Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Innowacje i polityka innowacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: dpwz/iipi/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Innowacje i polityka innowacji
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Okoń-Horodyńska
Prowadzący grup: Ewa Okoń-Horodyńska
Strona przedmiotu: http://econ.uj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:


1) Student ma rozszerzoną wiedzę w zakresie

pojęcia innowacji, ich klasyfikacji, systemów innowacji i uwarunkowań ich ewolucji, miejsca w gospodarce i społeczeństwie – K_W02 (2)

2) ma wiedzę na temat innowacyjności, sposobów jej mierzenia, jej roli we wzroście konkurencyjności kraju, regionu, przedsiębiorstwa – K_W04 (2)

3) ma rozszerzoną wiedzę na temat tworzenia strategii innowacji w gospodarce, regionie, przedsiębiorstwie - K_W04 (2)

4) ma wiedzę niezbędną do charakteryzowania zawartości nowości w branżach, produktach, usługach oraz selekcjonowania innowacji ma rozszerzona wiedzę w zakresie wyboru form finansowania innowacji oraz wykorzystania pomocy europejskiej w tym zakresie – K_W14 (1)

5) ma wiedzę na temat tworzenia podstawowych form akademickiej przedsiębiorczości, może podjąć negocjacje z wybranym zespołem – K_W19 (3)

6) ma pogłębioną wiedzę w obszarze wykładni teoretycznej, stanowiącej podstawę interpretacji relacji i instytucji działających na rzecz innowacji w kraju, regionie, otoczeniu biznesowym K_W01(2)

7) ma rozszerzoną wiedzę w zakresie oceny ryzyka występującego w działalności innowacyjnej i mierzenia korzyści ekonomicznych z innowacji – K_W12 (2)

8) ma rozszerzoną wiedzę na temat znaczenia polityki innowacyjnej państwa oraz instrumentów w niej wykorzystywanych a także priorytetyzacji w rozwoju badań i innowacji K_W18 (2)

9) ma pogłębioną wiedzę w zakresie komercjalizacji wiedzy, poszukiwania partnerów – K_W18 (2)

Umiejętności:

1) posiada umiejętność identyfikowania poszczególnych elementów gospodarki narodowej warunkujących rozwój innowacji – K_U02 (3)

2) posiada umiejętność pozyskiwania Informacji i na ich podstawie interpretowania danych opisujących procesy społeczno-gospodarcze z punktu widzenia – K_U06 (2)

3) posiada umiejętność określania warunków dostępu do źródeł innowacji w gospodarce i społeczeństwie – KU11 (2)

4) posiada umiejętność korzystania z narzędzi polityki ekonomicznej stanowiących wsparcie aktywności innowacyjnej – K_U09 (2)

5) posiada umiejętność tworzenia biznes planu przedsięwzięcia innowacyjnego, jego prezentacji i argumentacji – K_U19 (2)

6) posiada umiejętność oceny źródeł i ścieżek finansowania aktywności innowacyjnej dostępnych w danej gospodarce oraz wyboru adekwatnych do własnego przedsięwzięcia – K_U09 (2)

7) posiada umiejętność poszukiwania partnerów do realizacji przedsięwzięcia innowacyjnego K_U18 (1)

8) posiada zdolność opisania instytucjonalnych i ustrojowych warunków opisujących zdolność danej gospodarki do aktywności innowacyjnej K_U02 (2)

9) posiada umiejętność oceny i doboru efektywnych form ochrony własności intelektualnej oraz właściwej aktywności w przypadku naruszeń K_U14 (2)


Kompetencje :

1) potrafi tworzyć komórkę zarządzania innowacjami i prowadzić ten proces – K_K01 (3)

2) rozumie istotę działalności innowacyjnej – K_K02 (1)

3) rozumie znaczenie edukacji dla innowacji (od przedszkola do różnych form samokształcenia i zdobywania wiedzy i informacji – K_K06 (3)

4) potrafi tworzyć struktury organizacyjne na rzecz rozwoju innowacji na różnych szczeblach gospodarki – K_K01 (3)

5) potrafi wskazać podstawowe zależności (przyczynowo-skutkowe i funkcjonalne) między aktywnością innowacyjną a efektami gospodarczymi i społecznymi – K_K04 (2)

6) potrafi wskazać priorytety rozwoju badań i innowacji w gospodarce, regionie stosując adekwatne metody wyznaczania priorytetów – K_K07 (1)

7) potrafi zidentyfikować warunki gospodarki narodowej, regionu i przedsiębiorstwa dla aktywności innowacyjnej – K_K01 (1)

8) potrafi obliczyć korzyści z wdrożenia innowacji – K_K01 (1)

9) potrafi ocenić przydatność określonej formy finansowania danej aktywności badawczej lub innowacyjnej – K_K09 (1)

10) potrafi znaleźć w bazie empirycznej informacje dotyczące priorytetów technologicznych w gospodarce światowej, narodowej czy regionalnej i dobrać istniejące w środowisku propozycje wdrożeniowe – K_K01 (1)

11) ma świadomość znaczenia własności intelektualnej w wartości przedsiębiorstwa i gospodarki w wymiarze globalnym – K_K01 (1)

12) ma zdolność kojarzenia partnerów (sieci) dla danego przedsięwzięcia innowacyjnego w układach krajowych, regionalnych i międzynarodowych – K_K02 (2)Wymagania wstępne:

Mikroekonomia, makroekonomia, polityka ekonomiczna, Zarządzanie Wiedzą, Zarządzanie projektem

Forma i warunki zaliczenia:

prezentacja innowacji

przygotowanie projektu własnego

test końcowy

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

prezentacja własnego projektu

udział w badaniach katedry

przygotowywanie raportów ewaliuacyjnych

test


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - odczyt
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

• wykłady on line

• filmy i prezentacje

• grupy dyskusyjne

• rozwiązywanie testów

oraz wykład interaktywny „w miejscu”


Bilans punktów ECTS:

3

3 ECST= 75 godzin (40 godzin kontaktowych, 35 godzin niekontaktowych)

Skrócony opis:

Podstawy programowe zakładają wprowadzenie studentów w istotę procesu innowacji, ich znaczenia w gospodarce i poprawie jakości życia. Wymagania modułu zakładają prowadzenie zajęć w miejscu, tzn. w organizacjach związanych z tworzeniem, wdrażaniem oraz polityką innowacji .

Pełny opis:

1. PODSTAWY TEORII INNOWACJI

2. PROCESY INNOWACJI

3. GOSPODARKA A INNOWACJE TECHNOLOGICZNE – POWSTAWANIE NARODOWYCH SYSTEMÓW INNOWACJI

4. MODELE SPECYFICZNYCH STRUKTUR PROINNOWACYJNYCH W ŚWIECIE

5. FINANSOWANIE INNOWACJI

6. ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI

7. INNOWACJE I INNOWACYJNOŚĆ NA ŚWIECIE I W POLSCE

8. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – CHARAKTERYSTYKA - W UNII EUROPEJSKIEJ I W POLSCE

9. POLITYKA INNOWACYJNA PAŃSTWA W KRAJACH WYSOKO ROZWINIĘTYCH I W POLSCE

10. FORESIGHT –METODYKA WYZNACZANIA PRIORYTETÓW W NARODOWYCH SYSTEMACH INNOWACJI

11. AKADEMICKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

12. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W OSIĄGANIU SUKCESU Z INNOWACJI

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. E.Okoń-Horodyńska , NARODOWY SYSTEM INNOWACJI W

POLSCE, AE, Katowice 1998

2. John E.Ettlie, Managing Innovation, Elsevier, Amsterdam, Boston, London, 2006

3. W.Świtalski , Innowacje I konkurencyjność, UW, Warszawa 2005

4. E.Okoń-Horodyńska Foresight w określaniu przyszłości rozwoju gospodarki narodowej, W: Inwestowanie w kapitał ludzki, (red.S.Borkowska), OWE, Warszawa 2007

5. Bazy GUS, OECD, Banku Światowego

6. Nauka i technika w Polsce w 2010 r., GUS w Szczecinie, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

1. L.Morris, The Innovation master plan, Innovation Academy, 2011

2. Marzenna A.Weresa, (red.), Transfer wiedzy z nauki do biznesu, IGŚ,SGH, Warszawa, 2007

3. S.Kwiatkowski, Przedsiębiorczość Intelektualna, PWN, Warszawa 2002

4. A. Nowak-Far, Globalna Konkurencja, PWN Warszawa 2000,

5. Strategia Lizbońska a możliwości budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce – wnioski I rekomendacje, red. E.Okoń-Horodyńska, K.Piech, PTE, Warszawa 2005

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.