Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość zarządcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: dspwz/rz/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość zarządcza
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sławik
Prowadzący grup: Wojciech Sadkowski, Anna Sławik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Posiada wiedzę na temat powstania i rozwoju metod i narzędzi rachunkowości zarządczej, rozpatrywanych na tle przemian w otoczeniu gospodarczym przedsiębiorstwa

[K_W02-2]

2. Potrafi dokonać kalkulacji kosztu jednostkowego wyrobu gotowego i produktu w toku, sporządzić budżet przedsiębiorstwa oraz odpowiedni dla danego przedsiębiorstwa rachunek kosztów [K_U04-3], [K_U07-2]

3. Potrafi samodzielnie dokonać wyboru odpowiednich narzędzi rachunkowości zarządczej kierując się zasadami racjonalnego gospodarowania [K_U09-3]

4. Potrafi dokonać ogólnej oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

[K_U12-1]

5. Ma świadomość konieczności ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

[K_K06-1]

Wymagania wstępne:

Student powinien mieć ukończony przedmiot Postawy rachunkowości, znać zasady księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem rachunku zysków i strat w wersji kalkulacyjnej

Forma i warunki zaliczenia:

(1) Egzamin pisemny

(2) Kolokwium zaliczeniowe

(3) System punktowy za rozwiązywanie zadań na zajęciachMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane w formie egzaminu pisemnego:

[K_W02], [K_U04], [K_U07], [K_U12]

Efekty sprawdzane podczas rozwiązywania case studies w ramach ćwiczeń:

[K_U04], [K_U07], [K_U09], [K_U12]

Efekty sprawdzane poprzez dyskusję podczas zajęć:

[K_K06]

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

• wykład

• ćwiczenia praktyczne,

• case study

• dyskusja

Bilans punktów ECTS:

4 ECTS (t.j. 4 x 25 godz. = 100 godz.), w tym:

Studia stacjonarne

• godziny kontaktowe 53

• godziny niekontaktowe 47 (praca własna studenta)

Studia niestacjonarne

• godziny kontaktowe 43

• godziny niekontaktowe 57 (praca własna studenta)

Skrócony opis:

Rachunkowość zarządcza jako źródło informacji dla decydentów w przedsiębiorstwie

Decyzyjne klasyfikacje kosztów

Metody kalkulacji kosztów

Analiza progu rentowności

Budżet jako narzędzie zarządzania

Pełny opis:

Rachunkowość zarządcza jako źródło informacji dla decydentów w przedsiębiorstwie

o różnice między rachunkowością menedżerską a finansową

o miejsce rachunkowości zarządczej w systemie zarządzania firmą

o typy problemów decyzyjnych

Rachunkowość kosztów

o pojęcie kosztów

o decyzyjne klasyfikacje kosztów (koszty stałe, zmienne, bezpośrednie, pośrednie, istotne, obojętne, zapadłe, niezapadłe)

o klasyfikacja kosztów w rachunkowości finansowej (koszty produktu i okresu, techniczny koszt wytworzenia, koszt własny)

Metody kalkulacji kosztów

o rachunek kosztów pełnych (własnych)

o rachunek kosztów zmiennych (Direct Costing)

o analiza kontrybucji (według działalności, marża pokrycia kosztów stałych bezpośrednich)

o rachunek kosztów działań (Activity Based Costing), Activity Based Management – operacyjne i strategiczne

o rachunek kosztów docelowych (Target Costing)

Analiza progu rentowności

o BEP w ujęciu ilościowym i wartościowym

o dźwignia operacyjna

Budżet jako narzędzie zarządzania

o cele/funkcje budżetów

o dokumenty budżetowe

o etapy opracowywania budżetów

o kontrola budżetowa – analiza odchyleń

Literatura:

Ksenia Czubakowska, Wiktor Gabrusewicz, Edward Nowak, Rachunkowość zarządcza. Metody i zastosowania, PWE, Warszawa 2014.

Mieczysław Dobija, Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydanie drugie, Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.