Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie zasobami ludzkimi II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: dsk/zzl2/WZ.IEZ-ZIM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami ludzkimi II
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Stańczyk
Prowadzący grup: Aneta Kuźniarska, Izabela Stańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Student potrafi rozróżniać koncepcje zarządzania pracownikami, posiada umiejętność kształtowania zatrudnienia w organizacjach

Efekty kształcenia:

Szczegółowo opisane efekty osiągane przez moduł (przedmiot):

1. K_W13 – (3) – Zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i zarządzania dokonaniami organizacji


2. K_U06 – (2) – Potrafi dokonać doboru odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz analizy problemów i obszarów działalności organizacji i jej otoczenia oraz oceny przydatności i skuteczności


3. K_U12 – (3) – Posiada umiejętności związane z metodyką przeprowadzania audytu wybranych obszarów przedsiębiorstwa (ZZL)


4. K_U18 – (3) – Posiada umiejętność doboru i zarządzania zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu skutecznego i efektywnego wykonania zadań menedżerskich


5. K_K01 – (2) – Jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych podejmowanych działańWymagania wstępne:

Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi

Forma i warunki zaliczenia:

Aby przystąpić do egzaminu, trzeba uzyskać zaliczenie ćwiczeń Aktywność na zajęciachMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:


- egzamin pisemny (wykład)
Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna, wykład informacyjny

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe, metoda projektów

Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne)


Bilans punktów ECTS:

Przedmiot obowiązkowy 4 pkt. ETCS dla studiów:


Dla specjalności ZZL:


Stacjonarnych – 4 x 25 = 100 godz., w tym 50 godz. kontaktowych:

wykład – 15 godz.

ćwiczenia – 15 godz.

egzamin – 3 godz.

konsultacje z prowadzącym wykład – 7 godz.

konsultacje z prowadzącym ćwiczenia – 10 godz.


Niestacjonarnych – 4 x 25 = 100 godz., w tym 30 godz. kontaktowych:

wykład – 10 godz.

Ćwiczenia – 10 godz.

egzamin – 3 godz.

konsultacje z prowadzącym wykład – 2 godz.

konsultacje z prowadzącym ćwiczenia – 5 godz.
Dla pozostałych specjalności:


Stacjonarnych – 4 x 25 = 100 godz., w tym 50 godz. kontaktowych:

wykład – 30 godz.

egzamin – 3 godz.

konsultacje z prowadzącym wykład – 17 godz.


Niestacjonarnych – 4 x 25 = 100 godz., w tym 25 godz. kontaktowych:

wykład – 20 godz.

egzamin – 3 godz.

konsultacje z prowadzącym wykład – 2 godz.
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

zarządzanie zasobami ludzkimi

Skrócony opis:

Omówienie i praktyczne zastosowanie zagadnień zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach

Pełny opis:

1. Informacje ogólne o przedmiocie - istota, znaczenie, praktyczne zastosowania, kontrowersje. Czym zajmuje się i czym się nie zajmuje ta dyscyplina. Relacje: ZZL - zarządzanie firmą. ZZL a kierowanie ludźmi. Związki z innymi dyscyplinami.

2. Ewolucja zarządzania pracownikami w organizacji

3. Funkcje i struktury ZZL w dużych i mniejszych organizacjach

4. Podmioty ZZL i podział ról między nimi.

5. Organizacja pionu HR

6. Kształtowanie kompetencji: wyjaśnienie pojęć; portfele kompetencji menedżerów różnych szczebli; specyfika menedżerów i liderów; portfele kompetencji specjalistów, pracowników merytoryczno -wykonawczych i operacyjnych, pracowników naukowo-badawczych. Zarządzanie kompetencjami.

7. Planowanie zatrudnienia – rodzaje planów zatrudnienia, zasady, techniki.

8. Ewolucja i wybrane teorie motywowania.

9. Rozwój zawodowy: Znaczenie i formy rozwoju zawodowego. Efektywność i koszty rozwoju zawodowego. Rozwój zawodowy menedżerów i liderów. Zarządzanie własnym rozwojem (self – management).

10. Racjonalizacja zatrudnienia

a)Istota racjonalizacji i restrukturyzacji zatrudnienia

b)Cele racjonalizacji zatrudnienia

c)Metody restrukturyzacji zatrudnienia: outplacement i outsourcing

d)Rola związków zawodowych w procesie racjonalizacji zatrudnienia

11. Wyzwania i strategie ZZL: Wyzwania związane z globalizacją i integracją europejską. Strategiczne ZZL.

12. Wyzwania ZZL w ujęciu różnych perspektyw

13. Przykłady rozwiązań zarządzania zasobami ludzkimi w różnego typu organizacjach

14. Omówienie kierunków badań z zakresu ZZL

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Oleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji , Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

2. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWE, Warszawa 2007

3. Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim ( red.) H. Króla i A. Ludwiczyńskiego. PWN, Warszawa 2006.

4. Urlich D., Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi – nowe wyzwania, nowe role, Dom Wydawniczy ABC, Kraków, 2001

5. D. Urlich, J. Allen, W. Brockbank, J. Younger, M. Nyman, Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.

6. Marciniak J. Optymalizacja zatrudnienia, Wolters Kluwer, Kraków 2009

7. Współpraca zawodowa w środowisku wielokulturowym, (red.) M. Rozkwitalsa, Ł. Sułkowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca:

1. Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach. Praca zbiorowa pod red. H. Króla i A. Ludwiczyńskiego. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004

2. Oleksyn T. Zarządzanie kompetencjami. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006

3. Zarządzania kadrami. Praca zbiorowa pod red. T. Listwana. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010

4. T. Oleksyn, I. Stańczyk, J. Bugaj Diagnoza i kierunki zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z Listy 500, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011

5. Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, pod. red. S. Borkowskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010

6. Artykuły w czasopismach: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Human Resource Management, Human Resource Management Review, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Praca i zabezpieczenie społeczne, Służba pracownicza, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji, Harvard Business Review, Harvard Business Review Polska.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.