Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy informatyczne zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-165 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy informatyczne zarządzania
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-2SO
Zarządzanie informacją, II stopnia, stacjonarne, I rok,( sem. zimowy, FK)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jaskowska
Prowadzący grup: Małgorzata Jaskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem modułu jest zapoznanie studentów z typami współczesnych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie działaniem firm i kryteriami ich oceny oraz przekazanie umiejętności ich obsługi i wykorzystania informacji gromadzonej w omawianych systemach do celów zarządzania

Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie:

1/podstawową terminologię naukową z zakresu nauki o informacji oraz profesjonalną z obszaru zarządzania informacją, dotyczącą systemów informacyjnych; 2/ aktualnie stosowaną metodykę wykonywania wybranych zadań, normy, procedury, narzędzia, technologie i dobre praktyki stosowane w zarządzaniu przy zastosowaniu systemów informatycznych; 3/ typy i kryteria oceny współczesnych systemów informatycznych zarządzania


Student potrafi:

U1/ samodzielnie i efektywnie obsługiwać poznane na zajęciach systemy do zarządzania; U2/ przeprowadzić ewaluację systemów odwołując się do właściwych kryteriów i sposobów pomiaru jakości; U3/ wykorzystać do celów zarządzania informację gromadzoną w omawianych systemach


Student jest gotów do: K1/ permanentnego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w odpowiedzi na zmieniające się warunki wykonywania zawodów związanych z zarządzaniem informacją, zwłaszcza uaktualniania wiedzy o systemach, której źródłem są środowiska profesjonalne

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie na ocenę


Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków: (1) obecność na zajęciach – dopuszczalne dwie nieobecności; (2) wykonanie zadań cząstkowych, w tym terminowość realizacji zadań; (3) testy praktyczne z umiejętności obsługi oprogramowania

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków: (1) obecność na zajęciach – dopuszczalne dwie nieobecności; (2) wykonanie zadań cząstkowych, w tym terminowość realizacji zadań; (3) testy praktyczne z umiejętności obsługi oprogramowania

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

Bilans punktów ECTS:

ćwiczenia 30; Samodzielne rozwiązywanie zadań komputerowych 15; zbieranie informacji do zadanej pracy 15

Łączny nakład pracy studenta: 60 godz. (ECTS 2.0)

Liczba godzin kontaktowych : 30 (ECTS 1.0)

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie informacją, rok 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.