Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka opisowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: dl/staop/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka opisowa
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku zarządzania–fir., person., między.-I st. stacjonarne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Tokarski
Prowadzący grup: Tomasz Tokarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Posiada wiedzę w zakresie podstaw teorii prawdopodobieństwa, podstaw statystyki opisowej i podstawowych rozkładów prawdopodobieństwa,

[K_W04-1]

2. Ma pogłębioną wiedzę na temat podstaw statystyki opisowej i wnioskowania statystycznego, podstawowych rozkładów, testowania hipotez

[K_W05-1]

3. Posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi rozkładami prawdopodobieństwa

[K_U07-1]

4. Posiada umiejętność stosowania podstaw statystyki matematycznej, jak np. analizy wariancji

[K_U08-1]

5. Potrafi obliczyć współczynnik korelacji i znaleźć prostą regresji

[K_U09-1]

6. Potrafi kompetentnie opisać statystycznie dane empiryczne, posiada kompetencje prowadzenia samodzielnych badań statystycznych

[K_K09-1]

7. Posiada kompetencje w zakresie podstaw statystyki matematycznej umożliwiające swobodne rozumienie i studiowanie ekonometrii, mikro-, makro-ekonomii itp. oraz nabywanie umiejętności i kompetencji w zakresie tych przedmiotów

[K_K10-1]


Wymagania wstępne:

Znajomość matematyki z liceum (poziom rozszerzony)

Forma i warunki zaliczenia:

- egzamin pisemny (2 godz.)

- kolokwium zaliczeniowe oraz projekt statystyczny (ćwiczenia)

- bieżące przygotowanie do ćwiczeń, aktywność na zajęciach.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane w formie egzaminu pisemnego:

[K_W04], [K_W05], [K_U07], [K_U08], [K_U09], [K_K09], [K_K10]


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

- wykład (dwie godziny w tygodniu – stacjonarne; nieregularnie – niestacjonarne)

- ćwiczenia (dwie godziny w tygodniu – stacjonarnie; nieregularnie – niestacjonarne

- konsultacje (jedna godzina w tygodniu)


Bilans punktów ECTS:

4 ECTS = 100 h, w tym:

Studia stacjonarne

• godziny kontaktowe 63

• godziny niekontaktowe w 37 (praca własna studenta)

Studia niestacjonarne

• godziny kontaktowe 43

• godziny niekontaktowe 57 (praca własna studenta)


Skrócony opis:

Wprowadzenie, podstawowe pojęcia i definicje.

Statystyka opisowa, teoria prawdopodobieństwa i wnioskowanie statystyczne.

Dane statystyczne. Skale pomiaru. Szeregi statystyczne i ich prezentacja graficzna.

Indeksy statystyczne - struktury, natężenia i dynamiki - i ich zastosowanie.

Analiza rozkładu jednej zmiennej. najważniejsze charakterystyki rozkładu.

Miary tendencji centralnej - średnia arytmetyczna, mediana, modalna - i ich własności.

Miary zróżnicowania - odchylenie standardowe, współczynnik zmienności.

Badanie symetrii rozkładu.

Analiza porównawcza.

Analiza korelacji i regresji.

Metody badania korelacji prostej.

Szacowanie parametrów funkcji regresji. Metoda najmniejszych kwadratów.

Ogólna weryfikacja modelu regresji w oparciu o miary dobroci dopasowania.

Analiza szeregu czasowego. Metody badania dynamiki - wygładzanie. dekompozycja, analiza trendu.

Pełny opis:

1. wprowadzenie do statystyki,

2. średnie,

3. dominanta i kwantyle

4. podstawowe (klasyczne i nieklasyczne) miary rozproszenia,

5. kowariancja i korelacja,

6. wstęp do analizy regresji,

7. indeksy dynamiki,

8. analiza trendu czasowego.

Literatura:

1. W. Starzyńska, Statystyka praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

2. W. Makać, D. Urbanek-Krzysztofiak, Metody opisu statystycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.

3. A. Zeliaś, Metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.