Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie badań naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-136 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie badań naukowych
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-2SO
Zarządzanie Informacją, II stopnia, stacjonarne, I rok (sem. zimowy, OR)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sabina Cisek
Prowadzący grup: Sabina Cisek, Piotr Lechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Cel ogólny zajęć stanowi praktyczne przygotowanie do prowadzenia badań naukowych, przede wszystkim – empirycznych, w naukach społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania informacją i obszarów pokrewnych.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student/ka zna i rozumie procedury poznawcze i ramy meta-teoretyczne stosowane w badaniach z zakresu szeroko rozumianego zarządzania informacją oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach (perspektywa bibliologiczna i informatologiczna).


Umiejętności

Student/ka potrafi projektować badania naukowe o charakterze ilościowym, jakościowym lub mieszanym, w tym – dobierać właściwe podstawy teoretyczne, strategie, metody i techniki badań do rozwiązania konkretnych problemów zarządzania informacją, a także objaśnić warunki i zasady ich stosowania.


Kompetencje społeczne

Student/ka jest gotów/a do

- permanentnego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w odpowiedzi na nowe osiągnięcia nauki, zmiany zachodzące w środowisku informacyjnym oraz zmiany zachowań informacyjnych człowieka,

- realizowania powierzonych oraz opracowanych przez siebie zadań poznawczych z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz związanych z praktyczną stroną zarządzania informacją.

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład: egzamin

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę

Oceną końcową jest ocena z ćwiczeń.


Warunkiem uzyskania zaliczenia wykładu jest uczestnictwo (dopuszczalna jedna nieobecność) i aktywny udział w zajęciach (dyskusja).


Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność w ramach każdej części ćwiczeń), aktywny w nich udział (dyskusja, omawianie lektur) oraz terminowe i zgodne z zaleceniami wykonanie dwóch projektów badań (ilościowych i jakościowych).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie egzaminu oraz uczestnictwa i aktywności na zajęciach (dyskusja), bieżącej realizacji ćwiczeń i zadań oraz dwóch grupowych projektów badań (badania ilościowe i jakościowe). Kryteria oceny stanowią: jakość i terminowość wykonania ćwiczeń, zadań i projektów oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobów ich realizacji, określonych przez prowadzących zajęcia.


Indywidualne ćwiczenia i zadania dotyczą „praktycznego” wykorzystania wybranych procedur badawczych. Zasadniczo ich realizacja odbywa się w trakcie zajęć, mogą jednak być kończone samodzielnie przez studentów, gdy zajdzie taka potrzeba. Szczegółowe wytyczne będą podawane przez prowadzących sukcesywnie w trakcie zajęć.


Dwa projekty badań (ilościowego i jakościowego/mieszanego) tworzone są przez studentów w grupach dwuosobowych. Szczegółowe wskazówki zostaną przedstawione na początkowych zajęciach.


Ponadto studenci są zobowiązani w ramach przygotowania do zajęć do przeczytania lektur obowiązkowych.


Osiąganie zamierzonych efektów będzie sprawdzane przy pomocy METOD KSZTAŁTUJĄCYCH:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji ćwiczeń i zadań w trakcie zajęć oraz podczas konsultacji poza zajęciami,

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji projektów badań podczas konsultacji poza zajęciami,

oraz METOD PODSUMOWUJĄCYCH:

- egzamin,

- ostateczna, końcowa ocena projektów badania ilościowego i jakościowego/mieszanego oraz sposobu ich realizacji, w tym zgodności z zaleceniami, jakości i terminowości wykonania.

Metody dydaktyczne:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje, infografika

Bilans punktów ECTS:

wykład 15 h

ćwiczenia 30 h

przygotowanie projektu 60 h

przygotowanie do ćwiczeń 30 h

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego zajęcia 15 h


Łączny nakład pracy studenta - liczba godzin 150, co daje 5 punktów ECTS

Liczba godzin kontaktowych - 45

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie informacją, rok 1

Pełny opis:

1) Specyfika poznania naukowego (intersubiektywna sprawdzalność, właściwe uzasadnienie). Źródła wiedzy akceptowane w nauce - co to znaczy być "udowodnionym" naukowo? Rodzaje rozumowań (niezawodne i zawodne). Typy badań (aprioryczne i empiryczne; eksploracyjne, opisowe, wyjaśniające; idiograficzne, omotetyczne i typologiczne; podstawowe i stosowane; ilościowe, jakościowe i mieszane). Błędy poznawcze - wybrane przykłady.

2) Metodologia – sposób poznawania świata akceptowany w danej dyscyplinie naukowej. Typologia i krótka charakterystyka założeń i procedur poznawczych (paradygmaty, strategie, metody i techniki badań). Metodologia jako "odpowiedź" na zawodność indukcji i innych rozumowań – działania na rzecz uprawomocnienia wyników badań (dobór próby, intersubiektywna sprawdzalność, rygor, triangulacja).

3) Badania jakościowe i mieszane – charakterystyka. Metodologia jakościowa w zarządzaniu informacją. Porównanie cech badań ilościowych, jakościowych i mieszanych.

4) Projektowanie badań jakościowych i mieszanych – aspekty metodologiczne i organizacyjne. Struktura projektu (szczegółowy schemat). Etapy procesu badawczego oraz elementy badań: problem i pytania badawcze; cele; dobór próby; podstawy teoretyczne; paradygmaty – podejścia; metody; techniki gromadzenia, przetwarzania i analizy danych empirycznych; wyniki badań – różne rodzaje; prezentacja rezultatów.

5) Podstawy metodologiczno-teoretyczne w badaniach jakościowych z zakresu zarządzania informacją – wybrane (m.in. fenomenografia, teoria ugruntowana, a także szerokie koncepcje informatologiczne).

6) Badania ilościowe – charakterystyka.

7) Projektowanie badań ilościowych – aspekty metodologiczne i organizacyjne.

8) Metodologia ilościowa: badania sondażowe, bibliometria – elementy, ilościowa analiza zawartości zasobów, metody statystyczne (wybrane).

9) Analiza i krytyka piśmiennictwa – jak to zrobić porządnie?

10) Gromadzenie danych empirycznych w badaniach jakościowych – ćwiczenia praktyczne. Dobór próby. Triangulacja. Wybrane techniki badawcze. Kiedy należy zacząć i kiedy można przestać gromadzić dane (nasycenie)?

11) Przetwarzanie i analiza danych empirycznych w badaniach jakościowych – wybrane podejścia i techniki. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania.

Literatura:

Obowiązkowa

1. Stefaniak, Barbara; Skalska-Zlat, Marta; Cisek, Sabina (2016). Metody badań w nauce o informacji (informatologii). W: Babik, Wiesław red. (2016). Nauka o informacji. Warszawa: Wydaw. SBP, s. 89-122.

2. Pozostałe lektury obowiązkowe zostaną podane na pierwszych zajęciach.

Dodatkowa

1. Literatura dodatkowa zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.