Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat i zajęcia praktyczne w formie projektowej z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej i kompetencji przedsiębiorczych- cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: jcrk.przed-17 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat i zajęcia praktyczne w formie projektowej z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej i kompetencji przedsiębiorczych- cz. 1
Jednostka: Biuro Analiz Instytucjonalnych i Raportowania UJ
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 0.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Leśkiewicz, Szymon Nęcki
Prowadzący grup: Szymon Nęcki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Przygotowanie studentów do efektywnego funkcjonowania w środowisku biznesowym podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu student/ka:

1. W zakresie wiedzy teoretycznej:

• wie, jakie czynniki składają się na efektywną komunikację interpersonalną, właściwą autoprezentację i obowiązującą etykietę biznesową, aby skutecznie zarządzać własną firmą;

• zna wartość kompetencji miękkich i savoir-vivre w życiu osobistym i zawodowym;

• definiuje bariery w komunikacji interpersonalnej;

• zna zasady etykiety biznesowej i umie odróżnić je od etykiety towarzyskiej;

• wie jakie przedmioty można chronić jako własność intelektualną;

• wie, jakie formy ochrony prawem własności intelektualnej są optymalne dla danego pomysłu;

• wie jak wygląda proces komercjalizacji innowacyjnych pomysłów;

• wie z jakich elementów składa się biznesplan

• Potrafi określić wpływ czynników makro i mikroekonomicznych na firmę

• Zna zasady planowania działań marketingowych i sprzedażowych,

• Potrafi dokonać oceny zasadności ekonomicznej inwestycji.

• Wie jak zaprojektować optymalny portfel usług czy produktów

• rozumie podstawy regulacji prawnej określającej zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej w Polsce;

• zna aktualne unormowania prawne z zakresu prawa pracy, a także podstawowe obciążenia podatkowe w podmiotach gospodarczych oraz sposoby rozliczania, dokumentowania i ewidencji procesu działalności gospodarczej na potrzeby rozliczeń publicznoprawnych;

• zna warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej;

• zna możliwości sfinansowania założenia własnej działalności gospodarczej.

• potrafi zdiagnozować potencjalne zagrożenia możliwe przy planowaniu przedsięwzięć gospodarczych, jak również przeprowadzić skuteczny proces rejestracji formalnej firmy;


2. W zakresie umiejętności kognitywnych i praktycznych:

• potrafi dokonać oceny swoich atutów i obszarów wymagających poprawy w zakresie kompetencji miękkich;

• planuje i umie wykorzystać posługiwanie się słowami oraz gestami w sytuacjach zawodowych;

• potrafi przygotować wystąpienie publiczne i w skuteczny sposób przekazać posiadaną przez siebie wiedzę;

• wie jak korzystać z systemu ochrony własności intelektualnej w działalności gospodarczej i naukowej;

• umie efektywnie zarządzać swoją własnością intelektualną;

• wie z kim współpracować i jakich narzędzi użyć przy komercjalizacji swojego pomysłu;

• wie jak rozwijać przedsięwzięcie biznesowe typu start-up

• wie jak zidentyfikować potrzeby rynku i jak wdrażać pożądane produkty

• potrafi wykorzystać podstawowe narzędzia i metody, w tym narzędzia informatyczne i techniki pozyskiwania danych


3. W zakresie postaw/kompetencji:

• podejmuje działania związane z ciągłym rozwojem umiejętności porozumiewania się, autoprezentacji i znajomości reguł etykiety biznesowej, szczególnie w kontekście kształtowania swojego miejsca pracy i otoczenia społecznego oraz środowiska międzynarodowego;

• świadomie przestrzega i propaguje wrażliwość społeczną, takt podczas pełnionych ról organizacyjnych i społecznych;

• świadomie kształtuje własny wizerunek jako profesjonalnego przedsiębiorcy;

• jest kreatywny i nastawiony na rozwiązywanie problemów;

• świadomie podejmuje decyzje dotyczące rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej i jej rozwoju.

• Wie jak ważne jest planowanie działań realizowanych w ramach własnej firmy,


Forma i warunki zaliczenia:

- obowiązkowe i aktywne uczestnictwo w zajęciach

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)

Skrócony opis:

Podstawowe zagadnienia:

Komunikacja

Autoprezentacja

Etykieta w biznesie

Ochrona własności intelektualnej

Zarządzanie własnością intelektualną w działalności gospodarczej

Założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej:

Podstawy księgowości

Możliwości dofinansowania własnej działalności

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Komunikacja:

• Komunikacja niewerbalna a świadoma praca nad ciałem, gestem, mimiką, głosem oraz przestrzenią w kontaktach międzyludzkich;

• Umiejętne słuchanie jako podstawa komunikacji;

• Bariery w komunikacji interpersonalnej i zapobieganie im.

Autoprezentacja:

• Zasady przygotowania wystąpienia i przemawiania;

• Nauka kontrolowania tremy związanej z publiczną autoprezentacją;

• Styl i sposób noszenia się jako technika wywierania wpływu.

Etykieta w biznesie:

• Powitanie, przedstawianie partnerów biznesowych;

• Dress code.

Ochrona własności intelektualnej:

• Dlaczego ochrona własności intelektualnej jest ważna?

• Co można chronić i w jaki sposób? Rola i rodzaje praw własności intelektualnej

• Prawa autorskie

• Know-how

• Wynalazek - patent

• Procedura ochrony wynalazków i informacja patentowa

Zarządzanie własnością intelektualną w działalności gospodarczej:

• Identyfikacja podmiotów praw własności intelektualnej - komu przysługują prawa własności intelektualnej?

• Własność intelektualna w start-upach

• Własność intelektualna w działalności naukowej i dydaktycznej

• Innowacje i współpraca nauka-biznes, rola organizacji wspierających

• Ścieżki komercjalizacji wyników badań naukowych: komercjalizacja bezpośrednia i pośrednia

• Modelowe strategie zarządzania własnością intelektualną

Biznesplan

• Układ i struktura biznes planu.

• Analiza strategiczna z uwzględnieniem wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań firmy - wybór optymalnej strategii

• Plan marketingowy – struktura: produkt, głównych odbiorców, konkurencji, polityki cen, dystrybucji, oraz działań promocyjnych

• Harmonogram działań: określenie produktu, usług, nakładów inwestycyjnych i źródeł ich finansowania, wyznaczenie ilościowego planu produkcji, określenie organizacji zaopatrzenia i zbytu.

• Zarządzanie przedsiębiorstwem: struktury i koszty zatrudnienia,

• Plan finansowy tj. prognozy przychodów, prognozy kosztów, rachunku wyników, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych w wariancie optymistycznym, pesymistycznym i prawdopodobnym

Założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej:

• Działalność gospodarcza – aspekty prawne

Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej.

• Podstawy prawa pracy

• Formy organizacyjne działalności gospodarczej

• Procedura zakładania działalności gospodarczej

Podstawy księgowości:

• Podatki w działalności gospodarczej

• Wybór formy opodatkowania

• Rozliczenia publiczno – prawne (Urząd Skarbowy, ZUS)

• Księga przychodów i rozchodów – zasady prowadzenia KPiR

• Dodatkowe ewidencje księgowe

- Ewidencja środków trwałych,

- Ewidencja wyposażenia,

- Ewidencja pracowników,

- Ewidencja przebiegu pojazdów,

• Deklaracje podatkowe

Możliwości dofinansowania własnej działalności:

• Pozyskiwanie funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

- Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy.

- Inne dofinansowanie na rozwój własnej działalności gospodarczej

Literatura:

Literatura:

1. Stewart, J. red. (2014). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: PWN.

2. Navarro, J., Poytner, S. T. (2011). Mowa ciała w pracy: rozwiń swoją karierę dzięki ukrytej mocy inteligencji niewerbalnej. Warszawa: G+J Gruner&Jar.

3. Pease, A., Pease B. (2011). Mowa ciała w pracy, Poznań: Rebis.

4. Hall, E.T. (2009). Ukryty wymiar. Warszawa: Muza SA.

5. Sabath, A. M. (2004). Savoir-vivre w biznesie: nowoczesne rady na miarę XXI wieku. Warszawa: Amber.

6. Tautz-Wiessner, G. (2000). Savoir-vivre w życiu zawodowym: dobre obyczaje kluczem do sukcesu. Wrocław: Astrum.

7. Leary, M. (1998). Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: GWP.

8. Cialdini, R.B. (2013). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: GWP.

9. Francik, A., Targalski, J., red. (2009). Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą. Teoria i praktyka. Warszawa: C.H. Beck.

10. Skrzypek, J. (2012). Biznesplan. Model najlepszych praktyk. Warszawa: Poltext.

11. Sieńczyło-Chlabicz J. Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz, Warszawa: C. H. Beck (2016).

12. Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa (2006).

13. Gurba K., Łubnicka A., Miller B., Od pomysłu do wdrożenia. Przewodnik, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2008) [http://pi.gov.pl/PARP/data/Prezentacja_17_12_08/cittru.html].

14. Kodeks cywilny

15. Kodeks pracy

16. Cieślik J., 2010, Przedsiębiorczość dla ambitnych Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

17. Król H., Ludwiczyński A. (red. nauk.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

18. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

19. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

20. Ustawa o swobodzie działalności

21. Czernecki J., Jeleńska A., Piskorz – Liskiewicz E., Podatkowa księga przychodów i rozchodów w praktyce, Wszechnica Podatkowa, Kraków 2012.

22. Jeleńska A., Księgowość małej firmy, Wszechnica Podatkowa, Kraków 2012.

23. Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, Steve Blank, Bob Dorf.

24. Kto zabrał mój ser?, Spencer Johnson,

25. Nowy jednominutowy menedżer, Blanchard Ken, Johnson Spencer

26. Przygody przedsiębiorców. 12 klasycznych opowieści ze świata biznesu, John Brooks

27. Droga lidera. Klasyczna nauka przywództwa, Warren Bennis

28. Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera” A. Osterwalder, Y. Pigneur

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Leśkiewicz, Szymon Nęcki
Prowadzący grup: Szymon Nęcki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Przygotowanie studentów do efektywnego funkcjonowania w środowisku biznesowym podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu student/ka:

1. W zakresie wiedzy teoretycznej:

• wie, jakie czynniki składają się na efektywną komunikację interpersonalną, właściwą autoprezentację i obowiązującą etykietę biznesową, aby skutecznie zarządzać własną firmą;

• zna wartość kompetencji miękkich i savoir-vivre w życiu osobistym i zawodowym;

• definiuje bariery w komunikacji interpersonalnej;

• zna zasady etykiety biznesowej i umie odróżnić je od etykiety towarzyskiej;

• wie jakie przedmioty można chronić jako własność intelektualną;

• wie, jakie formy ochrony prawem własności intelektualnej są optymalne dla danego pomysłu;

• wie jak wygląda proces komercjalizacji innowacyjnych pomysłów;

• wie z jakich elementów składa się biznesplan

• Potrafi określić wpływ czynników makro i mikroekonomicznych na firmę

• Zna zasady planowania działań marketingowych i sprzedażowych,

• Potrafi dokonać oceny zasadności ekonomicznej inwestycji.

• Wie jak zaprojektować optymalny portfel usług czy produktów

• rozumie podstawy regulacji prawnej określającej zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej w Polsce;

• zna aktualne unormowania prawne z zakresu prawa pracy, a także podstawowe obciążenia podatkowe w podmiotach gospodarczych oraz sposoby rozliczania, dokumentowania i ewidencji procesu działalności gospodarczej na potrzeby rozliczeń publicznoprawnych;

• zna warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej;

• zna możliwości sfinansowania założenia własnej działalności gospodarczej.

• potrafi zdiagnozować potencjalne zagrożenia możliwe przy planowaniu przedsięwzięć gospodarczych, jak również przeprowadzić skuteczny proces rejestracji formalnej firmy;


2. W zakresie umiejętności kognitywnych i praktycznych:

• potrafi dokonać oceny swoich atutów i obszarów wymagających poprawy w zakresie kompetencji miękkich;

• planuje i umie wykorzystać posługiwanie się słowami oraz gestami w sytuacjach zawodowych;

• potrafi przygotować wystąpienie publiczne i w skuteczny sposób przekazać posiadaną przez siebie wiedzę;

• wie jak korzystać z systemu ochrony własności intelektualnej w działalności gospodarczej i naukowej;

• umie efektywnie zarządzać swoją własnością intelektualną;

• wie z kim współpracować i jakich narzędzi użyć przy komercjalizacji swojego pomysłu;

• wie jak rozwijać przedsięwzięcie biznesowe typu start-up

• wie jak zidentyfikować potrzeby rynku i jak wdrażać pożądane produkty

• potrafi wykorzystać podstawowe narzędzia i metody, w tym narzędzia informatyczne i techniki pozyskiwania danych


3. W zakresie postaw/kompetencji:

• podejmuje działania związane z ciągłym rozwojem umiejętności porozumiewania się, autoprezentacji i znajomości reguł etykiety biznesowej, szczególnie w kontekście kształtowania swojego miejsca pracy i otoczenia społecznego oraz środowiska międzynarodowego;

• świadomie przestrzega i propaguje wrażliwość społeczną, takt podczas pełnionych ról organizacyjnych i społecznych;

• świadomie kształtuje własny wizerunek jako profesjonalnego przedsiębiorcy;

• jest kreatywny i nastawiony na rozwiązywanie problemów;

• świadomie podejmuje decyzje dotyczące rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej i jej rozwoju.

• Wie jak ważne jest planowanie działań realizowanych w ramach własnej firmy,


Forma i warunki zaliczenia:

- obowiązkowe i aktywne uczestnictwo w zajęciach

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)

Skrócony opis:

Podstawowe zagadnienia:

Komunikacja

Autoprezentacja

Etykieta w biznesie

Ochrona własności intelektualnej

Zarządzanie własnością intelektualną w działalności gospodarczej

Założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej:

Podstawy księgowości

Możliwości dofinansowania własnej działalności

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Komunikacja:

• Komunikacja niewerbalna a świadoma praca nad ciałem, gestem, mimiką, głosem oraz przestrzenią w kontaktach międzyludzkich;

• Umiejętne słuchanie jako podstawa komunikacji;

• Bariery w komunikacji interpersonalnej i zapobieganie im.

Autoprezentacja:

• Zasady przygotowania wystąpienia i przemawiania;

• Nauka kontrolowania tremy związanej z publiczną autoprezentacją;

• Styl i sposób noszenia się jako technika wywierania wpływu.

Etykieta w biznesie:

• Powitanie, przedstawianie partnerów biznesowych;

• Dress code.

Ochrona własności intelektualnej:

• Dlaczego ochrona własności intelektualnej jest ważna?

• Co można chronić i w jaki sposób? Rola i rodzaje praw własności intelektualnej

• Prawa autorskie

• Know-how

• Wynalazek - patent

• Procedura ochrony wynalazków i informacja patentowa

Zarządzanie własnością intelektualną w działalności gospodarczej:

• Identyfikacja podmiotów praw własności intelektualnej - komu przysługują prawa własności intelektualnej?

• Własność intelektualna w start-upach

• Własność intelektualna w działalności naukowej i dydaktycznej

• Innowacje i współpraca nauka-biznes, rola organizacji wspierających

• Ścieżki komercjalizacji wyników badań naukowych: komercjalizacja bezpośrednia i pośrednia

• Modelowe strategie zarządzania własnością intelektualną

Biznesplan

• Układ i struktura biznes planu.

• Analiza strategiczna z uwzględnieniem wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań firmy - wybór optymalnej strategii

• Plan marketingowy – struktura: produkt, głównych odbiorców, konkurencji, polityki cen, dystrybucji, oraz działań promocyjnych

• Harmonogram działań: określenie produktu, usług, nakładów inwestycyjnych i źródeł ich finansowania, wyznaczenie ilościowego planu produkcji, określenie organizacji zaopatrzenia i zbytu.

• Zarządzanie przedsiębiorstwem: struktury i koszty zatrudnienia,

• Plan finansowy tj. prognozy przychodów, prognozy kosztów, rachunku wyników, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych w wariancie optymistycznym, pesymistycznym i prawdopodobnym

Założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej:

• Działalność gospodarcza – aspekty prawne

Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej.

• Podstawy prawa pracy

• Formy organizacyjne działalności gospodarczej

• Procedura zakładania działalności gospodarczej

Podstawy księgowości:

• Podatki w działalności gospodarczej

• Wybór formy opodatkowania

• Rozliczenia publiczno – prawne (Urząd Skarbowy, ZUS)

• Księga przychodów i rozchodów – zasady prowadzenia KPiR

• Dodatkowe ewidencje księgowe

- Ewidencja środków trwałych,

- Ewidencja wyposażenia,

- Ewidencja pracowników,

- Ewidencja przebiegu pojazdów,

• Deklaracje podatkowe

Możliwości dofinansowania własnej działalności:

• Pozyskiwanie funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

- Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy.

- Inne dofinansowanie na rozwój własnej działalności gospodarczej

Literatura:

Literatura:

1. Stewart, J. red. (2014). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: PWN.

2. Navarro, J., Poytner, S. T. (2011). Mowa ciała w pracy: rozwiń swoją karierę dzięki ukrytej mocy inteligencji niewerbalnej. Warszawa: G+J Gruner&Jar.

3. Pease, A., Pease B. (2011). Mowa ciała w pracy, Poznań: Rebis.

4. Hall, E.T. (2009). Ukryty wymiar. Warszawa: Muza SA.

5. Sabath, A. M. (2004). Savoir-vivre w biznesie: nowoczesne rady na miarę XXI wieku. Warszawa: Amber.

6. Tautz-Wiessner, G. (2000). Savoir-vivre w życiu zawodowym: dobre obyczaje kluczem do sukcesu. Wrocław: Astrum.

7. Leary, M. (1998). Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: GWP.

8. Cialdini, R.B. (2013). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: GWP.

9. Francik, A., Targalski, J., red. (2009). Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą. Teoria i praktyka. Warszawa: C.H. Beck.

10. Skrzypek, J. (2012). Biznesplan. Model najlepszych praktyk. Warszawa: Poltext.

11. Sieńczyło-Chlabicz J. Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz, Warszawa: C. H. Beck (2016).

12. Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa (2006).

13. Gurba K., Łubnicka A., Miller B., Od pomysłu do wdrożenia. Przewodnik, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2008) [http://pi.gov.pl/PARP/data/Prezentacja_17_12_08/cittru.html].

14. Kodeks cywilny

15. Kodeks pracy

16. Cieślik J., 2010, Przedsiębiorczość dla ambitnych Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

17. Król H., Ludwiczyński A. (red. nauk.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

18. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

19. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

20. Ustawa o swobodzie działalności

21. Czernecki J., Jeleńska A., Piskorz – Liskiewicz E., Podatkowa księga przychodów i rozchodów w praktyce, Wszechnica Podatkowa, Kraków 2012.

22. Jeleńska A., Księgowość małej firmy, Wszechnica Podatkowa, Kraków 2012.

23. Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, Steve Blank, Bob Dorf.

24. Kto zabrał mój ser?, Spencer Johnson,

25. Nowy jednominutowy menedżer, Blanchard Ken, Johnson Spencer

26. Przygody przedsiębiorców. 12 klasycznych opowieści ze świata biznesu, John Brooks

27. Droga lidera. Klasyczna nauka przywództwa, Warren Bennis

28. Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera” A. Osterwalder, Y. Pigneur

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.