Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka badań naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: dspwz/MBN/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka badań naukowych
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka
Prowadzący grup: Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Wykształcenie umiejętności samodzielnego formułowania problemów badawczych, ich eksplikacji, operacjonalizacji, gromadzenia danych oraz ich opracowania

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student potrafi wskazać kryteria dobrze sformułowanego problemu empirycznego

Student zna fazy procesu badawczego

Zna metody i techniki badan naukowych stosowanych w dziedzinie zarządzania

Umiejętności

Student potrafi opracować koncepcję badań

Umie skonstruować poprawne narzędzia badawcze

Umie wskazać mocne i słabe strony różnych metod badawczych

Kompetencje społeczne

Student współpracuje w grupie nad realizacją wspólnego projektu badawczego (przygotowaniem koncepcji badań)

Student potrafi przedstawić i zinterpretować wyniki badań własnych

Student umie korzystać z dorobku specjalistów reprezentujących inne dyscypliny społeczne (potrafi zadawać istotne pytania pod adresem socjologów, psychologów, statystyków)


Wymagania wstępne:

Statystyka opisowa

Technologie informacyjne


Forma i warunki zaliczenia:

Studia stacjonarne:

- przedstawienie raportu końcowego z badań na tydzień przed końcowymi zajęciami

- przygotowanie i przedstawienie prezentacji zdającej sprawę z uzyskanych rezultatów badań na ostatnich zajęciach

Warunkiem dopuszczenia do końcowej prezentacji jest akceptacja raportu przez prowadzącego zajęcia i aktywny udział w zajęciach udokumentowany przedstawieniem wybranej metody (narzędzia badawczego) na zajęciach


Studia niestacjonarne:

- zaliczenie testu końcowego obejmującego 10 zadań o charakterze otwartym

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest przedstawienie przez studenta opracowanej w grupie koncepcji badań oraz udział w przygotowaniu prezentacji wybranej metody lub narzędzia badawczegoMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza: weryfikacja poziomu wiedzy odbywać się będzie na studiach stacjonarnych głównie poprzez analizę raportu z badań przez prowadzącego zajęcia, na studiach niestacjonarnych – poprzez test pisemny obejmujący 10 zadań z tematyki wykładów i lektury podstawowej. Treść raportu musi zawierać:

- opis metodyki badań według przyjętego wzorca

- przedstawienie wyników badań w podrozdziałach opatrzonych własnymi tytułami

- przedstawienie wszystkich uznanych za interesujące rezultatów badań oraz wyników testu hipotez badawczych (które się potwierdziły, które nie: komentarz – próba interpretacji uzyskanych danych)

na ocenę bardzo dobrą: obliczenie i zinterpretowanie jednego wskaźnika (współczynnik korelacji, odchylenie standardowe, mediana, modalna); prezentacja rozkładów liczbowych nie wystarczy na ocenę bdb

- jeśli badania będą miały charakter jakościowy, dla uzyskania oceny bardzo dobrej wymagane jest zaproponowanie typologii postaw, opinii, ocen wyrażanych przez respondentów

- bibliografia: minimum 10 prac związanych z problemem badawczym

Na studiach niestacjonarnych sprawdzian wiedzy obejmuje test składający się z 10 zadań (np. korekta błędnie sformułowanego pytania, dobór wskaźnika do pojęcia teoretycznego, sformułowanie hipotezy ze wskazaniem zmiennych zależnych i niezależnych); zaliczenie testu następuje po uzyskaniu 50% + 1 sumy punktów (tzn. 16 punktów na 30);


Umiejętności: będą weryfikowane w toku konsultacji poszczególnych części koncepcji badań z prowadzącym zajęcia (studia stacjonarne oraz niestacjonarne)

Kompetencje społeczne: będą weryfikowane w toku prezentacji przygotowanych na zadane przez prowadzącego lub wybrane przez studentów tematy
Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny,

wykład konwersatoryjny,

metody aktywizujące – praca grupowa studentówBilans punktów ECTS:

Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 20 h stacjonarne, 30h - niestacjonarne

• przygotowanie do egzaminu – 20 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 15 h

• przygotowanie prezentacji – 10 h


w sumie: 95 h = 3 pkt ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wprowadzenie do badań naukowych. Charakterystyka nauki. Język nauki. Klasyfikacja nauk. Proces badawczy: konceptualizacja i operacjonalizacja. Proces badawczy. Problem badawczy. Model heurystyczny. Zmienne i wskaźniki. Metody, techniki i narzędzia badań naukowych. Opracowanie wyników badań. Błędy badań.

Pełny opis:

Wykład informacyjny i konwersatoryjny:

Wprowadzenie do badań naukowych (geneza i ewolucja nauki, podział nauk, metoda, problem, język nauki, badania naukowe – badania społeczne)

Omówienie etapów procesu badawczego

Empiryczny problem badawczy – warunki poprawności

Analiza propozycji problemów badawczych

Zmienne i wskaźniki

Model heurystyczny: analiza modeli przygotowanych przez studentów

Problematyka badań i hipotezy

Kwestionariusz – podstawowy instrument badawczy; warunki poprawności kwestionariusza, analiza przykładów kwestionariuszy

Pomiar w badaniach

Dobór próby badawczej

Opracowanie i analiza danych

Błędy koncepcji i badań

Metody aktywizujące: praca grupowa studentów

Techniki i metody badań ( wywiad i ankieta: ich odmiany, metoda obserwacji, sondaż opinii, eksperyment, focus group, desk research i metoda analizy treści – zawartości, triangulacja – łączenie metod, między metodami naukowymi i metodami zarządzania: metodyka myślenia sieciowego, analiza wartości, metoda rozwoju instytucjonalnego)

Literatura:

Literatura podstawowa

W. Czakon (red.) „Podstawy metodologii badan w naukach o zarządzaniu”, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca

E. Babbie., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2005.

K. Kuciński „Naukowe badanie zjawisk gospodarczych. Perspektywa metodologiczna”, Warszawa 2014

S. Mazur (red.) Metoda rozwoju instytucjonalnego, Kraków 2004

O. Sachs I in., “Ukryte teorie nauki”, Kraków 1996

Gruszczyński L.A., Kwestionariusze w socjologii. Wyd. UŚ, Katowice 2001.

Mayntz R., Holm K., Hubner P., Wprowadzenie do metod socjologii

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.