Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: dspwz/PS/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Jaworek
Prowadzący grup: Magdalena Jaworek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1) Zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu psychologii społecznej.

2) Zwrócenie uwagi na powiązanie psychologii społecznej z różnymi dziedzinami życia i nauki.


Ponadto, student po ukończeniu modułu:

K_W09 - zna podstawowe współczesne koncepcje pracy zespołowej (3)

K_U18 - posiada elementarne umiejętności przewidywania zachowań członków organizacji w typowych sytuacjach, analizy wybranych motywów tych zachowań oraz wpływania na nie w określonym zakresie (3)

K_K08 - rozumie znaczenie rozwijania i skutecznego wykorzystywania zdolności interpersonalnych (3)

K_K09 - jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i badawczych (1)


Wymagania wstępne:

Wstęp do psychologii

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin w formie pisemnej – test wiedzy

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin wiedzy

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

3 pkt ECTS

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do psychologii społecznej – przedmiot psychologii społecznej; 5 perspektyw teoretycznych; metody badawcze stosowane w psychologii społecznej.

2. Elementy psychologii poznawczej w kontekście psychologii społecznej - spostrzeganie, pamięć, uwaga, rozwiązywanie problemów – heurystyka dostępności, reprezentatywności i zakotwiczenia.

3. Rozumienie siebie - pojęcie Ja i złudzenia w postrzeganiu własnej osoby; potrzeba spójności a potrzeba pozytywnej samooceny, teoria dysonansu poznawczego L. Festingera.

4. Spostrzeganie społeczne, czyli jak wyjaśniamy zachowania innych ludzi – zachowania niewerbalne, ukryte teorie osobowości, atrybucje przyczyn – atrybucja dyspozycyjna vs atrybucja sytuacyjna, podstawowy błąd atrybucji.

5. Atrakcyjność interpersonalna - dlaczego lubimy tych, których lubimy; co lubią mężczyźni u kobiet, a co kobiety u mężczyzn i dlaczego, czyli elementy psychologii ewolucyjnej; związki uczuciowe.

6. Procesy grupowe - czym jest grupa; facylitacja społeczna a próżniactwo społeczne; grupowe a indywidualne podejmowanie decyzji; konformizm informacyjny a normatywny; eksperyment Ascha i Milgrama.

7. Uprzedzenia, stereotypy, dyskryminacja - definicje; przyczyny; poznawcze podstawy funkcjonowania stereotypów; jak można osłabić uprzedzenia.

8. Zachowania agresywne - czym jest agresja; sytuacyjne uwarunkowania agresji – eksperyment Zimbardo; agresja a zagęszczenie - eksperyment Calhouna; wyjaśnienia agresji u ludzi przez psychologów ewolucyjnych; jak zmniejszyć agresję.

9. Zachowania prospołeczne - dlaczego ludzie pomagają innym; sytuacyjne determinanty zachowania prospołecznego; wyjaśnienia altruizmu u ludzi przez psychologów ewolucyjnych.

Literatura:

Lektura obowiązkowa (do wyboru):

1) Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R. M. Psychologia społeczna – serce i umysł, Wydawnictwo: Zysk i S-ka, Poznań 1997 (lub nowsze wydania).

2) Kenrick, D.T., Neuberg, S.L., Cialdini, Psychologia społeczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.

3) Wosińska, W. Psychologia życia społecznego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004

4) Wojciszke, B. Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.

Oraz

1-2 artykuły o tematyce z zakresu psychologii społecznej (szczegóły zostaną podane w najbliższych dwóch/trzech tygodniach)

Lektura uzupełniająca:

1) Zimbardo, P. G. Efekt Lucyfera, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.