Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedsiębiorstwo w UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: dl/przewue/WZ.IEZ-ZI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorstwo w UE
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Tutko
Prowadzący grup: Marta Tutko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Efekty w zakresie:

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej oraz wybrane przepisy prawa regulujące ich funkcjonowanie ZAR_K1_W02, ZAR_K1_W10

W2 istotę przedsiębiorczości w działalności człowieka ZAR_K1_W05


Umiejętności – Student potrafi:

U1 zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w określonym obszarze funkcjonalnym hipotetycznego przedsiębiorstwa ZAR_K1_U01

U2 przygotować i przedstawić prezentację związaną z problematyką zarządzania przedsiębiorstwem w języku polskim ZAR_K1_U10


Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 działania w sposób przedsiębiorczy ZAR_K1_K06

K2 analizy i krytycznej oceny działań własnych oraz zespołu, z którym przygotowuje prezentację zaliczeniową ZAR_K1_K01

Forma i warunki zaliczenia:

Warunki zaliczenia: 1. Aktywny udział w dyskusjach w trakcie wykładu

(0-30 pkt.). 2. Przygotowanie i przedstawienie prezentacji w grupach (0-70

pkt.). Uzyskanie zaliczenia przedmiotu wymaga uzyskania przez Studenta

51 punktów. Obowiązuje skala ocen (0 – 100 pkt.): 0-50 pkt. – ocena ndst

51-60 pkt. – ocena dst 61-70 pkt. – ocena + dst 71-80 pkt. – ocena db

81-90 pkt. – ocena + db 91-100 pkt. – ocena bdb

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Warunki zaliczenia: 1. Aktywny udział w dyskusjach w trakcie wykładu

(0-30 pkt.). 2. Przygotowanie i przedstawienie prezentacji w grupach (0-70

pkt.). Uzyskanie zaliczenia przedmiotu wymaga uzyskania przez Studenta

51 punktów. Obowiązuje skala ocen (0 – 100 pkt.): 0-50 pkt. – ocena ndst

51-60 pkt. – ocena dst 61-70 pkt. – ocena + dst 71-80 pkt. – ocena db

81-90 pkt. – ocena + db 91-100 pkt. – ocena bdb

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

wykład 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego zajęcia 20

konsultacje 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin 90 ECTS 3.0

Liczba godzin kontaktowych 30

Pełny opis:

1. Podstawowe terminy związane z Unią Europejską. Instytucje i budżet UE. W1

2. Przepisy prawa regulujące funkcjonowanie przedsiębiorstw w UE. Europejskie

formy przedsiębiorstw. W1

3. Geneza Wspólnego Rynku. Swobodny przepływ towarów, usług, kapitału oraz

osób. W1

4. Przedsiębiorstwo w UE a wspólna polityka handlowa, polityka konkurencji i

ochrony konsumenta. W1

5. Przedsiębiorstwo, przedsiębiorca i przedsiębiorczość. W2, K1

6. Przedsiębiorstwo jako zorganizowany zespół składników niematerialnych i

materialnych. W2, U1

7. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce i UE. Etapy umiędzynarodowienia

przedsiębiorstw. W1, W2

8. Czynniki sprzyjające podejmowaniu działalności gospodarczej. W1, W2, K1

9. Międzynarodowe rankingi i wskaźniki łatwości prowadzenia działalności

gospodarczej oraz konkurencyjności. W1, W2

10. Warunki zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w wybranych krajach

Unii Europejskiej 1. W1, U1

11. Warunki zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w wybranych krajach

Unii Europejskiej 2. W1, U1

12. Elementy biznesplanu. U1

13. Źródła finansowania działalności gospodarczej. W1

14. Prezentacje zaliczeniowe studentów 1. W1, W2, U1, U2, K1, K2

15. Prezentacje zaliczeniowe studentów 2. W1, W2, U1, U2, K1, K2

Literatura:

Obowiązkowa

1. K. Wach, Jak założyć firmę w Unii Europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

2. P. Mućko, A. Sokół, Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich, CeDeWu,

Warszawa 2014.

Dodatkowa

1. P. Malinowski, red., Pozycja prawna przedsiębiorcy na rynkach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego,

Opole 2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Tutko
Prowadzący grup: Marta Tutko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Efekty w zakresie:

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej oraz wybrane przepisy prawa regulujące ich funkcjonowanie ZAR_K1_W02, ZAR_K1_W10

W2 istotę przedsiębiorczości w działalności człowieka ZAR_K1_W05


Umiejętności – Student potrafi:

U1 zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w określonym obszarze funkcjonalnym hipotetycznego przedsiębiorstwa ZAR_K1_U01

U2 przygotować i przedstawić prezentację związaną z problematyką zarządzania przedsiębiorstwem w języku polskim ZAR_K1_U10


Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 działania w sposób przedsiębiorczy ZAR_K1_K06

K2 analizy i krytycznej oceny działań własnych oraz zespołu, z którym przygotowuje prezentację zaliczeniową ZAR_K1_K01

Forma i warunki zaliczenia:

Warunki zaliczenia: 1. Aktywny udział w dyskusjach w trakcie wykładu

(0-30 pkt.). 2. Przygotowanie i przedstawienie prezentacji w grupach (0-70

pkt.). Uzyskanie zaliczenia przedmiotu wymaga uzyskania przez Studenta

51 punktów. Obowiązuje skala ocen (0 – 100 pkt.): 0-50 pkt. – ocena ndst

51-60 pkt. – ocena dst 61-70 pkt. – ocena + dst 71-80 pkt. – ocena db

81-90 pkt. – ocena + db 91-100 pkt. – ocena bdb

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Warunki zaliczenia: 1. Aktywny udział w dyskusjach w trakcie wykładu

(0-30 pkt.). 2. Przygotowanie i przedstawienie prezentacji w grupach (0-70

pkt.). Uzyskanie zaliczenia przedmiotu wymaga uzyskania przez Studenta

51 punktów. Obowiązuje skala ocen (0 – 100 pkt.): 0-50 pkt. – ocena ndst

51-60 pkt. – ocena dst 61-70 pkt. – ocena + dst 71-80 pkt. – ocena db

81-90 pkt. – ocena + db 91-100 pkt. – ocena bdb

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

wykład 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego zajęcia 20

konsultacje 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin 90 ECTS 3.0

Liczba godzin kontaktowych 30

Pełny opis:

1. Podstawowe terminy związane z Unią Europejską. Instytucje i budżet UE. W1

2. Przepisy prawa regulujące funkcjonowanie przedsiębiorstw w UE. Europejskie

formy przedsiębiorstw. W1

3. Geneza Wspólnego Rynku. Swobodny przepływ towarów, usług, kapitału oraz

osób. W1

4. Przedsiębiorstwo w UE a wspólna polityka handlowa, polityka konkurencji i

ochrony konsumenta. W1

5. Przedsiębiorstwo, przedsiębiorca i przedsiębiorczość. W2, K1

6. Przedsiębiorstwo jako zorganizowany zespół składników niematerialnych i

materialnych. W2, U1

7. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce i UE. Etapy umiędzynarodowienia

przedsiębiorstw. W1, W2

8. Czynniki sprzyjające podejmowaniu działalności gospodarczej. W1, W2, K1

9. Międzynarodowe rankingi i wskaźniki łatwości prowadzenia działalności

gospodarczej oraz konkurencyjności. W1, W2

10. Warunki zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w wybranych krajach

Unii Europejskiej 1. W1, U1

11. Warunki zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w wybranych krajach

Unii Europejskiej 2. W1, U1

12. Elementy biznesplanu. U1

13. Źródła finansowania działalności gospodarczej. W1

14. Prezentacje zaliczeniowe studentów 1. W1, W2, U1, U2, K1, K2

15. Prezentacje zaliczeniowe studentów 2. W1, W2, U1, U2, K1, K2

Literatura:

Obowiązkowa

1. K. Wach, Jak założyć firmę w Unii Europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

2. P. Mućko, A. Sokół, Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich, CeDeWu,

Warszawa 2014.

Dodatkowa

1. P. Malinowski, red., Pozycja prawna przedsiębiorcy na rynkach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego,

Opole 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.