Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: dl/makro/WZ.IEZ-ZIM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia I
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Makieła
Prowadzący grup: Zbigniew Makieła, Marta Tutko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza

Student zna wybrane modele makroekonomiczne wyjaśniające główne problemy makroekonomii na poziomie podstawowym K_W06 (2)

• Student ma elementarną wiedzę na temat podstawowych rodzajów systemów gospodarczych K_W01(1)

• Student definiuje podstawowe kategorie makroekonomiczne K_W02 (2)

• Student rozumie sposób analizy makroekonomicznej na poziomie podstawowym K_W06 (2)


Umiejętności

• Student opisuje i prezentuje główne zagadnienia gospodarcze przy użyciu narzędzi modelowych i metod analitycznych właściwych makroekonomii na poziomie podstawowym K_U04 (2)

• Student analizuje różne aspekty funkcjonowania gospodarek przy wykorzystaniu wybranych narzędzi i modeli makroekonomicznych K_U04 (2)


Wymagania wstępne:

Znajomość mikroekonomii

Forma i warunki zaliczenia:

Warunek przystąpienia do egzaminu – zaliczenie ćwiczeń,

forma egzaminu – egzamin pisemny, analityczno-opisowy, 4 pytania otwarte,

punktacja od 0 do 10 punktów za każde pytanie, razem max. 40 pkt.

Warunek zaliczenia egzaminu: – suma 50%+1 punkt uzyskane z każdego pytania, z; czas odpowiedzi na pytania – 60 minut,Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie aktywności na ćwiczeniach oraz realizacji zadań.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena realizacji zadań wykonywanych w trakcie zajęć (dotyczy efektów K_W02, K_W06, K_U04)

Metody podsumowujące:

- ocena z egzaminu (dotyczy efektów K_W01, K_W02, K_W06)


Ocenie podlega:

• znajomość problematyki wykładu, ćwiczeń, lektur

• aktywny udział w zajęciach (m.in. uczestnictwo w dyskusjach, realizacja zadań)


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Wykład

Wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

Uczestnictwo w wykładach: 45 godzin

Uczestnictwo w ćwiczeniach: 15 godzin

Udział w egzaminie: 3 godziny

Udział w konsultacjach z prowadzącym wykład: 5 godzin

Udział w konsultacjach z prowadzącym ćwiczenia: 5 godzin

ŁĄCZNIE: 73 godziny


Godziny niekontaktowe:

Czytanie literatury obowiązkowej i uzupełniającej oraz przyswajanie nowej wiedzy: 10 godzin

Przygotowanie się zajęć, prace domowe: 8 godzin

Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego: 8 godzin

Przygotowanie się do egzaminu: 26 godzin

ŁĄCZNIE: 52 godziny


Łączny nakład pracy studenta wynosi 125 godzin, co odpowiada 5 punktom ECTS


5 ECTS: 5 x 25 godz. = 125 godz.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

-

Skrócony opis:

Wykład przedstawia podstawowe problemy makroekonomiczne, zarówno w ujęciu teoretycznym jak i z punktu widzenia praktyki gospodarczej.

Pełny opis:

Sylabus:

1. WPROWADZENIE DO MAKROEKONOMII

Przedmiot ekonomii. Mikro a makroekonomia. Główne problemy makroekonomiczne. Cele i narzędzia polityki makroekonomicznej.

2. ROZWÓJ TEORII MAKROEKONOMICZNEJ - Zarys

Myśl Makroekonomiczna – Merkantylizm, Fizjokratyzm, Makroekonomia klasyczna i neoklasyczna. Makroekonomia Keynesa i keynesizm. Monetaryzm. Nowa szkoła klasyczna. Nowa szkoła keynesowska

3. FUNKCJE PAŃSTWA W GOSPODARCE

Funkcje, co do których panuje przekonanie, że przynoszą korzyści ekonomiczne i społeczne. Funkcje, co do których istnieją spory (zarys). Rola państwa – dwa główne nurty w doktrynie. Legitymizacja udziału państwa w życiu gospodarczym.

4. DOCHÓD NARODOWY

Produkt Krajowy Brutto jako podstawowa kategoria makroekonomiczna.

Pojęcie i metody mierzenia Produktu Krajowego Brutto (zasadniczo temat ćwiczeń). PKB w gospodarce otwartej. PKB jako miernik wzrostu gospodarczego. Wady statystyk PKB.

5. OGÓLNY MODEL GLOBALNEGO POPYTU I GLOBALNEJ PODAŻY. Model AD-AS

Krzywa możliwości produkcyjnych. Czynniki wyznaczające wielkość globalnego popytu i globalnej podaży. Ogólna równowaga wyznaczana przez globalny popyt i globalną podaż.Krzywa podaży w długim okresie. Bezrobocie i inflacja.

6. KLASYCZNA TEORIA RÓWNOWAGI

Prawo Say'a. Teoria rynku pracy. Teoria zależności między stopą procentową inwestycjami i oszczędnościami. Pionowy charakter funkcji podaży. Neutralność pieniądza w gospodarce.

7. MODEL KEYNESOWSKI

Prawo Keynesa, główne tezy. Funkcja konsumpcji. Krańcowa skłonność do konsumpcji. Krańcowa skłonność do oszczędzania. Inwestycje, państwo, oszczędności. Wydatki łączne. Mnożnik. Bezrobocie i inflacja.

8. BUDŻET PAŃSTWA

Budżet centralny i budżety samorządów. Funkcje ekonomiczne budżetu państwa. Dochody i wydatki budżetu państwa. Podatki – zasadnicza część wpływów budżetowych. Deficyt budżetu. Dług publiczny.

9. POLITYKA FISKALNA

Polityka fiskalna w kontekście modelu keynesowskiego. Mnożnik wydatków budżetowych. Mnożnik zrównoważonego budżetu. Polityka fiskalna w kontekście modelu AS-AD. Polityka fiskalna a racjonalne oczekiwania. Problemy związane z polityką fiskalną. Krzywa Laffera.

10. PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ

Pojęcie pieniądza, funkcje pieniądza. Popyt na pieniądz i podaż pieniądza. Korzyści i koszty trzymania pieniądza (w formie płynnej). Banki komercyjne a podaż pieniądza (ćwiczenia). Oddziaływanie pieniądza na gospodarkę w kontekście teorii ilościowej pieniądza (M. Friedmana).

11. POLITYKA MONETARNA

Polityka monetarna - pojęcie. Zasadniczy cel polityki monetarnej. Instrumenty polityki pieniężnej. Polityka bezpośredniego celu inflacyjnego. Polityka monetarna w kontekście teorii ilościowej pieniądza.

12. BEZROBOCIE

Pojęcie i miary bezrobocia. Rodzaje bezrobocia. Teorie bezrobocia: klasyczny punkt widzenia; krytyka podejścia klasycznego przez Keynesa; teorie post-keynesowskie. Koszty bezrobocia (ekonomiczne i pozaekonomiczne).

13. INFLACJA

Mierzenie inflacji. Pieniądz i inflacja. Inflacja ciągniona przez popyt i inflacja pchana przez koszty - problemy z rozróżnieniem przyczyn. Skutki inflacji. Koszty inflacji. Teoria racjonalnych oczekiwań a skuteczność w zwalczaniu inflacji. Inflacja i bezrobocie. Krzywa Phillipsa. Stagflacja. Krzywa Phillipsa w długim okresie.

14. MAKROEKONOMIA GOSPODARKI OTWARTEJ

Handel zagraniczny. Protekcjonizm. Wolny handel. Korzyści handlu wynikające ze specjalizacji. Przewaga absolutna i przewaga komparatywna.

Polityka handlowa. Argumenty za i przeciw polityce handlowej. Światowa Organizacja Handlu. Bilans płatniczy. Handel zagraniczny a produkt krajowy.

15. WZROST I ROZWÓJ GOSPODARCZY

Pojęcie wzrostu i rozwoju gospodarczego. Wzrost gospodarczy a krzywa możliwości produkcyjnych. Czynniki i mierniki wzrostu. Formuła wzrostu gospodarczego R. Solowa. Teoria P. Romera - endogeniczny model wzrostu.

16. ŚWIATOWY ROZKŁAD DOCHODU – problemy „państw rozwijających się”

Rozkład bogactwa i dochodu w świecie. Przyczyny niedorozwoju - teorie zależności i teorie modernizacyjne. Dualny charakter gospodarki. Problem zadłużenia KSR.

Ćwiczenia

1. Ruch okrężny w gospodarce. Pomiar działalności gospodarczej. Rachunek dochodu narodowego (PKB i sposoby jego mierzenia, PNB, DN).

2. Produkcja i popyt globalny (pojecie i mechanizm równowagi, konsumpcja a oszczędności, krańcowa skłonność do konsumpcji, krańcowa skłonność do oszczędzania; mechanizm mnożnikowy; składniki popytu globalnego AD oraz jego zmiany; produkcja w punkcie równowagi).

3. Polityka fiskalna (udział państwa w ruchu okrężnym, wpływ państwa na popyt globalny, budżet państwa, deficyt).

4. Pieniądz (funkcje pieniądza, współczesny system bankowy, baza monetarna, mnożnik kreacji pieniądza, popyt na pieniądz, podaż pieniądza).

5. Polityka pieniężna i fiskalna (krzywa IS, krzywa LM, model IS-LM, polityka ekspansywna i restrykcyjna).

6. MODEL IS-LM*

Krzywa IS i krzywa LM - pojęcie, przebieg, kontrowersje wokół krzywych.

Równowaga ogólna na rynku towarowym i pieniężnym. Przesunięcia krzywych, efekty polityki fiskalnej i monetarnej.

7. Inflacja i bezrobocie.

8. Wzrost gospodarczy (PKB, czynniki wzrostu).

Literatura:

Literatura podstawowa (podręczniki)

D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014; zamiennie:

P. Krugman, R. Wells, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012;

P. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2012 (dodruk w 2014).

R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2015.

J. Beksiak, Ekonomia. Kurs podstawowy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

O. Blanchard, Makroekonomia, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

W. Landreth, D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 2005.

M. Blaug, Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 2000.

J. Stiglitz, Cena nierówności, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.

G. Clark, Pożegnanie z jałmużną. Krótka historia gospodarcza świata, Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2015.

T. Piketty, Ekonomia nierówności, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.

T. Piketty, Kapitał XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.

H. Hanzlitt, Ekonomia w jednej lekcji, Instytut von Misesa, 2012.

D. Rodrik, Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011.

R. Skidelsky, Keynes. Powrót Mistrza, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Makieła
Prowadzący grup: Zbigniew Makieła, Marta Tutko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza

Student zna wybrane modele makroekonomiczne wyjaśniające główne problemy makroekonomii na poziomie podstawowym K_W06 (2)

• Student ma elementarną wiedzę na temat podstawowych rodzajów systemów gospodarczych K_W01(1)

• Student definiuje podstawowe kategorie makroekonomiczne K_W02 (2)

• Student rozumie sposób analizy makroekonomicznej na poziomie podstawowym K_W06 (2)


Umiejętności

• Student opisuje i prezentuje główne zagadnienia gospodarcze przy użyciu narzędzi modelowych i metod analitycznych właściwych makroekonomii na poziomie podstawowym K_U04 (2)

• Student analizuje różne aspekty funkcjonowania gospodarek przy wykorzystaniu wybranych narzędzi i modeli makroekonomicznych K_U04 (2)


Wymagania wstępne:

Znajomość mikroekonomii

Forma i warunki zaliczenia:

Warunek przystąpienia do egzaminu – zaliczenie ćwiczeń,

forma egzaminu – egzamin pisemny, analityczno-opisowy, 4 pytania otwarte,

punktacja od 0 do 10 punktów za każde pytanie, razem max. 40 pkt.

Warunek zaliczenia egzaminu: – suma 50%+1 punkt uzyskane z każdego pytania, z; czas odpowiedzi na pytania – 60 minut,Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie aktywności na ćwiczeniach oraz realizacji zadań.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena realizacji zadań wykonywanych w trakcie zajęć (dotyczy efektów K_W02, K_W06, K_U04)

Metody podsumowujące:

- ocena z egzaminu (dotyczy efektów K_W01, K_W02, K_W06)


Ocenie podlega:

• znajomość problematyki wykładu, ćwiczeń, lektur

• aktywny udział w zajęciach (m.in. uczestnictwo w dyskusjach, realizacja zadań)


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Wykład

Wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

Uczestnictwo w wykładach: 45 godzin

Uczestnictwo w ćwiczeniach: 15 godzin

Udział w egzaminie: 3 godziny

Udział w konsultacjach z prowadzącym wykład: 5 godzin

Udział w konsultacjach z prowadzącym ćwiczenia: 5 godzin

ŁĄCZNIE: 73 godziny


Godziny niekontaktowe:

Czytanie literatury obowiązkowej i uzupełniającej oraz przyswajanie nowej wiedzy: 10 godzin

Przygotowanie się zajęć, prace domowe: 8 godzin

Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego: 8 godzin

Przygotowanie się do egzaminu: 26 godzin

ŁĄCZNIE: 52 godziny


Łączny nakład pracy studenta wynosi 125 godzin, co odpowiada 5 punktom ECTS


5 ECTS: 5 x 25 godz. = 125 godz.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

-

Skrócony opis:

Wykład przedstawia podstawowe problemy makroekonomiczne, zarówno w ujęciu teoretycznym jak i z punktu widzenia praktyki gospodarczej.

Pełny opis:

Sylabus:

1. WPROWADZENIE DO MAKROEKONOMII

Przedmiot ekonomii. Mikro a makroekonomia. Główne problemy makroekonomiczne. Cele i narzędzia polityki makroekonomicznej.

2. ROZWÓJ TEORII MAKROEKONOMICZNEJ - Zarys

Myśl Makroekonomiczna – Merkantylizm, Fizjokratyzm, Makroekonomia klasyczna i neoklasyczna. Makroekonomia Keynesa i keynesizm. Monetaryzm. Nowa szkoła klasyczna. Nowa szkoła keynesowska

3. FUNKCJE PAŃSTWA W GOSPODARCE

Funkcje, co do których panuje przekonanie, że przynoszą korzyści ekonomiczne i społeczne. Funkcje, co do których istnieją spory (zarys). Rola państwa – dwa główne nurty w doktrynie. Legitymizacja udziału państwa w życiu gospodarczym.

4. DOCHÓD NARODOWY

Produkt Krajowy Brutto jako podstawowa kategoria makroekonomiczna.

Pojęcie i metody mierzenia Produktu Krajowego Brutto (zasadniczo temat ćwiczeń). PKB w gospodarce otwartej. PKB jako miernik wzrostu gospodarczego. Wady statystyk PKB.

5. OGÓLNY MODEL GLOBALNEGO POPYTU I GLOBALNEJ PODAŻY. Model AD-AS

Krzywa możliwości produkcyjnych. Czynniki wyznaczające wielkość globalnego popytu i globalnej podaży. Ogólna równowaga wyznaczana przez globalny popyt i globalną podaż.Krzywa podaży w długim okresie. Bezrobocie i inflacja.

6. KLASYCZNA TEORIA RÓWNOWAGI

Prawo Say'a. Teoria rynku pracy. Teoria zależności między stopą procentową inwestycjami i oszczędnościami. Pionowy charakter funkcji podaży. Neutralność pieniądza w gospodarce.

7. MODEL KEYNESOWSKI

Prawo Keynesa, główne tezy. Funkcja konsumpcji. Krańcowa skłonność do konsumpcji. Krańcowa skłonność do oszczędzania. Inwestycje, państwo, oszczędności. Wydatki łączne. Mnożnik. Bezrobocie i inflacja.

8. BUDŻET PAŃSTWA

Budżet centralny i budżety samorządów. Funkcje ekonomiczne budżetu państwa. Dochody i wydatki budżetu państwa. Podatki – zasadnicza część wpływów budżetowych. Deficyt budżetu. Dług publiczny.

9. POLITYKA FISKALNA

Polityka fiskalna w kontekście modelu keynesowskiego. Mnożnik wydatków budżetowych. Mnożnik zrównoważonego budżetu. Polityka fiskalna w kontekście modelu AS-AD. Polityka fiskalna a racjonalne oczekiwania. Problemy związane z polityką fiskalną. Krzywa Laffera.

10. PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ

Pojęcie pieniądza, funkcje pieniądza. Popyt na pieniądz i podaż pieniądza. Korzyści i koszty trzymania pieniądza (w formie płynnej). Banki komercyjne a podaż pieniądza (ćwiczenia). Oddziaływanie pieniądza na gospodarkę w kontekście teorii ilościowej pieniądza (M. Friedmana).

11. POLITYKA MONETARNA

Polityka monetarna - pojęcie. Zasadniczy cel polityki monetarnej. Instrumenty polityki pieniężnej. Polityka bezpośredniego celu inflacyjnego. Polityka monetarna w kontekście teorii ilościowej pieniądza.

12. BEZROBOCIE

Pojęcie i miary bezrobocia. Rodzaje bezrobocia. Teorie bezrobocia: klasyczny punkt widzenia; krytyka podejścia klasycznego przez Keynesa; teorie post-keynesowskie. Koszty bezrobocia (ekonomiczne i pozaekonomiczne).

13. INFLACJA

Mierzenie inflacji. Pieniądz i inflacja. Inflacja ciągniona przez popyt i inflacja pchana przez koszty - problemy z rozróżnieniem przyczyn. Skutki inflacji. Koszty inflacji. Teoria racjonalnych oczekiwań a skuteczność w zwalczaniu inflacji. Inflacja i bezrobocie. Krzywa Phillipsa. Stagflacja. Krzywa Phillipsa w długim okresie.

14. MAKROEKONOMIA GOSPODARKI OTWARTEJ

Handel zagraniczny. Protekcjonizm. Wolny handel. Korzyści handlu wynikające ze specjalizacji. Przewaga absolutna i przewaga komparatywna.

Polityka handlowa. Argumenty za i przeciw polityce handlowej. Światowa Organizacja Handlu. Bilans płatniczy. Handel zagraniczny a produkt krajowy.

15. WZROST I ROZWÓJ GOSPODARCZY

Pojęcie wzrostu i rozwoju gospodarczego. Wzrost gospodarczy a krzywa możliwości produkcyjnych. Czynniki i mierniki wzrostu. Formuła wzrostu gospodarczego R. Solowa. Teoria P. Romera - endogeniczny model wzrostu.

16. ŚWIATOWY ROZKŁAD DOCHODU – problemy „państw rozwijających się”

Rozkład bogactwa i dochodu w świecie. Przyczyny niedorozwoju - teorie zależności i teorie modernizacyjne. Dualny charakter gospodarki. Problem zadłużenia KSR.

Ćwiczenia

1. Ruch okrężny w gospodarce. Pomiar działalności gospodarczej. Rachunek dochodu narodowego (PKB i sposoby jego mierzenia, PNB, DN).

2. Produkcja i popyt globalny (pojecie i mechanizm równowagi, konsumpcja a oszczędności, krańcowa skłonność do konsumpcji, krańcowa skłonność do oszczędzania; mechanizm mnożnikowy; składniki popytu globalnego AD oraz jego zmiany; produkcja w punkcie równowagi).

3. Polityka fiskalna (udział państwa w ruchu okrężnym, wpływ państwa na popyt globalny, budżet państwa, deficyt).

4. Pieniądz (funkcje pieniądza, współczesny system bankowy, baza monetarna, mnożnik kreacji pieniądza, popyt na pieniądz, podaż pieniądza).

5. Polityka pieniężna i fiskalna (krzywa IS, krzywa LM, model IS-LM, polityka ekspansywna i restrykcyjna).

6. MODEL IS-LM*

Krzywa IS i krzywa LM - pojęcie, przebieg, kontrowersje wokół krzywych.

Równowaga ogólna na rynku towarowym i pieniężnym. Przesunięcia krzywych, efekty polityki fiskalnej i monetarnej.

7. Inflacja i bezrobocie.

8. Wzrost gospodarczy (PKB, czynniki wzrostu).

Literatura:

Literatura podstawowa (podręczniki)

D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014; zamiennie:

P. Krugman, R. Wells, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012;

P. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2012 (dodruk w 2014).

R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2015.

J. Beksiak, Ekonomia. Kurs podstawowy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

O. Blanchard, Makroekonomia, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

W. Landreth, D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 2005.

M. Blaug, Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 2000.

J. Stiglitz, Cena nierówności, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.

G. Clark, Pożegnanie z jałmużną. Krótka historia gospodarcza świata, Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2015.

T. Piketty, Ekonomia nierówności, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.

T. Piketty, Kapitał XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.

H. Hanzlitt, Ekonomia w jednej lekcji, Instytut von Misesa, 2012.

D. Rodrik, Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011.

R. Skidelsky, Keynes. Powrót Mistrza, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.