Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wizualizacja informacji i infografika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-086 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wizualizacja informacji i infografika
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-1SO
Zarządzanie informacją, I stopnia, stacjonarne, III rok (sem. zimowy, OR)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Rak
Prowadzący grup: Dorota Rak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza

• Student zna i stosuje podstawową terminologię w zakresie wizualizacji danych i wizualizacji informacji, projektowania graficznego i multimedialnego

• Student zna podstawowe zasady komunikacji wizualnej i sposób funkcjonowania ludzkiej percepcji

• Student zna zasady efektywnego projektowania graficznego i multimedialnego wizualizacji, z uwzględnieniem zasad użyteczności i dostępności projektu, odwołując się do przykładów dobrych praktyk

• Student zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane do wizualizacji informacji

• Student zna przydatność zastosowania różnych metod wizualizacji do przedstawienia różnych typów informacji

• Student zna zastosowanie wizualizacji informacji w kontekście praktyki bibliotecznej i informacyjnej


Umiejętności

• Student projektuje i tworzy wizualizacje informacji korzystając z wybranych narzędzi

• Student dostosowuje najskuteczniejszą metodę wizualizacji do różnych typów informacji

• Student analizuje i ocenia poziom użyteczności i dostępności wybranych wizualizacji i narzędzi stosowanych do wizualizacji informacji

• Student potrafi wykorzystać metody wizualizacji informacji w skutecznej komunikacji naukowej i profesjonalnej w obszarze zarządzania informacją

• Student potrafi zaprezentować zaprojektowaną wizualizację informacji i wskazać odniesienia do dobrych praktyk w danym projekcie


Kompetencje społeczne

• Student uświadamia sobie konieczność permanentnego rozwijania wiedzy i umiejętności w zakresie nowych technologii i narzędzi do wizualizacji informacji

• Student wie o konieczności zrozumienia potrzeb odbiorców wizualizacji informacji

• Student jest świadomy odpowiedzialności wobec praw własności intelektualnej w zakresie wykorzystywanych narzędzi i zasobów informacji

• Student dba o jednoznaczność wizualizowanych informacji i rozumie odpowiedzialność za recepcję wizualizowanych treści


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz wykonanie, przedstawienie i zaliczenie projektu.

Zasady oceniania:

- obecność i aktywny udział w zajęciach: 30 punktów

- projekt wizualizacji informacji – 40 punktów

- prezentacja projektu – 30 punktów


Skala ocen

0-51 ndst

52-61 dst

62-71 +dst

72-81 db

82-91 +db

92-100 bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Student jest oceniany na podstawie obecności na zajęciach, wykonanych projeków wizualizacji informacji oraz ich prezentacji.


Sprawdzanie stopnia osiągania założonych efektów kształcenia będzie realizowane w ramach ocen kształtujących:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta postępów w przygotowaniu projektu podczas zajęć laboratoryjnych i w trakcie dodatkowych konsultacji

- bieżąca ocena poziomu wiedzy niezbędnej do przygotowania prezentacji projektu podczas zajęć laboratoryjnych

- bieżąca ocena wiedzy studenta niezbędna do wykonywania ćwiczeń i brania udziału w dyskusji podczas zajęć laboratoryjnych

- dyskusja oceniająca po prezentacji projektu


oraz w ramach oceny podsumowującej:

- końcowa ocena wykonanego projektu i jego prezentacji na forum podczas zajęć laboratoryjnych, uwzględniająca treść i sposób wykonania wizualizacji, sposób przedstawienia prezentacji, zgodność wizualizacji z podstawowymi zasadami projektowania graficznego i skutecznej komunikacji wizualnej. Ocena obejmuje także terminowość wykonania projektu oraz zgodność z zaleceniami


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych: 30 godzin

Realizacja ćwiczeń z zastosowaniem wybranych narzędzi: 10 godzin

Przygotowanie projektu wizualizacji informacji: 20 godzin

Przygotowanie do prezentacji własnego projektu: 5 godzin

Czytanie literatury dodatkowej: 12 godzin

Udział w konsultacjach dotyczących projektu: 3 godziny


Łączny nakład pracy studenta wynosi 80 godzin, co odpowiada 3 punktowi ECTS

Pełny opis:

• Wprowadzenie do zagadnień wizualizacji informacji. Stosowana terminologia, problemy definicyjne, m. in. data visualization, information visualization, scientific visualization. Najważniejsze koncepcje teoretyczne, podstawowe publikacje. Problemy prawa własności intelektualnej w kontekście projektów graficznych i multimedialnych. Przykładowe serwisy internetowe umożliwiające wizualizację informacji.

• Specyfika odbioru bodźców wizualnych przez człowieka. Podstawowe zasady projektowania graficznego i multimedialnego, z naciskiem na projektowanie wizualizacji informacji. Znaczenie preferencji odbiorców komunikatu wizualnego.

• Analiza i ocena przykładowych wizualizacji i narzędzi do ich projektowania.

• Wizualizacja informacji w kontekście projektowania dla użyteczności i dostępności. Próba oceny dostępności wybranej wizualizacji informacji w serwisie internetowym za pomocą automatycznego narzędzia oceny dostępności.

• Rodzaje wizualizacji informacji. Dobieranie odpowiedniego rodzaju wizualizacji do różnych typów informacji.

• Projektowanie infografiki. Wybrane narzędzia do tworzenia infografik.

• Wizualizacja danych będących wynikiem badań ilościowych. Wybrane narzędzia do wizualizacji danych statystycznych.

• Wizualizacja relacji pomiędzy informacjami na przykładzie wybranego tezaurusa i wyszukiwarek wizualnych.

• Wybrane narzędzia do wizualizacji informacji, pozwalających na m. in. tworzenie diagramów, wykresów, chmur tagów, osi czasu, map myśli.

• Wizualizacja informacji w kontekście praktyki zarządzania informacją, w tym działalności brokerskiej, bibliotekarskiej, m. in. w bibliotekach cyfrowych, pracy brokera informacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Osińska, Veslava (2010). Wizualizacja i wyszukiwanie dokumentów. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 183 s.

2. Osińska, Veslava (2016). WIZualizacja INFOrmacji. Studium informatologiczne. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 188 s.

Literatura uzupełniająca:

Bergström, Bo (2009). Komunikacja wizualna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 240 s.

Chen, Chaomei (2010). Information visualization [dok. elektr.] Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics Vol. 2, Issue 4, p. 387-403 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wics.89/full [odczyt: 4.12.2013]

Grave, Dave; Velasco, Juan (2007). What is infographic. http://communicationnation.blogspot.com/2007/04/what–is–infographic.html (odczyt: 24.05.2017).

Infografika to obraz, który łatwo sprzeda trudny temat. Sprawdź, jak ją zaprojektować (2011–2017). http://www.projektowaniegraficzne.pl/jak–zaprojektowac–infografike/ (odczyt: 24.05.2017).

Information is beautiful [dok. elektr.] http://www.informationisbeautiful.net/ [odczyt: 6.12.2013]

McCandless, David (2009b). Interesting, easy, beautiful, true. http://www.informationisbeautiful.net/2009/interesting–easy–beautiful–true/ (odczyt: 24.05.2017).

McCandless, David (2012). Information is beautiful. 2ed. London: William Collins – an imprint of HarperCollinsPublishers.

McCandless, David (2014). Knowledge is beautiful. London: William Collins – an imprint of HarperCollinsPublishers.

Mokrzycki, Wojciech (2010). Wprowadzenie do przetwarzania informacji wizualnej. 1. Percepcja, akwizycja, wizualizacja. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 530 s.

Osińska, Veslava (2013). Rola mechanizmów wizualizacyjnych w architekturze informacji. Toruńskie Studia Bibliologiczne, nr 2 (11), s.

Plaisant, Catherine (2005). Information visualization and the challenge of universal usability [dok. elektr.] http://hcil2.cs.umd.edu/trs/2004-36/2004-36.html [odczyt: 4.12.2013]

Plaisant, Catherine (2005). Information visualization and the challenge of universal usability [dok. elektr.] http://hcil2.cs.umd.edu/trs/2004-36/2004-36.html [odczyt: 4.12.2013]

Pulak, Irena; Wieczorek-Tomaszewska, Małgorzata (2011). Infografika – graficzne piękno informacji [dok. elektr.] http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2011/referaty2011/pulak.pdf [odczyt: 4.12.2013]

Pulak, Irena; Wieczorek-Tomaszewska, Małgorzata (2011). Infografika – graficzne piękno informacji [dok. elektr.] http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2011/referaty2011/pulak.pdf [odczyt: 4.12.2013]

Roam, Dan (2010). Wszystko można narysować! Wykorzystanie myślenia wizualnego w biznesie. Warszawa: Helion, 300 s.

Rowley, Jennifer (2007). The wisdom hierarchy: representations of the DIKW hierarchy. Journal of Information and Communication Science, 33 (2), p. 163–180.

Smółka–Dolecka, Agnieszka (2016). Chmura słów jako nowoczesna metoda prezentacji danych. http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/smolkadolecka_mir_1_2016.pdf (odczyt: 24.05.2017).

What is Visualization? [online], [dostęp 5 stycznia 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.infovis.org.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Janiak
Prowadzący grup: Małgorzata Janiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza

• Student zna i stosuje podstawową terminologię w zakresie wizualizacji danych i wizualizacji informacji, projektowania graficznego i multimedialnego

• Student zna podstawowe zasady komunikacji wizualnej i sposób funkcjonowania ludzkiej percepcji

• Student zna zasady efektywnego projektowania graficznego i multimedialnego wizualizacji, z uwzględnieniem zasad użyteczności i dostępności projektu, odwołując się do przykładów dobrych praktyk

• Student zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane do wizualizacji informacji

• Student zna przydatność zastosowania różnych metod wizualizacji do przedstawienia różnych typów informacji

• Student zna zastosowanie wizualizacji informacji w kontekście praktyki bibliotecznej i informacyjnej


Umiejętności

• Student projektuje i tworzy wizualizacje informacji korzystając z wybranych narzędzi

• Student dostosowuje najskuteczniejszą metodę wizualizacji do różnych typów informacji

• Student analizuje i ocenia poziom użyteczności i dostępności wybranych wizualizacji i narzędzi stosowanych do wizualizacji informacji

• Student potrafi wykorzystać metody wizualizacji informacji w skutecznej komunikacji naukowej i profesjonalnej w obszarze zarządzania informacją

• Student potrafi zaprezentować zaprojektowaną wizualizację informacji i wskazać odniesienia do dobrych praktyk w danym projekcie


Kompetencje społeczne

• Student uświadamia sobie konieczność permanentnego rozwijania wiedzy i umiejętności w zakresie nowych technologii i narzędzi do wizualizacji informacji

• Student wie o konieczności zrozumienia potrzeb odbiorców wizualizacji informacji

• Student jest świadomy odpowiedzialności wobec praw własności intelektualnej w zakresie wykorzystywanych narzędzi i zasobów informacji

• Student dba o jednoznaczność wizualizowanych informacji i rozumie odpowiedzialność za recepcję wizualizowanych treści


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz wykonanie, przedstawienie i zaliczenie projektu.

Zasady oceniania:

- obecność i aktywny udział w zajęciach: 30 punktów

- projekt wizualizacji informacji – 40 punktów

- prezentacja projektu – 30 punktów


Skala ocen

0-51 ndst

52-61 dst

62-71 +dst

72-81 db

82-91 +db

92-100 bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Student jest oceniany na podstawie obecności na zajęciach, wykonanych projeków wizualizacji informacji oraz ich prezentacji.


Sprawdzanie stopnia osiągania założonych efektów kształcenia będzie realizowane w ramach ocen kształtujących:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta postępów w przygotowaniu projektu podczas zajęć laboratoryjnych i w trakcie dodatkowych konsultacji

- bieżąca ocena poziomu wiedzy niezbędnej do przygotowania prezentacji projektu podczas zajęć laboratoryjnych

- bieżąca ocena wiedzy studenta niezbędna do wykonywania ćwiczeń i brania udziału w dyskusji podczas zajęć laboratoryjnych

- dyskusja oceniająca po prezentacji projektu


oraz w ramach oceny podsumowującej:

- końcowa ocena wykonanego projektu i jego prezentacji na forum podczas zajęć laboratoryjnych, uwzględniająca treść i sposób wykonania wizualizacji, sposób przedstawienia prezentacji, zgodność wizualizacji z podstawowymi zasadami projektowania graficznego i skutecznej komunikacji wizualnej. Ocena obejmuje także terminowość wykonania projektu oraz zgodność z zaleceniami


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych: 30 godzin

Realizacja ćwiczeń z zastosowaniem wybranych narzędzi: 10 godzin

Przygotowanie projektu wizualizacji informacji: 20 godzin

Przygotowanie do prezentacji własnego projektu: 5 godzin

Czytanie literatury dodatkowej: 12 godzin

Udział w konsultacjach dotyczących projektu: 3 godziny


Łączny nakład pracy studenta wynosi 80 godzin, co odpowiada 3 punktowi ECTS

Pełny opis:

• Wprowadzenie do zagadnień wizualizacji informacji. Stosowana terminologia, problemy definicyjne, m. in. data visualization, information visualization, scientific visualization. Najważniejsze koncepcje teoretyczne, podstawowe publikacje. Problemy prawa własności intelektualnej w kontekście projektów graficznych i multimedialnych. Przykładowe serwisy internetowe umożliwiające wizualizację informacji.

• Specyfika odbioru bodźców wizualnych przez człowieka. Podstawowe zasady projektowania graficznego i multimedialnego, z naciskiem na projektowanie wizualizacji informacji. Znaczenie preferencji odbiorców komunikatu wizualnego.

• Analiza i ocena przykładowych wizualizacji i narzędzi do ich projektowania.

• Wizualizacja informacji w kontekście projektowania dla użyteczności i dostępności. Próba oceny dostępności wybranej wizualizacji informacji w serwisie internetowym za pomocą automatycznego narzędzia oceny dostępności.

• Rodzaje wizualizacji informacji. Dobieranie odpowiedniego rodzaju wizualizacji do różnych typów informacji.

• Projektowanie infografiki. Wybrane narzędzia do tworzenia infografik.

• Wizualizacja danych będących wynikiem badań ilościowych. Wybrane narzędzia do wizualizacji danych statystycznych.

• Wizualizacja relacji pomiędzy informacjami na przykładzie wybranego tezaurusa i wyszukiwarek wizualnych.

• Wybrane narzędzia do wizualizacji informacji, pozwalających na m. in. tworzenie diagramów, wykresów, chmur tagów, osi czasu, map myśli.

• Wizualizacja informacji w kontekście praktyki zarządzania informacją, w tym działalności brokerskiej, bibliotekarskiej, m. in. w bibliotekach cyfrowych, pracy brokera informacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Osińska, Veslava (2010). Wizualizacja i wyszukiwanie dokumentów. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 183 s.

2. Osińska, Veslava (2016). WIZualizacja INFOrmacji. Studium informatologiczne. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 188 s.

Literatura uzupełniająca:

Bergström, Bo (2009). Komunikacja wizualna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 240 s.

Chen, Chaomei (2010). Information visualization [dok. elektr.] Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics Vol. 2, Issue 4, p. 387-403 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wics.89/full [odczyt: 4.12.2013]

Grave, Dave; Velasco, Juan (2007). What is infographic. http://communicationnation.blogspot.com/2007/04/what–is–infographic.html (odczyt: 24.05.2017).

Infografika to obraz, który łatwo sprzeda trudny temat. Sprawdź, jak ją zaprojektować (2011–2017). http://www.projektowaniegraficzne.pl/jak–zaprojektowac–infografike/ (odczyt: 24.05.2017).

Information is beautiful [dok. elektr.] http://www.informationisbeautiful.net/ [odczyt: 6.12.2013]

McCandless, David (2009b). Interesting, easy, beautiful, true. http://www.informationisbeautiful.net/2009/interesting–easy–beautiful–true/ (odczyt: 24.05.2017).

McCandless, David (2012). Information is beautiful. 2ed. London: William Collins – an imprint of HarperCollinsPublishers.

McCandless, David (2014). Knowledge is beautiful. London: William Collins – an imprint of HarperCollinsPublishers.

Mokrzycki, Wojciech (2010). Wprowadzenie do przetwarzania informacji wizualnej. 1. Percepcja, akwizycja, wizualizacja. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 530 s.

Osińska, Veslava (2013). Rola mechanizmów wizualizacyjnych w architekturze informacji. Toruńskie Studia Bibliologiczne, nr 2 (11), s.

Plaisant, Catherine (2005). Information visualization and the challenge of universal usability [dok. elektr.] http://hcil2.cs.umd.edu/trs/2004-36/2004-36.html [odczyt: 4.12.2013]

Plaisant, Catherine (2005). Information visualization and the challenge of universal usability [dok. elektr.] http://hcil2.cs.umd.edu/trs/2004-36/2004-36.html [odczyt: 4.12.2013]

Pulak, Irena; Wieczorek-Tomaszewska, Małgorzata (2011). Infografika – graficzne piękno informacji [dok. elektr.] http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2011/referaty2011/pulak.pdf [odczyt: 4.12.2013]

Pulak, Irena; Wieczorek-Tomaszewska, Małgorzata (2011). Infografika – graficzne piękno informacji [dok. elektr.] http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2011/referaty2011/pulak.pdf [odczyt: 4.12.2013]

Roam, Dan (2010). Wszystko można narysować! Wykorzystanie myślenia wizualnego w biznesie. Warszawa: Helion, 300 s.

Rowley, Jennifer (2007). The wisdom hierarchy: representations of the DIKW hierarchy. Journal of Information and Communication Science, 33 (2), p. 163–180.

Smółka–Dolecka, Agnieszka (2016). Chmura słów jako nowoczesna metoda prezentacji danych. http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/smolkadolecka_mir_1_2016.pdf (odczyt: 24.05.2017).

What is Visualization? [online], [dostęp 5 stycznia 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.infovis.org.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.