Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-148 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-134-0-UD-4 (zarządzanie informacją - 2 st.)
Zarządzanie Informacją, II stopnia, stacjonarne, I rok (sem. letni)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Babik
Prowadzący grup: Wiesław Babik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nahotko
Prowadzący grup: Rafał Maciąg, Marek Nahotko, Maria Próchnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem seminarium magisterskiego jest:

− rozwijanie zdolności studentów do samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów badawczych w zakresie zarządzania informacją z perspektywy bibliologii i informatologii

− kształtowanie umiejętności badawczych

− przygotowanie studentów do samodzielnego zredagowania pracy magisterskiej

− wykształcenie u studentów poszanowania rzetelności w postepowaniu badawczym oraz przestrzegania norm etycznych

− przygotowanie do egzaminu magisterskiego


Efekty kształcenia:

Wiedza

− Student wykazuje się zrozumieniem roli bibliologii i informatologii jako dyscypliny naukowej dostarczającej podstaw teoretycznych i wiedzy faktograficznej w zakresie zarządzania informacją,

− właściwie identyfikuje rolę nauk humanistycznych w poznaniu zjawisk i procesów związanych z zarządzaniem informacją oraz w badaniach stosowanych mających na celu usprawnienie rozwiązań stosowanych w praktyce,

− dokumentując treści przedstawiane w pracy magisterskiej, wykorzystuje najnowszą wiedzę na temat współczesnych kierunków bibliologii i informatologii,

− integruje pogłębioną wiedzę przedmiotową (faktograficzną i teoretyczną) związaną z tematyką pracy magisterskiej i wykazuje się znajomością metod analizy, interpretacji, wartościowania, problematyzowania stosowanych w szeroko rozumianym zarządzaniu informacją,

− charakteryzuje stan badań w zakresie problematyki pracy magisterskiej, sięgając do dorobku bibliologii i informatologii i uzupełniając go dorobkiem innych dyscyplin,

− charakteryzuje polskie i zagraniczne źródła informacji naukowej z zakresu bibliologii i informatologii i ewentualnie dyscyplin pokrewnych, kierując się zakresem pracy magisterskiej i związanymi z nim polami badawczymi,

− opisuje koncepcje teoretyczne z zakresu bibliologii i informatologii stanowiące punkt odniesienia dla problematyki poruszanej w pracy magisterskiej

− charakteryzuje metody i techniki badań adekwatne do zakresu przedmiotowego i celu pracy magisterskiej

− swobodnie posługuje się w pracy rozbudowaną terminologią naukową i profesjonalną z zakresu wyznaczonego przez wybór tematyki pracy magisterskiej oraz zagadnień pokrewnych,


Umiejętności

− Student w konsultacji z opiekunem formułuje problem naukowy mieszczący się w dyscyplinie bibliologia i informatologia oraz określa zakres przedmiotowy i cel pracy magisterskiej,

− samodzielnie zdobywa nową wiedzę w zakresie wyznaczonym przez wybór tematu pracy magisterskiej, wykorzystując odpowiednio dobrane źródła informacji naukowej,

− samodzielnie wyszukuje, ocenia i dokonuje selekcji piśmiennictwa na użytek pracy magisterskiej oraz zestawia selektywne wykazy piśmiennictwa naukowego i fachowego, polskiego i obcego, dobranego do tematyki pracy magisterskiej,

− integruje, z poszanowaniem praw własności intelektualnej, wiedzę dostępną w piśmiennictwie naukowym i fachowym, tworząc opisy stanu wiedzy i stanu badań związanego z problematyką pracy magisterskiej,

− samodzielnie planuje i przeprowadza badania mające na celu rozwiązanie problemu sformułowanego w pracy magisterskiej

− naukowo uzasadnia tezy formułowane w pracy magisterskiej, wykorzystując wyniki badań własnych lub dorobek bibliologii i informatologii prezentowany w piśmiennictwie naukowym,

− stosuje zasady krytyki naukowej i krytycznego podejścia do analizowanego dorobku nauki,

− formułując problem badawczy, projektując i realizując badania, a następnie wyciągając na ich podstawie wnioski, dokonuje analiz różnych zjawisk, procesów lub zasobów związanych z zarządzaniem informacją w szerszym kontekście humanistycznym, w kierunku zależnym od tematyki pracy magisterskiej,

− samodzielnie tworzy tekst naukowy o rozbudowanej strukturze (pracę magisterską) obejmujący ujęcia analityczne, syntezę, wnioskowanie, prezentację i interpretację wyników badań własnych, tabele, materiały ilustracyjne i poglądowe oraz aparat pomocniczy (przypisy, bibliografia załącznikowa, abstrakt i słowa kluczowe, indeksy),

− pogłębia umiejętność przygotowywania i publicznego wygłaszania prezentacji (z wykorzystaniem nowoczesnych technik prezentacyjnych),

− wykorzystuje współczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w tworzeniu warsztatu badawczego


Kompetencje społeczne

− Student identyfikuje i rozstrzyga napotykane problemy naukowe w zakresie zarządzania informacja postrzeganego z szerokiej perspektywy bibliologii i informatologii, odwołując się do dorobku nauki i najlepszych praktyk profesjonalnych oraz stosując podejście naukowe,

− krytycznie ocenia wkład własnych dokonań związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej w rozwój bibliologii i informatologii,

− rozumie rolę nauki w społeczeństwie i ma świadomość wartości badań w szeroko rozumianym zakresie zarządzania informacją dla rozwoju społeczeństwa i zachowania dziedzictwa kulturowego,

− jest świadomy indywidualnej odpowiedzialności związanej z wykorzystaniem wyników badań naukowych,

− nabywa przekonania o konieczności systematycznego i pogłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności związanych ze studiowanym kierunkiem

− kieruje się wyznaczonymi przez środowisko naukowe zasadami etyki i rzetelności działalności naukowej

− świadomie planuje pracę i prawidłowo określa priorytety związane z przygotowaniem pracy magisterskiej,

− skutecznie zarządza czasem przeznaczonym na przygotowanie pracy magisterskiej oraz na realizację związanych z tym zadań cząstkowych.


Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie.

Warunki uzyskania zaliczenia semestru 1., 2. oraz 3.:

− akceptacja przez opiekuna zadań przewidzianych do wykonania przez magistrantów w poszczególnych semestrach,

− obecność na seminariach i aktywny udział w dyskusjach w trakcie seminariów.

Warunki uzyskania zaliczenia semestru 4.:

− obecność na seminariach i aktywny udział w dyskusjach w trakcie seminariów,

− zaakceptowanie przez opiekuna ostatecznej kompletnej pracy magisterskiej sporządzonej zgodnie z instrukcją obowiązującą w IINiB UJ.


Zasady oceny pracy magisterskiej są określone w załączniku nr 1 do niniejszego sylabusa.


Ocena pracy magisterskiej jest brana pod uwagę przy obliczaniu ostatecznego wyniku studiów na zasadach określonych w Regulaminie studiów UJ.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzanie osiągania przez studentów założonych efektów kształcenia realizowane jest przy pomocy metod oceny kształtującej, na które składają się konsultacje poszczególnych elementów pracy magisterskiej na kolejnych etapach jej powstawania, dyskusje w trakcie seminariów, ujawniające stan wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studentów, a także metod podsumowujących, na które składa się ocena następujących zadań:


w semestrze 1.

• wybór przedmiotu pracy magisterskiej, wstępne określenie jej celu i metody badań oraz sformułowanie tytułu pracy

w semestrze 2.

• sporządzenia bibliografii dotyczącej tematyki pracy magisterskiej,

• opracowania szczegółowego konspektu pracy magisterskiej obejmującego: określenie przedmiotu i celu naukowego pracy magisterskiej; określenie znaczenia podjętego problemu i uzasadnienie jego wyboru; wstępne określenie stanu badań w obrębie problematyki podejmowanej w pracy; określenie sposobów rozwiązywania sformułowanego problemu oraz metod i technik badawczych stosowanych w pracy; strukturę pracy magisterskiej (wykaz rozdziałów i podrozdziałów) z krótką charakterystyką przedmiotu i celu poszczególnych części strukturalnych pracy oraz wzajemnych powiązań między nimi,

• wykonania prezentacji dotyczącej koncepcji pracy magisterskiej, obejmującej podstawowe elementy poszczególnych części konspektu.

w semestrze 3.

• opracowania rozdziału pracy magisterskiej,

• wykonania prezentacji dotyczącej koncepcji i planu badań własnych przedstawionej przez studenta na seminarium pozostałym uczestnikom i opiekunowi pracy

w semestrze 4.

• opracowania kolejnego rozdziału pracy,

• przeprowadzenia badań własnych,

• opracowania rozdziału (rozdziałów) pracy magisterskiej opartego na badaniach własnych,

• opracowania i zredagowania kompletnej, ostatecznej wersji pracy magisterskiej.


Przygotowanie się do egzaminu magisterskiego jest weryfikowane w trakcie egzaminu magisterskiego (egzamin ustny składany przed komisją egzaminacyjną).


Metody dydaktyczne:

Dominują metody aktywizujące (seminarium, dyskusja dydaktyczna, metoda projektów), wymagające czynnego udziału studentów, zarówno poprzez prezentowanie cząstkowych postępów w przygotowaniu pracy magisterskiej jak i udział w dyskusji.

Bilans punktów ECTS:

Semestr 1.:

− uczestnictwo w seminarium: 15 godzin

− wybór przedmiotu pracy magisterskiej, wstępne określenie jej celu i metody badań oraz sformułowanie tytułu pracy, rozpoczęcie poszukiwania i studiowania piśmiennictwa związanego z tematyka pracy: 15 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 30 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS.


Semestr 2.:

− uczestnictwo w seminarium: 30 godzin

− poszukiwania literatury przedmiotu związanej z tematyką pracy magisterskiej, selekcja, opracowanie, ujednolicenie i uporządkowanie materiału bibliograficznego, wytypowanie zasobów do monitorowania: 25 godzin

− redakcja wstępnej bibliografii do pracy magisterskiej: 5 godzin

− analiza i krytyka zebranego piśmiennictwa: 30 godzin

− opracowanie wstępnej wersji kompletnego konspektu całej pracy magisterskiej oraz sporządzenie prezentacji konspektu: 25 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 115 godzin, co odpowiada 4 punktom ECTS.


Semestr 3.:

− uczestnictwo w seminarium: 30 godzin

− monitorowanie piśmiennictwa związanego z tematyką pracy magisterskiej, uzupełnianie bibliografii do pracy: 15 godzin

− kontynuowanie analizy i krytyki piśmiennictwa potrzebnego do opracowania rozdziału pracy magisterskiej: 35 godzin

− opracowanie wstępnej wersji rozdziału pracy magisterskiej: 40 godzin

− opracowanie koncepcji (w tym planu) badań własnych i przygotowanie jej prezentacji: 20 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 140 godzin, co odpowiada 5 punktom ECTS.


Semestr 4.:

− uczestnictwo w seminarium: 45 godzin

− monitorowanie piśmiennictwa związanego z tematyką pracy magisterskiej, uzupełnianie bibliografii do pracy: 5 godzin

− kontynuowanie analizy i krytyki piśmiennictwa: 25 godzin

− opracowanie wstępnej wersji kolejnego rozdziału pracy magisterskiej: 40 godzin

− przygotowanie badań własnych, w tym sporządzenie narzędzia (narzędzi) do zbierania danych w trakcie badań własnych magistranta i jego przetestowanie: 30 godzin

− przeprowadzenie badań: 70 godzin

− opracowanie wyników badań własnych: 30 godzin

− opracowanie treści rozdziału (rozdziałów) opartego na badaniach własnych: 50 godzin

− przygotowanie kompletnego tekstu pracy magisterskiej zgodnego z instrukcją obowiązującą w Instytucie INiB UJ – 40 godzin

− redakcja pracy magisterskiej wraz z wszystkimi elementami wymaganymi przez instrukcję obowiązującą w Instytucie INiB UJ: 70 godzin

− ostateczna edycja pracy, skład i przygotowanie wersji elektronicznej oraz drukowanej: 25 godzin

− przygotowanie się do egzaminu magisterskiego – 50 godzin


Łączny nakład pracy studenta wynosi 480 godzin, co odpowiada 18 punktom ECTS.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Zarządzanie informacją, stacjonarne drugiego stopnia

Skrócony opis:

zob. "Opis"

Pełny opis:

1. Omówienie zasad pracy w ramach seminarium magisterskiego.

2. Dyskusja nad propozycjami i wyborem tematów prac magisterskich.

3. Omówienie wybranych zagadnień przedmiotowych związanych z problematyką prac magisterskich uczestników seminarium (wybór jest dokonywany przez opiekuna w porozumieniu z seminarzystami).

4. Omówienie wybranych zagadnień teoretycznych, terminologicznych i metodologicznych z zakresu bibliologii i informatologii związanych z problematyką prac magisterskich uczestników seminarium (wybór jest dokonywany przez opiekuna w porozumieniu z seminarzystami).

5. Charakterystyka etapów postępowania badawczego.

6. Metodyka pisania pracy magisterskiej, w tym zasady dozwolonego korzystania z cudzych prac oraz zasady tworzenia aparatu informacyjnego pracy magisterskiej (spisu treści, przypisów, bibliografii załącznikowej, indeksów, abstraktu, wykazu słów kluczowych) oraz umieszczania w pracy magisterskiej materiałów ilustracyjnych; przegląd i analiza zasad sformułowanych w dokumencie „Prace magisterskie. Instrukcja Instytutu INiB UJ”.

7. Zindywidualizowana praca nad wybranymi problemami badawczymi i przygotowaniem tekstu pracy magisterskiej.

8. Zakres, forma i przebieg egzaminu magisterskiego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wybór indywidualny – w konsultacji z prowadzącym seminarium

2. Prace magisterskie. Instrukcja Instytutu INiB UJ.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Próchnicka
Prowadzący grup: Rafał Maciąg, Marek Nahotko, Maria Próchnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.