowska Małgorzata; Iwona Sołtysińska, Szkolenia pracowników a rozwój organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna 2002 (lub inne wyd.)

4. Rae Leslie, Efektywne szkolenia: techniki doskonalenia umiejętności trenerskich. Kraków: Oficyna Ekonomiczna 2006

5. Rae Leslie, Planowanie i projektowanie szkoleń. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business 2015

6. Silberman Mel; współpr. Carol Auerbach, Metody aktywizujące w szkoleniach. Kraków: Wolters Kluwer Polska; Oficyna Ekonomiczna 2006 (lub inne wyd.)

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Hyla Marek, Przewodnik po e-learningu. Wyd. 4 (lub inne). Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business 2012

2. Kopijer Paweł, Zarządzanie szkoleniami: jak skutecznie realizować politykę szkoleniową w firmie. Warszawa: Wolters Kluwer 2016

3. MedLib Train: zostań lepszym nauczycielem kompetencji informacyjnych: przewodnik nie tylko dla bibliotekarzy. Red. B. Niedźwiedzka, I. Hunskar. Kraków 2010, http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/dlibra/doccontent?id=21288&dirids=1

4. Mikołajczyk Katarzyna, Jak uczą się dorośli, czyli co powinien wiedzieć trener o specyfice kształcenia uczestników szkolenia. „E-mentor” 2011 nr 2, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/39/id/831

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.