Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Negocjacje międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: dl/negm/WZ.IEZ-ZIM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Negocjacje międzynarodowe
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku zarządzania międzynarodowego - I stopnia stacjonarne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Rosiński
Prowadzący grup: Jerzy Rosiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Zna podstawowe koncepcje człowieka oraz główne ujęcia teorii motywacji [K_W09 (2)]

2. Ma umiejętność stosowania wybranych elementów wiedzy specjalistycznej do współpracy z przedstawicielami innych obszarów funkcjonalnych w typowych sytuacjach zawodowych [K_U02 (2)]

3. Ma elementarne umiejętności dokonywania oceny wybranych rozwiązań i uczestniczenia w procesach podejmowania typowych decyzji [K_U10 (3)]

4. Posiada elementarne umiejętności przewidywania zachowań członków organizacji w typowych sytuacjach, analizy wybranych motywów tych zachowań oraz wpływania na nie w określonym zakresie [K_U18 (3)]

5. Jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy użyciu różnych środków przekazu informacji [K_K03 (3)]

6. Posiada podstawowe kompetencje perswazji i negocjowania z nastawieniem na osiąganie wspólnych celów [K_K04 (3)]

7. Jest świadomy znaczenia zdolności adaptacji i działania w nowych warunkach i sytuacjach, np. związanych z odmiennością kulturową grupy [K_K07 (3)]

8. Rozumie znaczenie rozwijania i skutecznego wykorzystywania zdolności interpersonalnych [K_K08 (3)]


Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Forma i warunki zaliczenia:

Test pisemny po zakończonych wszystkich zajęciach, brak dodatkowych wymogów dopuszczających do egzaminu


Efekty sprawdzane w formie egzaminu pisemnego:

[K_W09] [K_U02 ] [K_U10] [K_U18] [K_K07]

Efekty sprawdzane podczas rozwiązywania case studies i symulacji realnych przypadków w ramach ćwiczeń:

[K_U10] [K_U18] [K_K03] [K_K04] [K_K07] [K_K08]


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Test pisemny po zakończonych wszystkich zajęciach

Metody dydaktyczne:

Wykład (prezentacja multimedialna)

Symulacja realnej sytuacji.

Dyskusja grupowa.

Zadanie problemowe.


Bilans punktów ECTS:

2ECTS = 50 h, w tym:

Studia stacjonarne

• godziny kontaktowe 27

• godziny niekontaktowe 23 (praca własna studenta)

Studia niestacjonarne

• godziny kontaktowe 16

• godziny niekontaktowe 34 (praca własna studenta)


Pełny opis:

• Wiodące teorie rozumienia negocjacji.

• Negocjacje jako rozwiązywanie dylematów w zachowaniu negocjatora

• Negocjacje jako komunikacja perswazyjna

• Negocjacje jako wieloetapowy proces

• Negocjacje jako zbiór taktyk i chwytów

• Podstawowe wymiary negocjacji międzynarodowych: teoria G. Hoffstede oraz wymiary według modelu R. Gestelanda

• Negocjowanie w kulturach zróżnicowanych ze względu na: znaczenie osobistych relacji dla prowadzenia biznesu, dystans władzy i ceremonialność, stosunek do harmonogramów, bezpośrednią / kontekstową komunikację interpersonalną

Literatura:

Literatura podstawowa:

Mastenbroek W., Negocjowanie, PWN Warszawa 1996

Gesteland R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN , Warszawa 1999

Literatura uzupełniająca:

Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Antykwa, 2002.

Bazerman M.H., Neale M..A., Negocjując racjonalnie, Libra, Olsztyn 1997.

Fisher R., Ury W., Patton B., Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, PWE, Warszawa 2000.

Kennedy G., Negocjator, Studio EMKA, Warszawa 1998.

Rządca R.A., Wujec P., Negocjacje, PWE, Warszawa 1998.

Ury W., Odchodząc od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji, PWE, Warszawa 1995.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.