Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zachowania organizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: dl/zacho/WZ.IEZ-ZIM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zachowania organizacyjne
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku zarządzania–firm., person., między.-I st. stacjonarne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wziątek-Staśko
Prowadzący grup: Maciej Teczke, Anna Wziątek-Staśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest zrozumienie istoty i prawidłowości zachowań organizacyjnych, ich uwarunkowań oraz wpływu na funkcjonowanie jednostki w organizacji, jak i grup pracowniczych.

Efekty kształcenia:

K_W09- Zna podstawowe koncepcje człowieka oraz główne ujęcia teorii motywacji (3).

K_W11- Zna podstawowe ujęcia procesu i funkcji kierowania ludźmi w organizacji (3).

K_W19- Ma wiedzę na temat wybranych modeli zmian organizacyjnych oraz roli przywództwa i negocjacji w procesach przemian struktur i organizacji (3).

K_U04- Posiada elementarne umiejętności obserwacji, opisu, analizy i interpretacji podstawowych zjawisk i procesów zachodzących w organizacji z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych (2).

K_U09- Ma elementarne umiejętności identyfikacji uwarunkowań i kryteriów rozwiązywania typowych problemów organizacji (2).

K_U18- Posiada elementarne umiejętności przewidywania zachowań członków organizacji w typowych sytuacjach, analizy wybranych motywów tych zachowań oraz wpływania na nie w określonym zakresie (3).

K_K03- Jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy użyciu różnych środków przekazu informacji (3).

K_K05- Posiada zdolność asertywnego przekazywania i obrony własnych poglądów nie tylko w sprawach zawodowych (2).

K_K08- Rozumie znaczenie rozwijania i skutecznego wykorzystywania zdolności interpersonalnych (3).Wymagania wstępne:

Wstęp do psychologii

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z ćwiczeń – obecność na ćwiczeniach oraz udział w projekcie (praca indywidualna oraz grupowa).


Egzamin pisemny w formie testu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny w formie testu.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - film

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - opis

Metody podające - prelekcja

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 15 h (stacjonarne), 10h (niestacjonarne)

ćwiczenia- 15h (stacjonarne), 10h (niestacjonarne)


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 15 h

• przygotowanie do egzaminu – 15 h

• przygotowanie do ćwiczeń – 15 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 15 h


w sumie: 90 h = 3 pkt. ECTS (stacjonarne)

80 h = 3 pkt. ECTS (niestacjonarne)


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej dotyczącej funkcjonowania jednostki, jak i grup pracowniczych w organizacji, w powiązaniu z podstawowymi prawami psychologicznymi.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zrozumienie istoty i prawidłowości zachowań organizacyjnych, ich uwarunkowań oraz wpływu na funkcjonowanie jednostki w organizacji, jak i grup pracowniczych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Robbins, S.P.: Zachowania w organizacji, Polskie

Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004 i nowsze

2.Kożusznik, B.: Zachowania człowieka w organizacji,

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

3.Szaban J.: Zachowania organizacyjne. Aspekt

międzykulturowy. Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2007.

4.Turek D.: Kontrproduktywne zachowania pracowników w

organizacji. Przejawy, uwarunkowania, ograniczanie.

DIFIN, Warszawa, 2012.

5.Czasopisma naukowe: „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”,

„Harvard Business Review”, „Harvard Business Review

Polska” itp.

Literatura uzupełniająca:

1.Kuc B.R., Moczydłowska J.: Zachowania organizacyjne.

Difin, W-wa, 2009.

2.Kmiotek K, Piecuch T.: Zachowania organizacyjne. Teoria

i przykłady. DIFIN, W-wa 2012.

3.Wziątek-Staśko A., Motywowanie w erze Web 2.0+.

CeDeWu, Warszawa 2016.

4.Wziątek-Staśko A., Diversity Management jako narzędzie

skutecznego motywowania pracowników. Difin,

Warszawa 2012.

5.Macko M., Poczucie sprawiedliwości organizacyjnej a

zachowania pracowników. Wydawnictwo Naukowe

Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A.

Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2009.

6.Sprenger R.K., Zaufanie#1. MT Biznes, Warszawa 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.