Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: dl/fina/WZ.IEZ-ZIM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku zarządzania–firm., person., między.-I st. stacjonarne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Trojak
Prowadzący grup: Mariusz Trojak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Ma wiedzę w zakresie funkcjonowania rynków finansowych oraz instrumentów wykorzystywanych na tych rynkach [(K_W02) - 3]

2. Ma wiedzę w zakresie funkcjonowania instytucji rynku pieniężnego oraz rynku kapitałowego [(K_W04) – 2]

3. Zna istotę oraz zasady dotyczące wyceny wartości pieniądza w czasie oraz oceny opłacalności projektów inwestycyjnych [(K_W14) – 3]

4. Ma wiedzę na temat istoty nadzoru nad rynkami finansowymi [(K_W16) – 3]

5. Ma umiejętność analizy problemów badawczych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego [(K_U07) – 3]


Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzą z mikroekonomii, makroekonomii i statystyki opisowej.


Student posiada umiejętność definiowania pojęć ekonomicznych dotyczących teorii przedsiębiorstwa (teoria producenta), a także zagadnień makroekonomicznych tj. stopy procentowe, koszt kapitału, inwestycje, konsumpcja, kursy walutowe. Ponadto student powinien posiadać umiejętność opisu i interpretacji zjawisk ekonomicznych z wykorzystaniem narzędzi statystyki opisowej.


Forma i warunki zaliczenia:

Studenci zostaną ocenieni na koniec semestru. Egzamin będzie miał formę pisemną i złożony będzie z trzech modułów: testu wielokrotnego wyboru, opisu zjawiska finansowego oraz części praktycznej – analizy studium przypadku. Ocena ma charakter punktowy. W celu zaliczenia przedmiotu należy uzyskać minimum 51 % poprawnych odpowiedzi.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:


Efekty sprawdzane w formie egzaminu: K_W02, K_W04, K_W14, K_W15, K_U07.Metody dydaktyczne:

Student ma prawo do uczęszczania na 30 godzin wykładów oraz konsultacje regularne odbywające się co tydzień przez dwie godziny dydaktyczne przez 15 tygodni w semestrzeBilans punktów ECTS:

Studia dzienne, wieczorowe

3 punkty ECTS – 75 godzin, w tym:

• Godziny kontaktowe - 63

• Godziny niekontaktowe – 12


Studia zaoczne

3 punkty ECTS – 75 godzin, w tym:

• Godziny kontaktowe - 28

• Godziny niekontaktowe - 47


Pełny opis:

1. Rynek pieniężny (instrumenty)

2. Rynek kapitałowy (instrumenty)

3. Zinstytucjonalizowany obrót papierami wartościowymi

4. Transakcje spekulacyjne (instrumenty pochodne)

5. Wartość pieniądza w czasie i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych

6. Teoria efektywnego rynku oraz asymetria informacyjna

7. Fuzje i przejęcia

8. Nadzór finansowy

9. Kryzysy finansowe

Wszystkie powyższe zagadnienia zostaną omówione w trakcie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, kopiowanych materiałów dydaktycznych dostarczonych przez wykładowcę oraz przez prezentację danych empirycznych opisujących analizowane zjawiska.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. A. Sławiński, Rynki finansowe, Warszawa 2006

2. E. Miklaszewska, Podstawy finansów, UJ Kraków 2003

3. S. Heffernan, Nowoczesna bankowość, PWN 2007

4. H. Mayo, Wstęp do inwestowania, K.E. Liber, Warszawa 1997

5. R. Stein, Kalkulacje finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.

Literatura uzupełniająca:

1. K. Jajuga, Inwestycje finansowe, AE Wrocław 1997

2. J. Tirole, The theory of corporate finance, Princeton University Press 2006

3. E. Smaga, Ryzyko i zwrot w inwestycjach, Kraków 1995

4. G. Zalewska, Kontrakty terminowe w praktyce, WIG-PRESS 2006

5. Sprawozdania finansowe oraz notowania papierów wartościowych na GPW

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.