Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Transfer informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-155 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Transfer informacji
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-2SO
Zarządzanie Informacją, II stopnia, II rok (sem. zimowy)
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paloma Korycińska
Prowadzący grup: Aneta Januszko-Szakiel, Małgorzata Jaskowska, Paloma Korycińska, Marek Nahotko, Magdalena Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

C1 Dostarczenie studentom wiedzy o zasadach społecznej popularyzacji nauki, komercjalizacji wyników badań naukowych i roli sprawnego zarządzania informacją w realnym wykorzystaniu potencjału badawczego instytucji wytwarzających wiedzę.

C2 Pokazanie studentom, jak wykorzystywać wiedzę z zakresu komunikacji społecznej i mediów w twórczym planowaniu i realizacji działań usprawniających transfer informacji między wybranymi podmiotami tworzącymi wiedzę w obszarze nauki, techniki, gospodarki i życia społecznego.

C3 Przekazanie studentom wiedzy umożliwiających im samodzielnie tworzenie i transferowanie innowacji z wykorzystaniem potencjału komunikacji i mediów.

Efekty kształcenia:

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 - zasady społecznej popularyzacji nauki, komercjalizacji wyników badań naukowych i roli sprawnego zarządzania informacją w realnym wykorzystaniu potencjału badawczego instytucji wytwarzających wiedzę, - wybrane metody projektowania innowacji, - główne rodzaje publicznych i prywatnych instrumentów organizacyjnych wspierających wdrażanie dorobku nauki w praktyce i zwrotny transfer informacji z praktyki do ośrodków badawczo-rozwojowych, uczelni wyższych i instytucji edukacyjnych, - polskie i zagraniczne, ogólne i specjalne źródła i zasoby informacyjne, ich zawartość, specyfikę oraz możliwości i konteksty wykorzystania w transferze informacji między nauką a praktyką gospodarczą i społeczną. - terminologię profesjonalną odnoszącą się do form, procesów i interesariuszy transferu informacji w społeczeństwie. ZIN_K2_W01, ZIN_K2_W02, ZIN_K2_W04, ZIN_K2_W05 egzamin ustny, zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 - sprawnie wykorzystywać współczesne technologie informacyjne i komunikacyjne do kompilowania i porządkowania informacji, na podstawie których krytycznie ocenia stan istniejącej wiedzy naukowej i praktycznej, a następnie planuje i wykonuje działania mające na celu usprawnienie transferu informacji i wiedzy między nauką a praktyką oraz w obrębie tych dziedzin, - w oparciu o dorobek nauk o komunikacji społecznej i mediach proponować innowacyjne procedury, sposoby działania i rozwiązania w dziedzinie popularyzacji wyników badań naukowych, pozyskiwania funduszy na projekty wdrożeniowe, organizowania migracji kadr, rozpowszechniania innowacji technologicznych i społecznych, - dobierać metody i konstruować narzędzia badawcze umożliwiające ocenę efektywności planowych działań ex ante i ex post, uwzględniając kulturową, społeczną i organizacyjną specyfikę środowisk i podmiotów, których te działania dotyczą, - rozpoznawać różne rodzaje zachowań informacyjnych charakterystycznych dla obszaru pośrednictwa na styki nauki, gospodarki i życia społecznego i interpretować je w kontekście dorobku nauk o komunikacji i mediach, - opracowywać pisemne projekty naukowe lub profesjonalne dotyczące dyfuzji, popularyzacji i kapitalizacji wiedzy naukowej lub fachowej w danej dyscyplinie / branży / sferze życia społecznego, odwołując się do samodzielnie sformułowanych problemów i metod ich naukowego rozwiązywania, a także do najważniejszych ujęć teoretycznych i wyników badań naukowych pozyskiwanych z adekwatnych źródeł, - przygotowywać prezentacje dotyczące zarządzania informacją w wybranych instytucjach naukowych, w przedsiębiorstwach komercyjnych, w otoczeniu biznesu i w strukturach społeczeństwa obywatelskiego, właściwie udokumentowane i osadzone w dorobku naukowym lub profesjonalnym. ZIN_K2_U01, ZIN_K2_U06, ZIN_K2_U07, ZIN_K2_U09, ZIN_K2_U10 egzamin ustny, zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 - realizowania powierzonych zadań związanych z praktyczną stroną zarządzania informacją, pracując w zespole w różnych rolach. - świadomie planować działania, wskazując odpowiednie priorytety ich powodzenia, przyjmując przy tym odpowiedzialność za ich właściwe wykonanie, własną reputację oraz interesy i wizerunek podmiotu lub środowiska, dla którego pracuje, - prawidłowo identyfikować i rozstrzygać napotykane problemy profesjonalne w zakresie zarządzania informacją na potrzeby transferu informacji w społeczeństwie, odwołując się do dorobku nauk o komunikacji i mediach, najlepszych praktyk profesjonalnych oraz zasad postępowania przyjętych w profesjach informacyjnych.

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin ustny

ćwiczenia: zaliczenie na ocenę

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo (dopuszczalna ogółem dwie nieobecności) i aktywny udział w zajęciach (prawidłowe wykonywanie ćwiczeń przedmiotowych, udział w dyskusji etc.) oraz wykonanie i zaliczenie prac/projektów indywidualnych lub grupowych.

Metody dydaktyczne:

metoda projektów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, metody e-learningowe


Bilans punktów ECTS:

ćwiczenia 60

przygotowanie projektu 40

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego zajęcia 20

poprawa projektu 10

przygotowanie do zajęć 10

pozyskanie danych 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych na zajęciach 10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin 210

ECTS 7.0

Liczba godzin kontaktowych 60

ECTS 2.0

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie informacją, rok 2

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Transfer technologii i innowacji w przemyśle i w dziedzinach technicznych (16 godz.): informacja techniczna, techniczno-ekonomiczna i techniczno-handlowa, doradztwo techniczne, normy i patenty, zarządzanie jakością, obszar, zakres, cechy, źródła i skutki innowacji w przemyśle i innych gałęziach gospodarki

2. Informacja w naukach medycznych: treści, formy i narzędzia transferu informacji naukowej i specjalistycznej w dziedzinie ochrony zdrowia W1, U1,

3. Informacyjny kontekst gospodarki wykorzystującej zasoby środowiska naturalnego: uwarunkowania prawne i tryby transferu informacji do i w obrębie sektorów gospodarki mającej wpływ na środowisko naturalne, w tym rolnictwo

4. Tworzenie i transfer wiedzy w mediach społecznościowych: zjawiska inteligencji zbiorowej, crowdsourcing, Nauka 2.0, problemy oceny jakości informacji, netowacje

5. Kapitalizm akademicki: ekonomika działalności naukowej, doradztwo w dziedzinie projektowania strategii publikacyjnych dla naukowców, wskaźniki rentowności (parametry naukometryczne)

Literatura:

Obowiązkowa

Szatkowski, Kazimierz (2016). Zarządzanie innowacjami i transferem technologii. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 333 s.

Dodatkowa

Literatura uzupełniająca zostanie wskazana na pierwszych zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.