Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: dl/3-01/WZ.IEZ-ZIM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość finansowa
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kutera
Prowadzący grup: Sylwia Bąk, Małgorzata Kutera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

STUDENT:

1. Rozumie rodzaje transakcji finansowych zachodzące między podmiotami gospodarczymi

[K_W06-3]

2. Ma wiedzę na temat zasad (standardów) regulujących system rachunkowości przedsiębiorstw

[K_W17-3]

3. Potrafi stosować elementy wiedzy teoretycznej z zakresu rachunkowości w obszarze dotyczącym spraw księgowo-podatkowych przedsiębiorstwa

[K_U01-3]

4. Potrafi samodzielnie analizować pełne roczne sprawozdanie finansowe przedsiębiorstw

[K_U08-3]

5. Potrafi posługiwać się standardami regulującymi system rachunkowości w przedsiębiorstwie dla celów podejmowania racjonalnych decyzji z zakresu spraw finansowych przedsiębiorstwa

[K_U14-3]

6. Ma świadomość ciągłych zmian podstawowych aktów prawnych związanych z systemem rachunkowości i podatkowym, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w tym zakresie

[K_K09-2]


Wymagania wstępne:

Przedmioty: podstawy rachunkowości, podstawy finansów, zarys prawa cywilnego i gospodarczego, mikroekonomia

Wstępne umiejętności: zagadnienia z zakresu zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, znajomość podstawowych regulacji prawnych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, podstawy mikroekonomii – rozumienie związków przyczynowo-skutkowych zachodzących w ekonomice przedsiębiorstw


Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane w formie egzaminu pisemnego:

[K_W06], [K_W17], [K_U01], [K_U08], [K_U14]

Efekty sprawdzane podczas rozwiązywania case studies w ramach ćwiczeń:

[K_W17], [K_U01], [K_U08], [K_U14]

Efekty sprawdzane poprzez dyskusję podczas zajęć:

[K_K09]


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

• studia przypadków

• konsultacje

• warsztaty grupowe

• wnioskowanie przyczynowo-skutkowe prowadzące do wyjaśniania mechanizmów danego zjawiska ekonomicznego


Bilans punktów ECTS:

4 ECTS = 100 h, w tym:

Studia stacjonarne

• godziny kontaktowe 53

• godziny niekontaktowe 47 (praca własna studenta)

Studia niestacjonarne

• godziny kontaktowe 33

• godziny niekontaktowe 67 (praca własna studenta)


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

1. Szczegółowe zasady klasyfikacji, wyceny i ewidencji podstawowych składników majątkowych firmy

2. Klasyfikacja, wycena i ewidencja źródeł finansowania działalności

3. Podstawowe zasady klasyfikacji i ewidencji przychodów i kosztów działalności gospodarczej

4. Sposoby ewidencji kosztów działalności podstawowej oraz ich prezentacja w rachunku zysków i strat

5. Zasady tworzenia odpisów aktualizacyjnych na aktywa oraz rozliczania różnic kursowych

6. Podstawowe zasady rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług

7. Podstawowe zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz informacji dodatkowej

8. Oszustwa księgowe – legalne i nielegalne metody „upiększania” wyników finansowych przedsiębiorstw

Pełny opis:

1. Szczegółowe zasady klasyfikacji, wyceny i ewidencji podstawowych składników majątkowych firmy

2. Klasyfikacja, wycena i ewidencja źródeł finansowania działalności

3. Podstawowe zasady klasyfikacji i ewidencji przychodów i kosztów działalności gospodarczej

4. Sposoby ewidencji kosztów działalności podstawowej oraz ich prezentacja w rachunku zysków i strat

5. Zasady tworzenia odpisów aktualizacyjnych na aktywa oraz rozliczania różnic kursowych

6. Podstawowe zasady rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług

7. Podstawowe zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz informacji dodatkowej

8. Oszustwa księgowe – legalne i nielegalne metody „upiększania” wyników finansowych przedsiębiorstw

Literatura:

1. „Podręcznik samodzielnej nauki księgowania”, B. Gierusz, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. 2010

2. „Jak czytać sprawozdanie finansowe. Przewodnik menedżera”, G.K. Świderska, Difin, Warszawa 2009

3. „Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości”, red. G.K. Świderska, W. Więcław, Difin, Warszawa 2009

4. „Oszustwa księgowe – teoria i praktyka”, M. Kutera, S.T. Surdykowska, A. Hołda, Difin, Warszawa 2006

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.